Cookie Consent by TermsFeed Møteplan og saker 13. mars 2024 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Møteplan og saker 13. mars 2024

Nordland fylkeskommune ønsker velkommen til regionalt planforum i Nordland. Møtet foregår på Teams. Se info om Regionalt planforum i Nordland 

Møtet blir avholdt på TEAMS

Referat

Møteplan:

Sak 1: Kl. 09:30 - 11:00 - Kommuneplanens arealdel for Røst (inklusiv sjøarealene) 

Sak 2: Kl. 11:45 - 13:15 - Detaljreguleringsplan for Storviksanden Camping - Midtveishøring - Gildeskål kommune 

 

Innmeldte saker: 

Sak 1. Kommuneplanens arealdel for Røst (inklusiv sjøarealene) - Midtveishhøring

Ønsket møtedato13. mars 2024
Hvem skal delta fra kommunen? Legg inn navn og e-postadresse.Tom Ragnar Pedersen tom.ragnar.pedersen@rost.kommune.no
Skal andre aktører enn kommunen delta på møtet? Legg inn navn og e-postadresse.Norconsult v/Magne Haukås magne.haukas@norconsult.com
Navn på planKommuneplanens arealdel for Røst (inklusiv sjøarealene)
Formålet med planenRevisjon av kommuneplanens arealdel
Planstatus"Midtveishøring"
Hvilken overordnet plan gjelder for området (samfunnsdel og arealdel)?Gjeldende kommuneplan er fra 2009. 
Er planforslaget i samsvar med gjeldende overordnet plan?Ikke relevant
Kan forslaget være i konflikt med nasjonale eller regionale interesser? Potensiell konflikt
Hvilke nasjonale eller regionale interesser kan plansaken eventuelt være i konflikt med?Usikkert på det nåværende tidspunkt.
Hvilke konkrete problemstillinger knyttet til saken ønsker kommunen/annen aktør å ta opp i planforum?Gjennomgang av konsekvesnutredninger og drøfing av eventuelle konfliktområder. Drøfting av konkrete problemstillinger knyttet til planbestemmelser og plankart.
Hvilke regionale aktører ønsker kommunen/annen aktør skal delta på dette planforumsmøtet? NFK - plan og ressursutvikling, NFK - kulturminner, NFK - transport og infrastruktur, NFK - akvakultur (ressursutvikling og forskning), NFK - folkehelse og lokal samfunnsutvikling, NFK - medvirkningsrådene, Statsforvalteren i Nordland, Statens vegvesen, Kystverket i Nordland, Kartverket, Fiskeridirektoratet, NVE, Direktoratet for mineralforvaltning, Sametinget, Forsvarsbygg, Husbanken, Avinor
Annen relevant informasjon 
Beskriv hvilke vedlegg som ønskes lagt ut på nettsiden i forbindelse med planforumsmøtet. Vedleggene sendes til ansvarlig for planforum, Tim Christian Tomkins-Moseng: timmos@nfk.noFølgende vedlegg ettersendes når de er klar: Planbeskrivelse, Konsekvensutredning, Plankart, Planbestemmelser
Send inn dokumenterJeg bekrefter at jeg har sendt inn saksdokumentasjon til timmos@nfk.no

Sak 2. Detaljreguleringsplan for Storviksanden Camping - Midtveishøring - Gildeskål kommune 

Ønsket møtedato13. mars 2024
Hvem skal delta fra kommunen? Legg inn navn og e-postadresse.Hedvig Pedersen Holm holhed@gildeskal.kommune.no
Skal andre aktører enn kommunen delta på møtet? Legg inn navn og e-postadresse.Kan være aktuell: Ayla Kristensen: Ayla.Kristensen@norconsult.com
Navn på planDetaljreguleringsplan for Storviksanden Camping
Formålet med planenHensikten med planen er å legge til rette for camping/overnatting/turistformål, og kombinert bebyggelse og anleggsformål (kafe/bevertning/overnatting og barnehage/undervisning). Området for eksisterende butikk/resepsjon er medtatt for å oppdatere gjeldende regulering her til faktisk situasjon.
Planstatus"Midtveishøring"
Hvilken overordnet plan gjelder for området (samfunnsdel og arealdel)?Kommuneplanens arealdel
Er planforslaget i samsvar med gjeldende overordnet plan?Ja
Kan forslaget være i konflikt med nasjonale eller regionale interesser? Potensiell konflikt
Hvilke nasjonale eller regionale interesser kan plansaken eventuelt være i konflikt med?Naturfare. Områder ligger innenfor marin grense og innenfor aktosmhetsområde for flom og skred i bratt terreng. Det er levert flomvurdering og geoteknisk rapport, men vi har spørsmål knyttet til disse og til (mangel på ) bruk av hensynssone i plankartet. Drikkevann og krav fra Mattilsynet (forholdet mellom RP og privatrettslige forhold). Spørsmål knyttet til rekkefølgebestemmelsene 
Hvilke konkrete problemstillinger knyttet til saken ønsker kommunen/annen aktør å ta opp i planforum?Se merknad ovenfor
Hvilke regionale aktører ønsker kommunen/annen aktør skal delta på dette planforumsmøtet? NFK - plan og ressursutvikling, NFK - transport og infrastruktur, Statsforvalteren i Nordland, NVE
Annen relevant informasjonØnsker at Mattilsynet deltar. Det er tidligere gitt dispensasjon fra plankrav på deler av området, dette er tatt i bruk til camping
Beskriv hvilke vedlegg som ønskes lagt ut på nettsiden i forbindelse med planforumsmøtet. Vedleggene sendes til ansvarlig for planforum, Tim Christian Tomkins-Moseng: timmos@nfk.noPlankart, planbeskrivelse og planbestemmelser Flomvurdering og geologisk rapport
Send inn dokumenterJeg bekrefter at jeg har sendt inn saksdokumentasjon til timmos@nfk.no