Cookie Consent by TermsFeed Delmål 1: Barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår i hele Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Delmål 1: Barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår i hele Nordland

En forutsetning for gode oppvekstsvilkår er:  

Trygge og kompetente voksne – den gode voksenrollen

 • Alle voksne som møter barn og unge gjennom sitt arbeid eller i frivillige organisasjoner må ha kompetanse i å bygge gode relasjoner med barn og unge. Dette bør vektlegges i utdanningene og gjennom kompetansetiltak.
 • Foreldreveiledning for å mestre foreldrerollen på alle utviklingsnivå fra spebarn til ung voksen.
 • Styrke foreldresamarbeidet i barnehager og skoler. Mine barn må bli våre barn. Felles forståelse av og forventning til den gode voksenrollen blant barn, foresatte og ansatte.  

Trygge barn og unge

 • Gi barn og unge kompetanse om sin egen utvikling og verktøy for å mestre livet.
 • Medvirkning fra barn og unge på områder som har betydning for dem.
 • Tett oppfølging av fravær i barnehage og skole.
 • Tett oppfølging i overgangene. Sikre rutiner for informasjonsflyt om behov for tilrettelegging og andre hensyn når barn og unge skal møte nye omgivelser og rammebetingelser.
 • Strukturerte tiltak ved alle videregående skoler i Nordland ved flytting til ny kommune for å gjennomføre videregående opplæring. Oppfølging fra heimkommune og vertskommune. Fellestiltak som hybelhus og andre lokale tiltak som sikrer et trygt læringsmiljø.  

Tilhørighet

 • Inkluderende møteplasser. Synliggjøre alle lokale fritidstilbud og gjøre disse kjent gjennom skoler og andre lokale institusjoner. Inkluderende rekruttering til fellesaktiviteter sammen med frivillige organisasjoner.
 • Stille offentlige bygg til rådighet som møteplasser på ettermiddag og i helgene. 
 • Mulighet for å delta uansett økonomi: Kulturkort, idrettsaktiviteter, billig og tilgjengelig transport til og fra fritidsaktiviteter etter skoletid og i helger.
 • Kjenne til mulighetene i, og veier for å kvalifisere seg til, lokalt arbeidsliv. Organisert tilbud om sommerjobb for alle unge over 15 år som ikke er i arbeid. 

 

Følgende tiltak skal sikre at barn og unge har gode oppvekstvilkår:

 • Fylkeskommunen skal samarbeide med kommunene om oppfølging av avtale om folkehelse og lokal samfunnsutvikling.
 • Fylkeskommunen skal gjennom samarbeid med kommunene og andre samarbeidspartnere arbeide med og videreutvikle helsefremmende barnehager og – skoler.
 • Fylkeskommunen skal bidra til utvikling av felles veileder og metodikk for oppfølging i overgangene i barnehage og skole.
 • Fylkeskommunen tar ansvar for utvikling av materiell for å styrke foreldresamarbeidet.
 • Fylkeskommunen tar initiativ til å utvikle kompetansetiltak i relasjonsbygging for alle som jobber med opplæring
 • Fylkeskommunen skal bidra til å legge til rette for inkluderende møteplasser, blant annet gjennom åpne offentlige bygg på ettermiddagstid.
 • Fylkeskommunen skal gjennom helsefremmende barnehager og – skoler bidra til at barn og unge får kompetanse om sin egen utvikling og verktøy for å mestre livet.
 • Fylkeskommunen skal bidra til at flere får mulighet til å delta på aktiviteter gjennom billig og tilgjengelig transport.
 • Fylkeskommunen tar initiativ til å samle materiell, prosjekter og tiltak fra kommunene og gjør disse tilgjengelig