I høst hengte Nordland fylkeskommune opp plakater, på busser og ferger i Nordland, med informasjon om å registrere seg. Dette er viktig slik at den reisende får varsel dersom det oppdages koronasmitte på reisen.

En mann med gult og oransje arbeidsantrekk står på vegen og holder et skilt foran en rekke med biler.

Fra søndag 17. januar blir Hjartåstunnelen stengt på kveld og natt, med faste tider for gjennomslipp. Årsaken er vedlikeholdsarbeider.

 Vil du ta fagbrev gjennom jobben din? Nå senkes aldersgrensen for å gjennomføre et slikt utdanningsløp til 21 år.

- For å sikre en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling i Nordland mener jeg det viktigste er å forebygge utenforskap, sier Kirsti Saxi, fylkesråd for kultur, klima og miljø i kronikken.

Dagens kryss med fortau og bussholdeplass

Rundkjøring skal stå ferdig i løpet av høsten. 

 I tiden fremover kommer de samiske språkene til å bli mer synlige i driften av Nordland fylkeskommune. Tre samiske logoer for Nordland fylkeskommune er utformet på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, og skal i bruk på materiell fra fylkeskommunen. Også samiske navn på fylket vårt er på plass og kvalitetssikret av Sametingets fagfolk på området.

Tïjjen åvtese saemien gïelh sijhtieh vielie vååjnesasse båetedh Nordlaanten fylhkentjïelten barkosne. Daelie golme saemien logoeh Nordlaanten fylhkentjïeltese hammoedamme noerhtesaemien, julevsaemien jïh åarjelsaemien gïelesne, mah edtjieh fylhkentjïelten materijellesne åtnasovvedh. Libie aaj saemien nommh mijjen fylhkese sjïehtesjamme jïh Saemiedigkien faagealmetjh daennie suerkesne leah nommi kvaliteetem tjirkeme.

 Åvddålijguovlluj galggi sáme giela ájn ienebut vuojnnusij boahtet Nordlánda fylkkasuohkana dåjman. Gålmmå sáme logo Nordlánda fylkkasuohkana bieles li hábbmidum nuortta- julev- ja oarjjelsámegiellaj, ja galggi adnuj váldeduvvat fylkkasuohkana diehtojuohkemin. Mijá fylka sáme namá li aj sajenisá ja Sámedikke fáhkaulmutja suorgen li kvalitiehtav bærrájgæhttjam.

Dás ovddas guvlui galget sámegielat oidnot buoret Nordlándda fylkkasuohkana doaimmas. Leat hábmejuvvon golbma sámegielat logo Nordlándda fylkkasuohkanii, davvisámegillii, julevsámegillii ja lullisámegillii, dat galget geavahuvvot fylkkasuohkana materiálain. Maiddá sámegielat namat leat mearriduvvon min fylkii ja Sámedikki fágaolbmot leat kvaliteahttasihkkarastán daid.

Fylkesdirektør Odd Inge Bardal ber deg unngå å reise kollektivt på morgen og ettermiddag.