Cookie Consent by TermsFeed Planveiledning Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

DuErHer:

Veiledning, råd og bistand i planleggingen

Fylkeskommunen har en lovpålagt oppgave jf plan- og bygningslovens § 3-2 om å veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver.  

Planfaglig veiledning

Fylkeskommunens planfaglige veiledning har fokus på plansystemets rammer og verktøy, og handlingsrommet som ligger i plan- og bygningsloven slik det blant annet kommer til uttrykk i lovkommentaren.

Den nasjonale nettsiden planlegging.no tilbyr veiledning til plandelen, lenker til nyttige resurser og innføring til plansystemet. Distriktssenteret har tillegg lagt til rette for utformingen av nettsiden enkelplanlegging.no tilpasset små kommuner.

Aktuelle planfaglige spørsmål og problemstillinger

Med bakgrunn i sin erfaring med planfaglig veiledning i Nordland har fylkeskommunen samlet noen aktuelle planfaglige spørsmål og problemstillinger. 

Tema og interesser i planleggingen 

I tillegg til planfaglig veiledning, bistår fylkeskommunen bistår kommunene med råd og anbefalinger knyttet til tema, satsningsområder og politikkområder på bakgrunn av nasjonal og regional politikk, lover og forskrifter, samt forskning og kunnskap på området. 

Aktuelle tema og interesser i Nordland

Fylkeskommunens råd og anbefalinger skal sees i sammenhengen med at planleggingen, gjennom plan- og bygningsloven, skal hensynta en rekke særlover, herunder naturmangfoldloven, kulturminneloven, akvakulturloven, vegloven, jordvernloven og folkehelseloven. Veiledere og lovverk 

Sektorfaglig råd og veiledning 

Nordland fylkeskommune har veiledningsansvar for fagområder som er tillagt regionalt folkevalgt styringsnivå. I tillegg til myndighetsområdene kulturmiljø, akvakultur, vannmiljø og vegforvaltning, har fylkeskommunen veiledningsansvar knyttet til folkehelse og friluftsliv. 

Samordning gjennom regionalt planforum 

Kommunene oppfordres til å legge fram planarbeidet i regionalt planforum når det gjelder kommunedelplaner, kommuneplanens arealdel og potensielt konfliktfylte reguleringsplaner. 

Regionalt planforum