Cookie Consent by TermsFeed Møteplan og saker 17. april 2024 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Møteplan og saker 17. april 2024

Nordland fylkeskommune ønsker velkommen til regionalt planforum i Nordland. Møtet foregår på Teams. Se info om Regionalt planforum i Nordland 

Møtet blir avholdt på TEAMS

Referat

Møteplan:

Sak 1: Kl. 09:30 - 11:00 

Sak 2: Kl. 11:45 - 13:15

Sak 1. Kommuneplanens arealdel 2024-2032 - Hadsel kommune

 

Ønsket møtedato17. april 2024
Hvem skal delta fra kommunen? Legg inn navn og e-postadresse.Enhetsleder plan/utvikling Hans Chr. Haakonsen: hans.christian.haakonsen@hadsel.kommune.no Ordfører Kjell Børge Freiberg: kjell-borge.freiberg@hadsel.kommune.no Varaordfører Renathe Eriksen: renathe.eriksen@hadsel.kommune.no Kommunedirektør Janne Kankaala: janne.kankaala@hadsel.kommune.no
Skal andre aktører enn kommunen delta på møtet? Legg inn navn og e-postadresse.Nei
Navn på planKommuneplanens arealdel 2024-2032
Formålet med planenJf. plan- og bygningsloven kap. 11
Planstatus"Midtveishøring"
Hvilken overordnet plan gjelder for området (samfunnsdel og arealdel)?Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 vedtatt 18/6-2021
Er planforslaget i samsvar med gjeldende overordnet plan?Ja
Kan forslaget være i konflikt med nasjonale eller regionale interesser? Potensiell konflikt
Hvilke nasjonale eller regionale interesser kan plansaken eventuelt være i konflikt med?Jordvern Natur Klima Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Hvilke konkrete problemstillinger knyttet til saken ønsker kommunen/annen aktør å ta opp i planforum?Alminnelig gjennomgang med hovedfokus på jordvern, natur, klima samt Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Hvordan kan vi ta hele kommunen i bruk når sentraliseringen og fortettingsprinsippet er så sterkt? 
Hvilke regionale aktører ønsker kommunen/annen aktør skal delta på dette planforumsmøtet? NFK - plan og ressursutvikling, NFK - transport og infrastruktur, NFK - innovasjon og infrastruktur, NFK - folkehelse og lokal samfunnsutvikling, Statsforvalteren i Nordland, NVE, Sametinget
Annen relevant informasjon 
Beskriv hvilke vedlegg som ønskes lagt ut på nettsiden i forbindelse med planforumsmøtet. Vedleggene sendes til ansvarlig for planforum, Tim Christian Tomkins-Moseng: timmos@nfk.noPlanbeskrivelse Planbestemmelser Plankart, hovedkart - ETTERSENDES Plankart, sikringssoner etter pbl. § 11-8 bokstav a - ETTERSENDES Plankart, faresoner etter pbl. § 11-8 bokstav a - ETTERSENDES Plankart, hensynsoner etter pbl. § 11-8 bokstav c - ETTERSENDES Plankart, båndleggingssoner etter pbl. § 11-8 bokstav d - ETTERSENDES Vedlegg 1 - arealregnskap for Hadsel Vedlegg 2 - ROS analyse med vedlegg Vedlegg 3 - innspillsbehandling og konsekvensutredning Vedlegg 4 - gjennomgang av arealplan 2014-2023
Send inn dokumenterJeg bekrefter at jeg har sendt inn saksdokumentasjon til timmos@nfk.no

Sak 2. Kommuneplanens arealdel - Midtveishøring - Gildeskål kommune

Ønsket møtedato17. april 2024
Hvem skal delta fra kommunen? Legg inn navn og e-postadresse.Hedvig Pedersen Holm, kommuneplanlegger; holhed@gildeskal.kommune.no Iren Førde, virksomhetsleder plan og byggesak; forire@gildeskal.kommune.no 
Skal andre aktører enn kommunen delta på møtet? Legg inn navn og e-postadresse.Nei
Navn på planKommuneplanens arealdel
Formålet med planenKommuneplanens arealdel skal vise hvordan kommunestyrets prioriteringer i samfunnsdelen får konsekvenser for bruken av kommunens areal. Arealdelen skal gi tydelig styring i utviklingen av egne arealressurser og ta stilling til hvilke prosjekter man ønsker å avsette arealer til. Kommunen må vurdere hvilke områder som er attraktive for utbygging på kort og på lang sikt, og hvilke områder som ikke bør eller skal bebygges av hensyn til bl.a. jordvern, naturmangfold, strandsone/friluftsliv, reindrift og naturfare. 
Planstatus"Midtveishøring"
Hvilken overordnet plan gjelder for området (samfunnsdel og arealdel)?Kommuneplanens arealdel, vedtatt 01.03.2016
Er planforslaget i samsvar med gjeldende overordnet plan?Ja
Kan forslaget være i konflikt med nasjonale eller regionale interesser? Potensiell konflikt
Hvilke nasjonale eller regionale interesser kan plansaken eventuelt være i konflikt med?Reindrift, naturfare, naturmangfold. Krav til utredninger og arealregnskap. Vi mener planen ivaretar ulike hensyn i sjøområdene på en god måte, men også her kan det være potensiell konflikt.
Hvilke konkrete problemstillinger knyttet til saken ønsker kommunen/annen aktør å ta opp i planforum?Etter høring og innsigelser våren 2023 har kommunen hatt en omfattende gjennomgang av gjeldende plan og det er gjort mange endringer og justeringer både på plankart, konsekvensutredning (samlede virkninger av planen) og bestemmelsene. Vi er likevel usikker på om det er "godt nok" og ønsker en gjennomgang av planen for å få noen signaler om det er forhold som fortsatt må sees nærmere på: Sjøområdene (enbruks fiskeformål og ferdsel) Reindrift (samlet virkning av planen) Naturfare (særlig knyttet til områder under marin grense og de utredningene vi har gjennomført/hensynssoner/bestemmelser til planen) Eksisterende bebyggelse i LNFR-områder og bestemmelser (knyttet til temakart) Krav til arealregnskap (omfang) Prosess knyttet til innsigelser (før eller etter ny høring) 
Hvilke regionale aktører ønsker kommunen/annen aktør skal delta på dette planforumsmøtet? NFK - plan og ressursutvikling, NFK - akvakultur (ressursutvikling og forskning), Statsforvalteren i Nordland, Kystverket i Nordland, Fiskeridirektoratet, NVE, Sametinget
Annen relevant informasjonDe siste geotekniske utredninger/befaring gjennomføres denne uka 20-21.3), vi vil ferdigstille plankart og øvrige plandokumenter etter at rapport foreligger etter påske. Dokumenter i saken til planforum vil derfor også ettersendes.
Beskriv hvilke vedlegg som ønskes lagt ut på nettsiden i forbindelse med planforumsmøtet. Vedleggene sendes til ansvarlig for planforum, Tim Christian Tomkins-Moseng: timmos@nfk.noAlle dokumenter ettersendes: Plankart Planbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning og vurdering av samlet virkning av planen Oppsummering av uttalelser og innsigelser til planen 
Send inn dokumenterJeg bekrefter at jeg har sendt inn saksdokumentasjon til timmos@nfk.no