Cookie Consent by TermsFeed Delmål 3: Samiske unge skal kunne delta i samfunnet på egne språklige og kulturelle premisser. - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Delmål 3: Samiske unge skal kunne delta i samfunnet på egne språklige og kulturelle premisser.

Følgende tiltak skal sikre samiske unges deltakelse:

Samisk språkopplæring
  • Fylkeskommunen vil invitere Sametinget og Utdanningsdirektoratet til et samarbeid for å utvikle samiske læremidler etter gjeldende læreplaner.
  • Fylkeskommunen vil invitere samiske språkkommuner, skoler og institusjoner med samisk språkundervisning og Statsforvalteren til et samarbeid for å utarbeide et kvalitetssystem for å ivareta barn og unges rett til samiskopplæring i skoleløpet fra grunnskole til videregående opplæring.
  • Fylkeskommunen vil invitere Sametinget, Statsforvalteren og språksentrene til et samarbeid for å etablere samarbeidsarenaer for lærere som underviser i samisk med erfaringsdeling, ideutvikling og delingskultur for å bedre læremiddelsituasjonen for lule- og sørsamisk språk.
  • Fylkestinget vil arbeide for at alle elever i Nordland skal kunne velge å ha opplæring i samiske språk. Samisk språkopplæring må inn i den ordinære timeplanen på alle skoletrinn i Nordland.
  • Fylkeskommunen vil invitere til et grenseoverskridende samarbeid med Sverige for å styrke lule- og sørsamisk språkopplæring og kulturkunnskap.

Samisk kulturkunnskap

  • Fylkeskommunen vil invitere Statsforvalteren og KS til et felles prosjekt for å styrke kvaliteten i undervisningen i samiske språk, kultur og samfunnsliv. Samisk kulturkunnskap må inn som en naturlig del av undervisningsopplegget i alle fag gjennom hele skoleløpet.
  • Fylkeskommunen vil invitere Nord universitet til et samarbeid for at samisk kulturkunnskap skal bli inkludert i alle utdanninger med særlig vekt på lærer-, sosialfag- og helsefagutdanningene.
  • Fylkeskommunen vil invitere Sametinget og Nord universitet til et samarbeid for at samisk historie innarbeides som en del av den norske historien.

Statusheving

  • Alle virksomheter i fylkeskommunen, og særlig de videregående skolene, skal markere 6. februar. Fylkeskommunen vil oppfordre alle aktører i kulturfeltet, handelsstanden og andre til å ha egne samiske tema under arrangementer som Samisk Kulturuke og Samisk Språkuke.
  • Fylkeskommunen vil invitere Sametinget til et samarbeid om å styrke og synliggjøre samiske institusjoner, samiske museer og signalbygg. Samiske institusjoner må gis et samfunnsoppdrag for å løfte samisk språk og kultur i Nordlandssamfunnet og ressurser til å gjennomføre dette.

Fylkeskommunen ønsker å invitere relevante parter til å støtte opp om samiske ungdomsmiljøer og bidra til at samisk unge kan ta tilbake sine samiske røtter. Gode rollemodeller er avgjørende for å trygge samiske barn og unge sin samiske identitet.