Cookie Consent by TermsFeed Marin verdiskaping - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Marin verdiskaping

Nordland er i dag et av landets ledende fylker innenfor marin sektor. Sektoren er svært viktig for verdiskapingen og sysselsettingen i fylket, og den har særlige forutsetninger for videre regional vekst og innovasjon med basis i fornybare ressurser og bærekraftig næringsutvikling.

Fylkeskommunes satsinger innenfor marin sektor tar utgangspunkt i ressursene og ressurstilgangen, og målet er økt verdiskaping og flere attraktive arbeidsplasser. Det arbeides nå med en strategi som skal vise hvordan målsetningen kan nås: Strategi for marin verdiskaping i Nordland.

Fylkeskommunens engasjement innen marin næringsutvikling vil i hovedsak dreie seg om å følge opp den marine strategien. Selv om man ikke er helt i mål enda med strategien, vet vi allerede nå at viktige satsinger er- og vil bli, knyttet opp mot blant annet:

  • Mulighetsområder innen hvitfisksektoren, lite utnyttede arter og nye arter i oppdrett
  • Oppbygging av en algenæring
  • Videreutvikle leverandørnæringen til marin sektor
  • Gjenbruk av ressurser og utvikling av sirkulære verdikjeder   
  • Transport, logistikk og markeder
  • Balansert tilrettelegging for ulike næringsinteressenter i kystsonen
  • Internasjonalt samarbeid
  • Stille med en Nordlands-paviljong på nasjonale og internasjonale marine messer  
  • Oppbygging av regionalt FOU-miljø gjennom strategisk innrettede FOU-satsinger

Analyser viser at den største andelen av ringvirkningene fra sjømatnæringen i Nordland tilfaller områder i landet utenfor fylket. Det må derfor legges til rette for at en større andel av ringvirkningene skapes i Nordland, nærmere råstoffkildene og primærproduksjonen. Vi skal derfor ha et spesielt fokus på nye lokale og regionale lønnsomme ledd i verdikjedene («klatre i verdikjeden») og på samspillet innen, og mellom, de fiskeri- og havbruksbaserte verdikjedene.