Cookie Consent by TermsFeed Møteplan og saker 15. mai 2024 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Møteplan og saker 15. mai 2024

Nordland fylkeskommune ønsker velkommen til regionalt planforum i Nordland. Møtet foregår på Teams. Se info om Regionalt planforum i Nordland 

Møtet blir avholdt på TEAMS

Referat

Møteplan:

Sak 1: Kl. 09:30 - 11:00 Kommuneplanens arealdel - Vefsn kommune

Sak 2: Kl. 11:45 - 13:15 "Reguleringsplan - Sundsmarka og Mula Hemnes - Fortescue - grønt hydrogen". Hemnes kommune

 

Sak 1. Kommuneplanens arealdel - Vefsn kommune

Ønsket møtedato15. mai 2024
Hvem skal delta fra kommunen? Legg inn navn og e-postadresse.Knut Skorpen knut.skorpen@vefsn.kommune.no Petter Meldal Nilsskog Arild-Bjørn Solvang Flere navn kan komme
Skal andre aktører enn kommunen delta på møtet? Legg inn navn og e-postadresse.NFK
Navn på planKommuneplanens arealdel
Formålet med planenPlanen har til formål å legge til rette for en samfunnsnyttig arealbruk slik at kommunen når de målsetningene som ble definert i planprogrammet
Planstatus"Midtveishøring"
Hvilken overordnet plan gjelder for området (samfunnsdel og arealdel)?Kommuneplanens samfunnsdel
Er planforslaget i samsvar med gjeldende overordnet plan?Ja
Kan forslaget være i konflikt med nasjonale eller regionale interesser? Potensiell konflikt
Hvilke nasjonale eller regionale interesser kan plansaken eventuelt være i konflikt med?Nasjonale og regionale målsetninger går i mange retninger. Planen er ikke spesielt kontroversiell, men arealbruk har konfliktpotensiale i seg.
Hvilke konkrete problemstillinger knyttet til saken ønsker kommunen/annen aktør å ta opp i planforum?Vi vil primært diskutere karttekniske utfordringer - presentasjon, hvordan vi mest hensiktsmessig markerer gamle reguleringsplaner som fullt ut skal gjelde - og hva med gamle reguleringsplaner som bør underordnes ny KPA? Det er planfaglige spørsmål vi har i tankene - ikke politisk prioritering av arealbruk.
Hvilke regionale aktører ønsker kommunen/annen aktør skal delta på dette planforumsmøtet? NFK - plan og ressursutvikling
Annen relevant informasjonKommunen har som ambisjon å legge planforslag fram for offentlig ettersyn før sommerferien, så det er ikke korrekt å kalle dette for en midtvegshøring. Heller en korrektur før høring.
Beskriv hvilke vedlegg som ønskes lagt ut på nettsiden i forbindelse med planforumsmøtet. Vedleggene sendes til ansvarlig for planforum, Tim Christian Tomkins-Moseng: timmos@nfk.noAktuelle dokument kan legges ut etter dialog på telefon eller epost. Mvh. Knut Skorpen knut.skorpen@vefsn.kommune.no tlf. 91886941
Send inn dokumenterJeg bekrefter at jeg har sendt inn saksdokumentasjon til timmos@nfk.no

 

Sak 2.  "Reguleringsplan - Sundsmarka og Mula Hemnes - Fortescue - grønt hydrogen".  

Ønsket møtedato15. mai 2024
Hvem skal delta fra kommunen? Legg inn navn og e-postadresse.Hemnes kommune: Elizaveta Shelekhina - arealplanlegger - elizaveta.shelekhina@hemnes.kommune.no
Skal andre aktører enn kommunen delta på møtet? Legg inn navn og e-postadresse.Foreløpig: Karl-Johan Lenningsvik - karl-johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no
Navn på planReguleringsplan - Sundsmarka Hemnes - Fortescue - grønt hydrogen
Formålet med planenFormålet med planarbeidet er å etablere et industriområde med utskipingshavn i Hemnes kommune, for produksjon av grønt hydrogen og grønn ammoniakk. 
PlanstatusOppstart
Hvilken overordnet plan gjelder for området (samfunnsdel og arealdel)?Kommuneplanens arealdel - LNF området
Er planforslaget i samsvar med gjeldende overordnet plan?Nei
Kan forslaget være i konflikt med nasjonale eller regionale interesser? Potensiell konflikt
Hvilke nasjonale eller regionale interesser kan plansaken eventuelt være i konflikt med?Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Retningslinjer for flaum og skredfare i arealplanar. Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning i strandsonen. Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen. Nasjonal jordvernstrategi. Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldsloven). Lov om kulturminner (Kulturminneloven). Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Lov om havner og farvann (Havne- og farvannsloven). Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)​​.
Hvilke konkrete problemstillinger knyttet til saken ønsker kommunen/annen aktør å ta opp i planforum?Konsekvensutredning ROS Kystsone kulturminner Samferdsel Areal- og transportplanlegging Friluftsliv Reindrift 
Hvilke regionale aktører ønsker kommunen/annen aktør skal delta på dette planforumsmøtet? NFK - plan og ressursutvikling, NFK - kulturminner, NFK - transport og infrastruktur, NFK - folkehelse og lokal samfunnsutvikling, Statsforvalteren i Nordland, Statens vegvesen, Kystverket i Nordland, NVE, Sametinget, Jernbaneverket
Annen relevant informasjonKonsulenter fra Norconsult som ønsker å delta: Tuva Cathrine Daae - Tuva.Cathrine.Daae@norconsult.com Wibeke Johansen - Wibeke.Johansen@norconsult.com Elin Riise - elin.riise@norconsult.com
Beskriv hvilke vedlegg som ønskes lagt ut på nettsiden i forbindelse med planforumsmøtet. Vedleggene sendes til ansvarlig for planforum, Tim Christian Tomkins-Moseng: timmos@nfk.noPlaninitiativet Plan områder - 2 filer Referatet fra oppstartsmøte 
Send inn dokumenterJeg bekrefter at jeg har sendt inn saksdokumentasjon til timmos@nfk.no