Cookie Consent by TermsFeed Marin verdiskaping - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Marin verdiskaping

Nordland er i dag et av landets ledende fylker innenfor marin sektor, og næringen er følgelig svært viktig for verdiskapingen og sysselsettingen i fylket. Som påpekt i Innovasjonsstrategi for Nordland, har denne sektoren særlige forutsetninger for videre regional vekst og innovasjon med basis i fornybare ressurser og bærekraftig næringsutvikling.

Nordland fremstår allerede i dag som en viktig leverandør av sjømat til verdens befolkning, og fylkets rolle på dette området kan bli enda viktigere fremover. Både forrige- og dagens regjering har uttrykt mål om vekst innen sjømat.

Tidligere analyser har vist at mye av den verdiskapingen som er basert på marint råstoff fra Nordland, skjer utenfor fylkets grenser. Et uforløst potensial innen marin sektor kan realiseres ved å legge til rette for at en større andel av verdiskapingen skjer i Nordland, nærmere råstoffkildene og primærproduksjonen.

Mulighetene i marin sektor med hensyn til både arbeidsplasser og verdiskaping synes mange og betydelige, og utviklingen skjer i raskt tempo. Skal fylkeskommunen kunne bidratil- og legge til rette for denne utviklingen, vil det være nødvendig med oppdaterte styringsverktøy. Det har derfor vært behov for å erstatte viktige styringsverktøy som strategidokumenter med nye. I desember 2021 vedtok Nordland fylkesting Strategi for marin verdiskaping i Nordland 2022-2026.

I arbeidet med strategien har det vært viktig i størst mulig grad å få fanget oppmulighetsområder for vekst, utvikling og konkurransefortrinn. Det har derfor blitt gjennomført en prosess med bred involvering av eksterne aktører med tilknytning til marint næringsliv,FoU, virkemidler og organisasjoner.

Strategien tar utgangspunkt i et mål-bilde som sier at Nordland skal levere bærekraftig sjømat til verden og derigjennom bidra til økt verdiskaping, redusert miljøavtrykk og flere attraktive arbeidsplasser i marin næring i Nordland.

Prosessen med strategien har identifisert fem satsingsområder: Stimulere til grønn omstilling, Økt videreforedling og utnyttelse av råstoff, Videreutvikle leverandørnæringene i regionen, Nye arter og marine muligheter samt Styrke arenaer for næringsutvikling. Prosessen har også identifisert grunnleggende forutsetninger for vekst og verdiskaping: arealforvaltning, samferdsel/infrastruktur, utdanning samt forskning og utvikling.

Vedlegg: Strategi for marin verdiskaping i Nordland 2022-2026.