Cookie Consent by TermsFeed Vårt verdifulle vann - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vårt verdifulle vann

Fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi - Klikk for stort bildeFylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti SaxiRent vann en forutsetning for alt liv på jorda. Nå kan du gi ditt innspill om hvordan vi skal forvalte vannet i Nordland og på Jan Mayen.

Godt vannmiljø er viktig for menneskers helse og generelle livskvalitet. Det er viktig for næringslivet, og en forutsetning for flere satsninger i fylket. Fiskeriene, havbruksnæringen og reiselivet er helt avhengig av godt og rent vann og velfungerende økosystemer.

-Det er rett og slett svært viktig å forvalte vannmiljøet vårt på en bærekraftig måte, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi.

Miljømål

Den regionale vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for alt vann, i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Miljømålene skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet, og beskriver også miljøtilstanden som skal oppnås. 

-Disse målene er styrende for den videre forvaltningen og planleggingen i Nordland. Målet er å sikre god økologisk og kjemisk tilstand i alt vann i fylket. Planen tar for seg alt fra vannkraft, landbruk og avløp, til forurenset sjøbunn, fremmede arter og plastforurensning, underbygger fylkesråd Saxi.

Stort engasjement om plastforurensning

Økende plastforurensning gir store utfordringer. Fylkesråd Saxi påpeker at det er viktig å øke kunnskapen i hvordan man kan håndtere og behandle plastavfall på en mer bærekraftig måte.

-Det gjelder for alle næringer, men kanskje spesielt innen landbruk og fiskeri, påpeker Saxi.

Fylkesråden er samtidig glad for det store folkelige engasjementet rundt plastinnsamling. Nordland var det fylket i landet som hadde størst antall private strandryddeaksjoner i 2019.

-Men utfordringene er så store at også offentlige tiltak må iverksettes. Det er derfor gledelig at det nasjonale Rydd Norge-programmet skal samle inn plast langs kysten av Norge, og at de nå tar for seg Lofoten og Vesterålen.

Saxi påpeker at også andre tiltak kan være aktuelle for å stimulere til plastinnsamling.

-Det kan være å tilby panteordninger som omfatter landbruksplast og enkelte typer av innsamlet avfall fra for eksempel strandryddinger, sier Kirsti Saxi.

Følger opp bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål skal være styrende for måten vi forvalter vannet på – både i elver, innsjøer, i kystvann og grunnvann. Bærekraftsmål nr. 6 Rent vann og gode sanitærforhold, og Bærekraftsmål nr. 14 Liv under vann, understreker viktigheten av en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk og forvaltning av vannet vårt.

-Vi må derfor sette oss klare miljøstandarder og mål for måten vi forvalter vannet vårt på. Dette krever samarbeid og god dialog mellom ulike sektorer og forvaltningsnivå, som igjen er tydelig formulert i FN sitt bærekraftsmål nr. 17, argumenterer Saxi.

Vannforvaltning på høring

Fylkeskommunen sender nå vannforvaltningsplan for Nordland og Jan Mayen vannregion 2022-2027 ut på høring.

-Vi har kalt forvaltningsplanen «Vårt verdifulle vann». Planen beskriver hvordan vannmiljøet og vannressursene skal forvaltes i kommende planperiode fra 2022 til 2027. Den gir oss også kunnskap om miljøtilstanden i dag og hvilke tiltak som trengs for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der dette er nødvendig, forklarer Saxi.

Frist for innspill 31. mai 2021.

Planen bygger på EUs vanndirektiv som gjennomføres i hele Europa etter samme tidsskjema.

Plandokumentene er jobbet frem i samarbeid med både lokale, regionale og statlige myndigheter, gjennom et vannregionutvalg og et arbeidsutvalg. Fylkesråd Kirsti Saxi vil oppfordre alle kommuner, offentlige myndigheter, organisasjoner og alle andre med interesse for vannforvaltning til å engasjere seg.

-Kom gjerne med innspill på hvordan vi skal ta vare på vårt verdifulle vann - til glede og nytte for hele Nordlandsamfunnet, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi.

 

Høringsdokumentene og annen viktig informasjon knyttet til høringen finner du her: