Cookie Consent by TermsFeed Vil ha nasjonalt pilotprosjekt for å forebygge utenforskap - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vil ha nasjonalt pilotprosjekt for å forebygge utenforskap

Berit Stensland Det gode frafallsarbeidet som gjøres i videregående skole i Nordland legges merke til nasjonalt. Nå ønsker fylkesrådene Elin Dahlseng Eide og Kirsti Saxi at Nordland blir tildelt et nasjonalt pilotprosjekt som blant annet skal motvirke frafall i videregående skole.

Regjeringen mener det bør vurderes om oppfølgingstjenesten, i tett samarbeid med NAV, skal få i oppgave å jobbe forebyggende mot frafall, og vil sette i gang en pilot med tidlig innsats og forebyggende arbeid i et fylke fra 2022. Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide, mener Nordland er et åpenbart sted å starte.

Fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide.  - En nasjonal ekspertgruppe har tidligere anbefalt at den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten i større grad burde arbeide frafallsforebyggende. Denne anbefalingen var basert på erfaringer fra Nordland, påpeker fylkesråd Elin Dahlseng Eide.

Politisk satsing

I en felles uttalelse fra fylkestinget i Nordland stiller alle partiene seg bak en oppfordring om styrket psykisk helsehjelp for barn og unge, deriblant lavterskeltilbud tilknyttet skole og skolehelsetjenesten.

-Utenforskap henger ofte sammen med manglende utdanning og opplæring. Utfordringene er sammensatte. Nettopp derfor er det en god tanke å knytte oppfølgingstjenesten tett på det forebyggende arbeidet, argumenterer fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi.

Et team mot frafall

Nylig kom stortingsmeldingen «Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv». I stortingsmeldingen tas det til orde for bedre samhandling gjennom blant annet å styrke samarbeidet mellom NAV og fylkeskommunen om videregående opplæring.

Særlig i overgangene står elever i fare for å avbryte videregående opplæring. Dette gjelder fra ungdomsskole til videregående skole, men også i overganger mellom skole og læreplass. Nordland fylkeskommune var først i landet med en læreplassgaranti, og denne har bidratt til å redusere utfordringene på området. Videre kan aktiv jobbing i såkalte «Nærværsteam» rundt den enkelte ungdom snu faren for frafall, mener både Eide og Saxi.

Anbefaler nærværteam

Portrettbilde av Kirsti Saxi - Klikk for stort bildeKirsti Saxi (SV)Fylkesråd for kultur, klima og miljø Nordland fylkeskommune  Regjeringen satte i mars 2021 ned en ekstern ekspertgruppe ledet av psykolog Peder Kjøs som skulle gi anbefalinger og foreslå tiltak mot utfordringer tilknyttet blant annet livskvalitet og psykisk helse blant ungdom som en følge av koronapandemien.

Kjøs-utvalget foreslår at flere videregående skoler tilbyr Nærværsteam og anbefaler også at ordningen prøves ut i grunnskolen.

- Nærværsteam er utarbeidet i Nordland, og arbeidet tar utgangspunkt i tett og tverrsektoriell samhandling om frafallsforebyggende arbeid. Teamet består av helsesykepleiere, psykisk helserådgiver, sosialpedagogisk rådgiver og ledes av koordinator for den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten, forklarer fylkesrådene.

Oppfølgingstjenesten gir hjelp

Fylkeskommunen har foregående skoleår ledet et samhandlingsprosjekt om oppfølging av ungdom i høy risiko for psykososiale vansker. Samarbeidet mellom Oppfølgingstjenesten, Nav og andre aktører har gitt mulighet for bedre ressursutnyttelse og tilpassede tiltak, og Saxi ønsker nå disse erfaringene brukt i det nasjonale prosjektet.

Våre erfaringer gjør det naturlig å legge et pilotprosjekt til Nordland. Systematisk arbeid over tid gir resultater, avslutter fylkesrådene Elin Dahlseng Eide og Kirsti Saxi.