Mandat og retningslinjer

Nordland fylkesting vedtok mandat og retningslinjer for lærlingerådets arbeid i FT-sak 125/2021.

§ 1 Definisjoner

Med «lærlinger» menes i dette reglementet lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater eller kandidater for fagbrev på jobb.

§ 2 Formål og hensikt

Lærlingerådet i Nordland (LRN) er et talerør for lærlinger. Lærlingerådet skal bidra til å styrke fylkeskommunens og andre aktørers bevissthet om lærlingers rett til medvirkning. Lærlingerådet skal sikre lærlingers påvirkning og medinnflytelse i fylkeskommunale saker som angår dem, og stimulere til økt samfunnsengasjement blant ungdom generelt og lærlinger spesielt.  

§ 3 Myndighetsområdet

Lærlingerådet i Nordland ble vedtatt opprettet av fylkestinget i Nordland i FT-sak 92/2019. Organets navn er Lærlingerådet i Nordland (LRN), og er direkte underlagt fylkestinget. LRN er fylkestingets rådgivende organ i spørsmål som angår lærlinger, og kan uttale seg i alle saker som omfatter fag- og yrkesopplæring. LRN kan stille muntlige spørsmål til fylkestinget, og er et partipolitisk uavhengig organ. LRN har sin forankring i de videregående skolene i Nordland og i opplæringskontorene. Vedtatte rutiner for medvirkning gjelder også for LRN, jfr. FT-sak 089/2020. 2  

§ 4 Oppnevning, valg og konstituering

a. Oppnevning Ved hvert valg skal det velges ni (9) medlemmer til LRN. I arbeidet med å oppnevne medlemmer til LRN skal det legges vekt på god kjønnsbalanse, god geografisk dekning og bredde i fagrepresentasjon. Lærlinger i både offentlige og private bedrifter bør være representert. Alle med adresse i Nordland kan oppnevne medlemmer til LRN. Arbeidsgiverorganisasjonene og opplæringskontorene i Nordland oppfordres til å oppnevne kandidater. For å kunne bli valgt til LRN må kandidaten være lærling, praksisbrevkandidat, lærekandidat, kandidat for fagbrev på jobb eller 2. års yrkesfagelev som har tegnet lærekontrakt ved oppnevning og valg. En kandidat kan også velges ett år etter endt læretid.  

b. Valgkomité Elev- og lærlingombudet og leder eller nestleder for yrkesopplæringsnemnda er valgkomite sammen med to medlemmer fra sittende lærlingeråd. LRN velger selv sine medlemmer til valgkomitéen.  

c. Valg Valgkomiteen legger frem sin innstilling av kandidater til LRN for fylkestinget i desember. Fylkestinget velger medlemmer til LRN. Valget gjelder for en valgperiode på ett år. Dersom et medlem ber om å få trekke seg, skal valgkomitéen vurdere å avholde suppleringsvalg.  

d) Konstituering Lærlingerådet i Nordland konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder blant representantene. Ungdommens fylkesråd i Nordland (UFR) og Elevorganisasjonen i Nordland (EO) inviteres til å ha en observatør hver i LRN. De to medvirkningsrådene oppnevner selv sine observatører til LRN. Fylkesordfører og Elev- og lærlingombudet har møte- og talerett.  

§ 5 Sekretariat

LRN skal ha fast sekretariat som ivaretar rådets behov for opplæring, støtte, veiledning og sekretariatsarbeid. Sekretariatet skal sørge for tilrettelegging i forkant av møtene, innkalling og referat i forbindelse med møtene. Sekretariatet skal gi medlemmene i LRN opplæring i å skjøtte sine verv. I tillegg skal sekretariatet bidra så langt mulig til gjennomføring av arrangement, markedsføring og lignende. Lærlingerådet skal ha eget budsjett som dekker drifts-, møte- og reisekostnader.  

§ 6 Økonomi

Medlemmene får møtegodtgjørelse i henhold til vedtatt godtgjørelsesreglement. Møtene holdes utenom lærlingenes arbeidstid og så langt som mulig i helger. Dersom møter må gjennomføres i lærlingenes arbeidstid, yter fylkeskommunen lønnskompensasjon slik at medlemmene kan søke om ulønnet permisjon fra arbeidsgiver. Ved tapt arbeidsfortjeneste på grunn av reise til møter etter arbeidstid, yter fylkeskommunen også lønnskompensasjon. Det vises til godtgjørelsesreglementet.

§ 7 Representasjon i andre medvirkningsorgan 

Yrkesopplæringsnemnda: Lærlingerådet foreslår ett medlem og ett varamedlem til Yrkesopplæringsnemnda i Nordland. LRN oppfordres til å komme med innspill i saker som behandles i Yrkesopplæringsnemnda.

Ungdommens fylkesting: Lærlingerådet har rett til å delta med to representanter på Ungdommens fylkesting. LRN kan stille med observatør i møtene i Ungdommens fylkesråd. Eventuelle kostnader dekkes over LRN sitt budsjett.

Elevorganisasjonen i Nordland: Lærlingerådet er medlem i Elevorganisasjonen på samme vilkår som en skole. LRN er pliktig å sende en delegat på Elevorganisasjonens elevforsamlinger, årsmøter med mer.

§ 8 Arbeidsoppgaver og møter

LRN skal informere om sitt arbeid og om lærlingers mulighet til å ha innflytelse i saker som angår dem. Kommunikasjon med lærlinger i ulike fag og bransjer er en forutsetning for å kunne representere alle på en god måte. Møtene skal holdes etter oppsatt plan samordnet med datoer for fylkestingets samlinger. Møter kan holdes når leder eller medlemmer i LRN krever det. Lærlingerådet benytter Nordland fylkeskommunes møteportal på linje med fylkestinget, fylkesrådet og andre råd og utvalg. Forvaltningslovens regler om taushetsplikt og inhabilitet gjelder ved behandling av saker i Lærlingerådet i Nordland. Møtene er åpne, både ved fysiske møter og digitale møter, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt. Minst halvparten av medlemmene må være tilstede for at møtene i Lærlingerådet i Nordland skal være vedtaksføre. Lærlingerådet utarbeider selv en arbeidsplan og fordeler arbeidsoppgaver seg imellom. LRN skal hvert år utarbeide en årsmelding som legges fr em for fylkestinget.

§ 9 Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Nordland fylkeskommune, vedtatt 09.10.2006, gjelder også for Lærlingerådet i Nordland. LRN forplikter seg til å følge Likestillings Fylkesordførers vurdering og diskrimineringsloven. 

    logo til facebook 

Lenke til instragram