Cookie Consent by TermsFeed Henvendelse om habilitet - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Henvendelse om habilitet

Her finner du informasjon om momenter som er nyttige når det kommer til habilitetsvurderinger.  Du vil også finne ut hvilke momenter som du må fokusere på når du skal sjekke om du er habil eller ikke.

Momentliste – henvendelser om habilitet

Etter forvaltningsloven § 8, annet ledd, er det fylkestinget som skal avgjøre spørsmålet om en fylkestingsrepresentant er inhabil til å behandle en sak. Det er fylkesordfører som saksforbereder spørsmålet og som regel forespørres fylkesadvokaten om saken.

Fylkesordfører fremmer forslag til avgjørelse overfor fylkestinget som avgjør habilitetsspørsmålet. For at saken skal bli tilstrekkelig opplyst til å treffe korrekt vedtak i saken, er det nødvendig med følgende opplysninger fra fylkestingsrepresentanten:

  1. Hva er bakgrunnen for at habilitetsspørsmålet reises.
  2. Konkret hvilken sak det gjelder med saksnummer.
  3. En kort gjennomgang av de forhold i fylkestingssaken som medfører at representanten stiller spørsmål ved sin habilitet.
  4. Hvilken tilknytning representanten har til saken som skal opp til behandling, interesser som berøres i saken, eller andre som berøres i saken.
  5. Andre forhold som antas å være av betydning for spørsmålet. Dette kan for eksempel være at representanten har fått sin habilitet vurdert i tidligere sak av liknende karakter.

Det presiseres at den skriftlige redegjørelsen kan være forholdsvis kort og at den vil bli referert av fylkesordfører under behandlingen av habilitetssaken. Dersom representanten anser det nødvendig å gi mer utfyllende opplysninger for å gi et fullgodt bilde av den aktuelle problemstilling, kan det gis et sammendrag og en mer utfyllende redegjørelse, med overskrift «sammendrag» og «utfyllende redegjørelse». Sammendraget vil da bli referert av fylkesordfører under behandlingen i fylkestinget, mens det ellers i begrunnelsen for fylkesordførers forslag til avgjørelse vil kunne bli vist til informasjon som er gitt i den utfyllende redegjørelsen.

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger, vil dette bli fulgt opp av fylkesordfører eller fylkesadvokaten. Dersom det er spørsmål, eller ønske om veiledning, kan det tas direkte kontakt med fylkesadvokaten v/Eilif Nordahl, tlf. 41222227 eller Lars Brekke, tlf. 9903806.