Cookie Consent by TermsFeed Slik kan du involvere medvirkningsrådene - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Slik kan du involvere medvirkningsrådene

Nordland fylkeskommune har følgende medvirkningsråd: Ungdommens fylkesråd, Nordland eldreråd, Rådet for personer med funksjonsnedsettelse og Lærlingerådet i Nordland. Medvirkningsrådenes oppgave er å uttale seg om alle typer saker som gjelder disse gruppene.

Nordland fylkesting har i FT-sak 089/2020 vedtatt rutiner for medvirkning i 13 punkter. 

Rutiner for medvirkning

MVR er forkortelse for medvirkningsrådene, UFR er forkortelse for Ungdommens fylkesråd. 

 1. Når det skal skrives politiske saker, utarbeides planer eller igangsettes prosjekter, skal det vurderes på hvilken måte MVR inviteres med i arbeidet. Dette skal, slik forskriften presiserer, skje på en slik måte at MVR har mulighet til å påvirke utfallet av saken.
 2. Det skal framgå tydelig i alle politiske saker, gjennom eget punkt i saksmal, på hvilken måte medvirkning er ivaretatt i saksforberedende arbeid.
 3. MVR kan kommentere alle fylkesrådssaker og fylkestingssaker som sendes på kommentarrunde. Fylkestingets kontor vurderer hvilke saker som har interesse for MVR å gi kommentar til, og sender kommentarsaken til det medlemmet i MVR som har ansvar for fagområdet som saken angår.
 4. MVR vurderer og kommenterer fylkestingssaker i sine møter. Vurderingene/ kommentarene sendes til fylkestingets kontor som sørger for at kommentarer følger som vedlegg til fylkestingssaker.
 5. MVR deltar i drøftingsmøter med fylkesordfører og gruppeledere før hvert fylkesting.
 6. Fylkesordfører informerer fylkestinget om eventuelle skriftlige kommentarer fra MVR til fylkestingssaker.
 7. UFR inviteres til å holde tale ved fylkestingets åpning.
 8. UFR gis anledning til å stille muntlig spørsmål i fylkestingets spørreinstitutt. Fylkestingets valgte medlemmer til eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelser, kan stille spørsmål på vegne av de respektive MVR. Dette kommer i tillegg til representantens rett til å stille politisk spørsmål på vegne av sin partigruppe.
 9. MVR kan be om møter med fylkesordfører, varaordfører og gruppeledere.
 10. MVR kan be om møter med fylkesrådet og fylkesrådets administrasjon.
 11. MVR kan sende egne pressemeldinger, brev, uttalelser og høringssvar.
 12. UFR/MVR deltar i møter med Nordlandsbenken.
 13. MVR sitt sekretariat har månedlige møter med fylkesordfører/fylkesvaraordfører.

Hele fylkestingssaken kan du lese her.

Prosedyre for å ivareta punkt 1-3 i rutine for medvirkning

Her redegjøres det nærmere for hvordan punktene 1-3 skal ivaretas.