Cookie Consent by TermsFeed Vårt verdifulle vann - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vårt verdifulle vann

Kirsti Saxi på strandrydding - Klikk for stort bildeKirsti Saxi på strandrydding. Susanne Forsland  Nordland fylkesting skal i neste uke vedta en oppdatering av Regional plan for vannforvaltning for 2022 - 2027. Tittelen på den nye planen er Vårt verdifulle vann. 

Planen Vårt verdifulle vann, setter mål for hvordan vannressursene i hele fylket skal forvaltes.

-Alle som forvalter vann skal jobbe etter de samme målene og sørge for at vannressursene blir ivaretatt på en bærekraftig måte sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi.

Setter miljømål

Vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for alt vann, både i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Målene beskriver miljøtilstanden som skal oppnås og som skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet.

-Målene er styrende for forvaltning og planlegging i Nordland. Det betyr at all aktivitet som kan påvirke vannet vårt, må vurderes opp mot målene. Dette kan være alt fra vannkraft, urban utvikling og avløp, til landbruk, industri og veibygging. Formålet er å sikre god økologisk og kjemisk tilstand i alt vann i fylket, underbygger fylkesråd Saxi.

Ny standard

Miljømålene skal også bidra til opprydding der miljøtilstanden ikke er god nok i dag.

-Planen kan bidra til forbedring i områder med problemer knyttet til for eksempel plastforurensning, forurenset sjøbunn, spredte avløp og fremmede arter, underbygger Saxi.

Vann er viktig

Godt vannmiljø opptar folk flest, og har betydning for folks helse og generelle livskvalitet. Rent vann i kranen, gode bademuligheter, elver man kan fiske i, friluftsliv i våre vassdrags- og kystområder er eksempler på dette.

- Godt vannmiljø er dessuten en forutsetning for flere viktige satsninger i fylket vårt. Fiskeriene, havbruksnæringen, vannkraften og reiselivet er helt avhengig av rent vann og velfungerende økosystemer, påpeker Saxi.

Kommunene spesielt viktige

Planarbeidet har vist at det er behov for styrke arbeidet i de ti vannområdene i Nordland. Lokale vannområdekoordinatorer ansatt i kommunene har vist seg å være svært viktige for å sikre forankring av arbeidet, både politisk, i næringslivet og ute i befolkningen.

- En god forankring er avgjørende for å skape engasjement, samt sikre deltakelse og gjennomføring av tiltak i kommunene. En styrking av arbeidet lokalt vil derfor være et prioritert område i kommende planperiode, sier Saxi.

Kommunene trenger økonomiske tilskudd

Saxi understreker at det er spesielt viktig at vann- og avløpssektoren i kommunene må få økonomiske tilskudd til sine tiltak. Heller ikke i landbruket har man midler til å gjøre det som kreves, uten å få tilført midler og kapasitet. 

- Dersom tiltak innen landbrukssektoren skal kunne gjennomføres i den takten vannforvaltningsplanen legger opp til, må tilskuddsordninger som Regionale miljøprogram og Spesielle miljøtiltak i landbruket styrkes og økes, påpeker Kirsti Saxi.

Behov for mer kunnskap

Saxi påpeker at Nordland heldigvis har mye vann med god kvalitet. Behovet for midler til å gjennomføre nødvendig kartlegging av påvirkninger, fastslå miljøtilstand og vurdere effekten av gjennomførte tiltak er imidlertid svært stort.

- Det trengs derfor en betydelig økning i de nasjonale midlene til overvåking av vannmiljøet. Dette er en forutsetning for at planarbeidet skal kunne bygge på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, avslutter Kirsti Saxi.