Du er her:

Om VRI Nordland

Hva er VRI programmet?

 

VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) er Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon gjennom samhandling. VRI skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene, og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.

Gjennom VRI-programmet skal det legges til rette for økt samhandling mellom FoU-institusjoner, bedrifter og regionale myndigheter, og det er en målsetting å mobilisere bedrifter til økt forskningsinnsats. Programmet er ti-årig og går fra 2007 – 2017.

For mer informasjon, se Forskningsrådets hjemmesider: http://www.forskningsradet.no/prognett-vri/Forside/1224529235249

VRI i Nordland – Hva er dagens satsingsområder?

For perioden 2014-2017 er følgende innsatsområder valgt:

 • Industri (leverandører til prosessindustri prioriteres)
 • Opplevelsesbasert reiseliv
 • Leverandørindustri sjømatnæring.

For mer informasjon, se prosjektbeskrivelse for VRI Nordland 2014-2017 (PDF, 435 kB), revidert prosjektbeskrivelse for VRI Nordland 2014-2017 (PDF, 645 kB), samt FoU-strategien for Nordland (PDF, 474 kB).

 

Organisasjon

Organisasjonskart (PDF, 180 kB)

Representanter styringsgruppe

Hanne Østerdal

Nordland fylkeskommune

Nærings- og utviklingssjef

Styreleder

Inger Teigstad

Innovasjon Norge Nordland

Avdelingsleder

Monica Iveland

Fylkesmannen i Nordland

Landbruks- og reindriftsdirektør

Liv Hov

NHO Nordland

Seniorrådgiver

Rita Lekang

LO-Nordland

Distriktssekretær

Kåre Ottem

Nordland fylkeskommune

Seniorrådgiver FoU / sekretariat RFF

Bjørn Solvang

Høgskolen i Narvik

Dekan avdeling for teknologifag

Gry Alsos

Universitetet i Nordland

Prodekan for forskning, UiN/HHB

Margarita Novoa Garriodo

Instituttsektoren i Nordland

Avdelingsleder Bioforsk Nord Bodø

Eirik Pedersen

Innovasjonsselskapene

Adm. dir. Kunnskapsparken Bodø

 

 

Eksterne representanter er oppnevnt med personlig vara.

 

Vararepresentanter

Ivar Kristiansen

NHO Nordland

Regiondirektør

Frode Pedersen

Innovasjon Norge Nordland

Avdelingsleder

Raymond Alstad

LO-Nordland

Ungdomssekretær

John Kosmo

Fylkesmannen i Nordland

Seksjonsleder regional utvikling

Wenche Falch

Høgskolen i Narvik

Dekan avdeling for helse og samfunn

Christel Elvestad

Kunnskapsparken Bodø

Seniorforsker

Einar Lier Madsen

Instituttsektoren i Nordland

Forskningsleder Nordlandsforskning

Bjørn Olsen

Universitetet i Nordland

Dekan UiN/HHB

 

Historikk og resultater

Nordland har hatt VRI prosjekt siden 2008, og er nå innvilget prosjekt for den siste 3-årsperioden i programmet (2014-2017). VRI Nordland er etablert som en sentral arena for systematisk og strategisk jobbing med forskning, innovasjon og utvikling, og som en møteplass for bedrifter/næringsliv, virkemiddelapparat og FoU-institusjonene. Tilbakemeldingene fra bedrifter og FoU-aktører som har vært involvert i VRI er gode. Gjennom fokus på utvikling av samarbeidsrelasjoner mellom offentlig sektor, FoU-institusjonen og næringslivet har VRI ført til mer samhandling og økt bedriftenes bruk av forskningsbasert kunnskap i eget utviklingsarbeid.

