UNGplan

UNGplan for 2024 - 2025 ble vedtatt av Ungdommens fylkesting i Nordland 26.november 2023. UNGplan forteller om ønsker for framtiden og hva som er de viktigste politiske sakene for ungdommer i Nordland. UNGplan er arbeidsinstruksen til Ungdommens fylkesråd.

Illustrasjon UNGplan 2024 - 2025 BYRAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse

God fysisk og psykisk helse er viktig for alle, og alle har forskjellige behov. For å omfavne alles behov er det en forutsetning at det er gode helsetilbud over hele fylket, hele tiden. Ungdom i Nordland trenger en god helsetjeneste der de er – også ute i distriktene, og på skolene

Ungdommens fylkesting mener at

 1. Det skal være økt fokus på mental helse, rusforebygging og selvmordsforebygging. 
 2. Helsetjenester slik som sykehus, akuttmottak og legevakter skal styrkes. 
 3. Prisen for tannhelsetjenester skal reduseres for ungdom opp til 25 år. 
 4. Skolehelsetjenesten skal styrkes. 
 5. Styrke helsestasjon for ungdom.
 6. UFR skal jobbe for en digital skolehelsetjeneste som skal være i tillegg til den ordinære skolehelsetjenesten. 
 7. Det skal utredes og jobbes for digitale helsetjenester for ungdom.

Samferdsel

Effektiv, trygg og miljøvennlig kollektivtransport med rimelige ungdomsbilletter er avgjørende for ungdom i hele fylket. Enten det gjelder buss, båt eller tog, er det viktig å knytte folk og landsdeler sammen. Dagens ruter må bevares, avgangene må økes og prisene må ned. Det skal være lett for ungdom å reise i Nordland, og vårt fylke burde gå i front på ny teknologi

Ungdommens fylkesting mener at

 1. Det skal være bedre og tryggere veier. 
 2. Det skal legges til rette for myke trafikanter, i form av fortau, gangfelt og gang- og sykkelstier i hele fylket.
 3. Båt-tilbudet i hele fylket skal styrkes, og billettprisen skal senkes. 
 4. Det må bli annonsert når båt, buss og fly ankommer og drar.
 5. Borteboere skal få gratis hjemreise

Utdanning

Utdanning er viktig, spesielt med tanke på at Nordland skal være et fylke det er attraktivt å vokse opp i. Vi skal ikke måtte flytte langt for å ta den utdanningen vi ønsker, og det må tilrettelegges bedre for hybelboere. Nordland skal være et fylke som tilbyr et bredt spekter av linjer og utdanningstilbud. Seksualundervisningen trenger et løft, og Nordland skal vise Norge hvordan dette gjøres.

Ungdommens fylkesting mener at

 1. Modellen «Æ E MÆ» skal innføres i hele Nordland 
 2. UFR skal jobbe for å endre dagens eksamen, og at fylkeskommunen skal teste alternativer til eksamen. 
 3. Seksualundervisningen skal styrkes, og de som underviser må ha kompetanse på feltet. Skolen skal ha ansvar for å gi elevene kompetanse på temaene kjønns- og kroppspleie, kjønnsidentitet, seksuell legning, seksuell trakassering og voldtekt. 
 4. Elever skal selv få velge hvilke fag de skal ha eksamen i, og hvordan den eksamen skal foregå. 
 5. UFR skal jobbe for å tilpasse fraværsgrensen på videregående skole, og at fylket skal jobbe for å teste alternativer til en ny fraværsgrense.
 6. Nynorsk skal være frivillig i form av valgfag. 
 7. UFR skal jobbe for å øke grensen med ti dager slettet politisk fravær. 
 8. Skolehelsetjenesten skal kunne gi gyldig fravær på lik linje med legeerklæring. 
 9. Det skal være gratis helsemessig og variert skolemat. 
 10. UFR skal jobbe for å bevare allerede eksisterende utdanningstilbud, og jobbe for varierte utdanningstilbud i hele fylket, både i grunnskolen, og studieforberedende og yrkesfaglige retninger på videregående skole. 
 11. Den tilrettelagte opplæringen skal styrkes, og elevene skal få god opplæring i rettighetene sine. 
 12. Fremmedspråk skal være frivillig i form av valgfag. 
 13. UFR skal jobbe for å øke antall læreplasser, og følge opp læreplassgarantien.
 14. UFR skal ha fokus på at jenter i skolen skal bli diagnosert tidligere

Miljø

Miljø er viktig for ungdommer i Nordland. Måten vi lever på, reiser og driver næring i dag, legger premissene for hvordan morgendagen vil se ut. Derfor er det viktig at vi satser på det grønne skiftet, og her skal Nordland gå i front.

Ungdommens fylkesting mener at

 1. Det skal satses på grønn energi, både i form av å utvikle nye energikilder, og styrke allerede eksisterende energikilder. 
 2. UFR skal jobbe aktivt for å involvere og engasjere ungdom i det grønne skiftet. 
 3. UFR skal jobbe for å ivareta naturområder i det grønne skiftet.
 4. UFR skal jobbe for å forvalte fiskebestanden. 
 5. UFR skal jobbe for økt fokus på minstemål ved fritidsfiske. 
 6. Beskytte utrydningstruede dyr og planter. 
 7. UFR skal se på muligheten til å ta del i arbeidet med kjernekraft

Kultur og fritid

I Nordland skal det finnes kultur- og fritidstilbud over hele fylket, og disse skal være lett tilgjengelig for alle. Nordland skal være et fylke hvor ungdom skal kunne drive med politikk, ytre seg og være seg selv i trygge omgivelser – både digitalt og i samfunnet ellers.

Ungdommens fylkesting mener at

 1. Det skal jobbes for at alle blir inkludert i samfunnet, og mangfoldet skal styrkes, uavhengig av legning, kjønn, seksuell orientering, religion, nasjonalitet eller andre forskjeller. 
 2. Det skal være tilrettelagte og varierte fritidstilbud for barn og unge i alle kommuner, også for de med funksjonsnedsettelser. 
 3. Kommunene skal kunne samarbeide for å tilby fritidstilbud for barn og unge. 
 4. UFR skal styrke samisk språk og kultur, og forebygge samehets. 
 5. UFR skal jobbe for et flerkulturelt samfunn, og ivareta forskjellige kulturer og tradisjoner.
 6. UNGplan midlene skal promoteres og oppfordre organisasjoner og kommuner til å søke for å opprette og styrke kultur- og fritidstilbud for barn og unge. 
 7. Det skal søkes om europeisk ungdomshovedstad i Nordland. 

Annet

Ungdom i Nordland har klare tanker om hva som skal til for at fylket skal bli et bedre sted å bo, vokse opp i, og ikke minst flytte tilbake til.

Ungdommens fylkesting mener at

 1. Det skal jobbes for universell utvikling slik at det blir enklere å bo, ferdes og leve i Nordland for personer med funksjonsnedsettelser. 
 2. UFR skal jobbe for å styrke kommunale og regionale ungdomsråd.
 3. UFR skal jobbe for opprettelse av hybelhus. 
 4. UFR skal jobbe for å opprette nasjonalt ungdomsråd.
 5. UFR skal jobbe aktivt for å samarbeide med andre medvirkningsråd og ungdomsorganisasjoner, også på tvers av fylkesgrensene. 
 6. UFR skal ha god kontakt med de regionale og kommunale rådene i fylket.