Reglement UFR

Gjeldende reglement for Ungdommens fylkesråd Nordland ble vedtatt av Nordland fylkesting 24.10.2019, og er tilpasset kravene i kommuneloven og forskrift for medvirkningsråd. 

1. Navn

Ungdommens fylkesråd Nordland.

2. Hjemmel

Ungdommens fylkesråd Nordland opprettes i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.6.2018 § 5-12 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. FNs konvensjon om barnets rettigheter legges til grunn.

3. Formål

Ungdommens fylkesråd Nordland skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom i Nordland i alle saker som gjelder dem.

Ungdommens fylkesråd skal være et talerør for ungdom i Nordland, og skal fremme unges interesser overfor fylkestinget.

Ungdommens fylkesråd skal stimulere til samfunnsengasjement blant ungdom. Ungdommens fylkesråd skal være partipolitisk uavhengig.

4. Sammensetning

Ungdommens fylkesråd Nordland skal bestå av 11 medlemmer i alderen 13-19 år. Medlemmene skal ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet.

God geografisk spredning bør bestrebes, slik at hver region (Sør-Helgeland, Ytre Helgeland, Indre Helgeland, Salten, Lofoten og Vesterålen/Ofoten) har minst ett medlem i Ungdommens fylkesråd. Øvrige medlemmer velges uten hensyn til geografisk tilknytning.

Den samlede sammensetningen skal representere et størst mulig mangfold av ungdom i Nordland.

5. Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting arrangeres hvert år.

Ungdommens fylkesting skal være en møteplass, læringsarena og rekrutteringsarena til Ungdommens fylkesråd.

Hver kommune i Nordland inviteres til å velge to delegater, i alderen 13 til 19 år, til Ungdommens fylkesting, en jente og en gutt. Dersom det ikke er aktuelle kandidater fra en region, kan denne regelen fravikes. Delegatene velges etter demokratisk prosess i kommunens ungdomsråd.

Organisasjoner som representerer ungdom i Nordland inviteres til å delta på Ungdommens fylkesting. Partipolitiske organisasjoner har ikke anledning til å delta. Deltakelse fra organisasjoner begrenses til 10 plasser, og maks to plasser per organisasjon.

Delegatene fra kommunene og organisasjonene har tale-, forslags- og stemmerett under Ungdommens fylkesting, og kan stille til valg til Ungdommens fylkesråd. 

6. Innstilling og valg

Ungdommens fylkesting skal legge frem en innstilling av kandidater til Ungdommens fylkesråd for fylkestinget. Fylkestinget velger medlemmer til Ungdommens fylkesråd. Valget gjelder for en valgperiode på ett år.

Forslaget som Ungdommens fylkesting behandler legges frem av en valgkomite bestående av tre ungdommer som velges av sittende Ungdommens fylkesråd. I tillegg deltar to medlemmer fra fylkestinget, en fra posisjonen og en fra opposisjonen. Fylkesordfører er konsultativt medlem av valgkomiteen.

Ungdommens fylkesråd konstituerer seg selv og velger leder og nestleder blant de valgte medlemmene.

Ved behov for suppleringsvalg ligger det til valgkomiteens mandat å foreslå nye medlemmer til Ungdommens fylkesråd. Nye medlemmer foreslås blant representantene på siste Ungdommens fylkesting. Med utgangspunkt i forslaget fra valgkomiteen legges det frem ny sak for fylkestinget, som vedtar nytt Ungdommens fylkesråd.

7. Møter

Møter skal holdes etter oppsatt plan samordnet med dato for samlinger i fylkestinget.

Møter kan holdes når leder eller minst to av Ungdommens fylkesråd medlemmer krever det.

Forvaltningslovens regler om taushetsplikt og inhabilitet gjelder ved behandling av saker i Ungdommens fylkesråd.

Møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller i medhold av Kommunelovens § 11-5.

Minst halvparten av medlemmene må være tilstede for at møtet i Ungdommens fylkesråd skal være vedtaksfør, dette i henhold til Kommunelovens § 11-9.

8. Oppgaver

Ungdommens fylkesråd er et rådgivende organ for Nordland fylkeskommune.

Ungdommens fylkesråd har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Slike saker skal fylkestinget forelegge for Ungdommens fylkesråd.

Ungdommens fylkesråd skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Ungdommens fylkesråd kan ta opp saker på eget initiativ. Ungdommens fylkesråd skal hvert år utarbeide årsmelding som legges frem for fylkestinget.

For hver ny valgperiode skal medlemmene ha tilbud om opplæring.

Fylkestinget kan gi Ungdommens fylkesråd myndighet til å tildele bevilgninger. Dette nedfelles i delegasjonsreglementet.

Fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at Ungdommens fylkesråd mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra Ungdommens fylkesråd har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.

Ungdommens fylkesråd har møte- og talerett i fylkestinget og dets underliggende organers møter.

Ungdommens fylkesråd har anledning til å stille muntlig spørsmål under fylkestingets muntlige spørretime.

9. Sekretariat

Ungdommens fylkesråd skal ha fast sekretariat som ivaretar Ungdommens fylkesråd behov for opplæring, støtte, veiledning og sekretariatsarbeid.

Ungdommens fylkesråd har rett til å uttale seg før fylkestinget setter ned et sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem.

10. Økonomi

Fylkestinget skal vedta budsjett og sørge for nødvendige bevilgninger til Ungdommens fylkesråds drift.

Ungdommens fylkesråd disponerer eget budsjett.

I budsjettet skal det tas hensyn til utgifter til skyss, kostgodtgjørelse, overnatting, møtegodtgjørelse, kursvirksomhet, befaring, samt utgifter til konferanser arrangert av Ungdommens fylkesråd.

11. Godtgjørelse

Medlemmene av Ungdommens fylkesråd får møte- og reisegodtgjørelse etter reglement for "Godtgjørelse ved fylkeskommunale ombuds- og tillitsverv". Tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med møter dekkes i henhold til fylkeskommunens reglement.

12. Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for Nordland fylkeskommune, vedtatt 09.10.2006, gjelder også for Ungdommens fylkesråd.

Ungdommens fylkesråd forplikter seg til å følge Likestillings- og diskimineringsloven.

Samtlige møter i og representasjon for UFT er rus- og tobakksfri, jf. FT-sak 149/2014.