Cookie Consent by TermsFeed Varsling av kritikkverdige forhold - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Varsling av kritikkverdige forhold

Alle kan varsle om kritikkverdige forhold som angår saker, ansatte eller politikere i Nordland fylkeskommune.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Ved å bruke dette elektroniske varslingsskjemaet kan du enkelt sende inn et varsel om forhold i fylkeskommunen.

Et kritikkverdig forhold kan være brudd på norske lover eller brudd på fylkeskommunale retningslinjer. Det kan også være mobbing, trakassering, økonomiske misligheter eller korrupsjon. Et kritikkverdig forhold kan gjelde en eller flere personer, eller en konkret sak. Du finner retningslinjene for varsling her

Det er fylkestingets kontor som er varslingssekretariat i fylkeskommunen.

Saksgang når varsel er blitt sendt via skjema

Når varslingssekretariatet har mottatt varselet, skal sekretariatet gjøre en innledende vurdering av om varselets innhold gir grunn til å iverksette nærmere undersøkelser. Dersom dette er tilfellet skal den som har varslet orienteres om at varselet er mottatt og at saken sendes videre til ansvarlig fylkesdirektør, med kopi til kontrollutvalget.

Kommer sekretariatet frem til at det ikke foreligger grunnlag for å foreta en nærmere vurdering, skal den som har varslet orienteres og sekretariatet skal henvise til annen saksgang.

Fylkesdirektøren i den aktuelle avdeling har ansvaret for undersøkelse og oppfølgning av varslet. Ved behov kan fylkesdirektøren velge å delegere ansvaret videre til annen leder. I slike tilfeller vil ansvaret for videre oppfølging av varslingssaken tilfalle den/de fylkesdirektøren har delegert ansvaret til. Fylkeskommunens HR-seksjon eller bedriftshelsetjeneste kan i særlige tilfeller bes om bistand til å behandle varselet.

Når saken er undersøkt og det er skrevet en konklusjon, skal den som er ansvarlig for behandlingen av saken sende brev med konklusjonen til varslingssekretariatet. Ved behov skal det utarbeides en tiltaksplan for den videre oppfølgingen av saken.

Varslingssekretariatet sender deretter informasjon til varsler og den/ de som varslet eventuelt er rettet mot om konklusjonen. Dersom det skal iverksettes tiltak har varsler i utgangspunktet ikke krav på å vite konkret hvilke tiltak som settes i verk, men dette skal vurderes konkret ut fra sakens karakter.

Gjelder varselet fylkesrådets medlemmer, politiske ombud eller fylkesdirektør skal varslingssekretariatet videresende saken til et eksternt varslingsorgan som overtar videre behandling. Fylkeskommunens eksterne varslingsorgan er advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC). Advokatfirmaet vil motta varslet fra varslingssekretariatet, og skal ha det fullstendige ansvaret for den videre oppfølgingen i henhold til varslingsrutinen. 

Retningslinjer for varsling i Nordland fylkeskommune

Som hovedregel skal varsling skje til nærmeste leder, men dersom dette ikke lar seg gjøre kan varsel også fremmes til tillitsvalgt, verneombud, overordnet leder, fylkesdirektør eller varslingssekretariat.