 

Noen resultater fra VRI

 • 185 bedrifter er involvert i VRI-prosjekter i 2013.
 • Olje og gassnettverk Helgeland utvikler seg i samarbeid med VRI. Nettverket teller nå 53 bedrifter med samlet petroleumsrelatert omsetning på nærmere en milliard. Prosjektet jobber med søknad til nettverksprogram Arena.
 • Ila. de siste 3 årene er det igangsatt mer enn 105 prosjekter/aktiviteter gjennom VRI-satsingen.
 • I 2013 er det utviklet 15 søknader til andre program – regionale og internasjonale.
 • VRI har bidratt til realisering av Campus Helgeland.
 • For det reiselivsfaglige miljøet har VRI sammen med forskningsprosjektet Opplevelser i Nord (OiN) vært avgjørende for at det nå er levert søknad til Forskningsrådets program SFI. Det arbeides med søknad til bedriftsnettverksprogram NCE.
 • Gjennom konkrete FoU-prosjekter er det utviklet relevant kunnskap for bedrifter. Særlig reiselivsbedrifter melder tilbake at forskningsbasert kunnskap stadig blir viktigere for å utvikle nye produkter og tjenester.
 • VRI bidrar til at nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid er økende. 
 • VRI spiller en viktig rolle for kunnskapsmiljøenes utvikling og mulighet for etablering av forskningssamarbeid og prosjekter med andre miljø nasjonalt og internasjonalt.
 • VRI har vært vesentlig for utviklingen av FoU-strategi for Nordland 2013-2025 og revideringen av FoU-stimuleringsmidlene.
 • Forskningsprosjektet har bidratt til en analyse av innovasjonsarbeidet i regionen, og fylket er nå i ferd med å utvikle en innovasjonsstrategi på bakgrunn av analysen.
 • I siste periode har VRI-prosjektet også bidratt til fylkeskommunens regionalpolitikk, satt regional innovasjon på fylkeskommunens agenda og vært utløsende på Nordlands innmelding i EUs plattform for Smart Spesialisering (S3). (PDF, 942 kB)

 

For mer informasjon, ta kontakt med Karin Kristensen

VRI Nordland er et samarbeidsprosjekt som skal mobilisere bedrifter til innovasjon og utvikling i samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 
STYRINGSGRUPPE:
Jørn Sørvig, næring- og utviklingssjef, Nordland fylkeskommune
Eivind Sommerseth, spesialrådgiver Norges Forskningsråd
John Kosmo, konst. landbruksdirektør, Fylkesmannen i Nordland
Inger Teigstad, avdelingsleder, Innovasjon Norge
Rita Lekang, distriktsekretær, LO Nordland
Odd Henriksen, direktør, NHO Nordland
Lars Petter Lystad, professor, Høgskolen i Narvik
Hanne Østerdal direktør, Nordlandsforskning 
Kåre Ottem, seniorrådgiver Nordland fylkeskommune

VRI Teamet står for den operative driften av VRI Nordland.


VRI TEAMET:
Karin Kristensen, Prosjektleder samhandlingsprosjektet (Nfk)
Rune Nilsen, Delprosjektleder Leverandørindustri olje/gass (Norut Narvik)
Tobias Boström, Delprosjektleder Ny fornybar energi (Norut Narvik)
Oddny Wiggen, Delprosjektleder Opplevelsesbasert reiseliv (Nordlandsforskning)(Permisjon)
Sølvi Solvoll, Delprosjektleder Opplevelsesbasert reiseliv (Nordlandsforskning)
Kåre Ottem, Seniorrådgiver FoU (Nfk)
Åge Mariussen, Prosjektleder VRI forskerprosjektet (Nordlandsforskning)

 PARTNERSKAPET:
VRI Nordland er et partnerskap av i alt 13 institusjoner:

Nordland fylkeskommune
Fylkesmannen i Nordland
Innovasjon Norge Nordland
Universitetet i Nordland
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Norut Narvik AS
Nordlandsforskning AS
Bioforsk Nord (Bodø og Tjøtta)
KUN - senter for kunnskap og likestilling
SIB AS - senter for innovasjon og bedriftsøkonomi
Kunnskapsparken Helgeland
Sentrum Næringshage

 

 

Karin Kristensen

Karin Kristensen

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Delprosjekt Leverandørindustri sjømatnæring
Karin Marie Antonsen
Delprosjekt Opplevelses basert reiseliv
Monica Paulsen
Prosjektleder
Cecilie Henriksen
Saksbehandler