Cookie Consent by TermsFeed Kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune

Fylkestinget velger selv et kontrollutvalg.

Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltningen og bidra til at innbyggerne har tillit til fylkeskommunen.

Kontrollutvalget skal passe på at fylkeskommunen leverer effektive tjenester og at tjenesteproduksjonen skjer i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og fylkestingets vedtak.

Kontrollutvalget skal se til at fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, og at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.

Kontrollutvalget skal se til at det føres kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens interesser i selskaper osv. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til fylkestinget.

Kontrollutvalget kan ikke gjøre om på vedtak som er fattet av andre politiske organ, eller av administrasjonen.

Les møteplan og saker her 

 

K-Sekretariatet IKS er et interkommunalt selskap eid av Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og 28 kommuner i Troms og Finnmark og Nordland. Selskapet utøver sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg i eier(fylkes-)kommunene samt i Longyearbyen lokalstyre.  

Fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov. Kommuneloven krever at sekretariatet skal være uavhengig av fylkeskommunens administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for fylkeskommunen.

Sekretariatet er kontrollutvalgets operative ledd og har blant annet følgende oppgaver: 

  • Sekretariatet skal forberede sakene for kontrollutvalget og skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet.
  • Sekretariatet skal også påse at kontrollutvalgets vedtak blir iverksatt. 
  • Sekretariatet utarbeider saksliste, sender ut innkalling og saksdokumenter i samsvar med lovens frister. 

 

Les reglement for kontrollutvalget vedtatt av fylkestinget den 26.4.2021, sak 50/21 

REGLEMENT FOR NORDLAND FYLKESTINGS KONTROLLUTVALG (PDF, 140 kB)

Medlemmer av kontrollutvalget er:

Leder Marianne Dobak Kvensjø,

e-post: marianne.kvensjø@gmail.com, mobil: 93427786

 

nestleder Sonja Alice Steen, sonjasteen8402@gmail.com, mobil: 91766904

Bjørn Lasen, Fremskrittspartiet, bjorn@ekvipasjon.no, mobil: 91582428

Odd Langvatn, Høyre, odd.langvatn@gmail.com, mobil: 98901235

Asle Schrøder, Senterpartiet, alseschroder@gmail.com

 

Berit P. Pedersen, seniorrådgiver i K-Sekretariatet, gir sekretariatsbistand til Kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune.

mobil: 913 60 938  e-post: berit@k-sek.no