Cookie Consent by TermsFeed Ohtsh dåarjoem saemien darjoemidie jïh gïeleråajvarimmide - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Ohtsh dåarjoem saemien darjoemidie jïh gïeleråajvarimmide

 Nordlaanten fylhkentjïelte dåarjoem vadta saemien darjoemidie jïh gïeleråjavarimmide. Dåarjoej ulmie lea saemien gïelh, kultuvrem jïh seabradahkejieledem nænnoestidh, våajnoes darjodh jïh evtiedidh Nordlaantesne.

Samisk håndvev - Klikk for stort bilde Susanne Forsland    

Fylhkentjïelte sjïere saemien gïeligujmie barkedh, daan nuelesne pijte-, julev- jïh åarjelsaemien. Vielie bïevnesh daesnie gaavnh: Samiske tilskudd til aktiviteter og språktiltak - Nordland fylkeskommune (nfk.no).  Saemien dåarjoe darjoemidie jïh gïeleråajvarimmide- Nordlaanten fylhkentjïelte (nfk.no).

Nordlandsforskning lea 2018 mijjen dåarjoeöörnegh saemien åssjelidie evalueereme, reektehtse «Kjærkommen støtte. Nordlaanten fylhkentjïelten dåarjoen bïjre saemien gïelide, kultuvrese jïh seabradahkejieliedasse» maahta veedtjedh daesnie Kjærkommen støtte. Om Nordland fylkeskommunes tilskudd til samisk kultur, språk og samfunnsliv - Nordlandsforskning.  Nordlaanten fylhkentjïelten dåarjoe saemien kultuvrese, gïelese jïh seabradahkejieliedasse – Nordlandsforskning.