Cookie Consent by TermsFeed Webinar: Klimaregnskap og tiltaksanalyse for Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Webinar: Klimaregnskap og tiltaksanalyse for Nordland

Menon Economics har på oppdrag fra Nordland fylkeskommune laget klimaregnskap og gjennomført tiltaksanalyse knyttet til klimagassutslipp og energibruk og -produksjon for Nordland. Rapporten presiserer at mye av måloppnåelsen hviler på at industriaktører gjennomfører tiltak. 

10.april klokken 15:00 - 16:00 gikk Menon Economics gjennom rapporten i et webinar.  Webinaret ble innledet av fylkesråd for samfunn, kultur og miljø, Arne Ivar Mikalsen.

Rapport Klimaregnskap og tiltaksanalyser Nordland 2030 (PDF, 9 MB)

Klimaregnskap

Rapporten presenterer historiske utslipp fra 2009, og en framskriving av forventede utslipp fram mot 2050.  Dette er også illustrert med en figur.

Nordland fylkeskommune har mål om å redusere utslippene med 60 prosent fram mot 2030, sammenlignet med tall fra 2009. Utslippsmålet for Nordland fylke i 2030 vil ikke nås uten ytterligere tiltak enn de som allerede er vedtatt. Gapet mellom målet og forventningen vil bare øke fram mot 2050.

Det er forventet at sektorene for veitrafikk, sjøfart og øvrige sektorer vil reduseres, mens utslipp fra industri, jordbruk og luftfart forventes å øke noe fremover. Uten nye tiltak forventes det at industri, jordbruk, sjøfart og veitrafikk vil stå for i overkant av 90 prosent av samlede utslipp i 2030.  Jordbruket vil øke betydning og utgjøre den nest største utslippssektoren i 2050.

Tiltaksanalyse

Rapporten presenterer ulike tiltakspakker for hvordan og i hvilke sektorer klimagassutslipp kan kuttes, energiproduksjon økes og energibruk reduseres. Målet er å oppnå fylkets klimamål for 2030. Tiltakspakkene er utarbeidet med bakgrunn i framskrivinger av forventet utslippsutvikling, og forventet utvikling i kraftproduksjon og -forbruk.

Menon Economics trekker frem 18 tiltak som kan bidra til at Nordland når utslippsmålet for 2030. Kort oppsummering av tiltakene:

 • Karbonfangst og -lagring (CCS) på industrianlegg
 • Karbonfri smelting av aluminium
 • Redusere reisebehov gjennom transporteffektiv arealplanlegging, transportmiddelskifte fra bil til gange og sykkel, og fra bil til kollektivtransport
 • Utfasing av bruk av fossile brensler til alle busser i kollektivtrafikken
 • Forbedret logistikk for varebiltransport
 • 100 prosent av nye lastebiler bruker nullutslippsteknologi eller biogass i 2030
 • Utfasing av bruk av fossile brensler for ferge- og hurtigbåt
 • Økt utbygging og bruk av landstrøm
 • Miljøvennlig spredning i jordbruket
 • Bedre spredningstidspunkt og lagerkapasitet for husdyrgjødsel
 • Stans i nydyrking av myr
 • Dekke på gjødsellager, svin
 • Økt uttak av metan fra avfallsdeponi
 • Overgang til elektriske maskiner i jordbruket
 • Alle nye maskiner på bygge- og anleggsplasser er nullutslipp i 2030
 • 70 prosent av nye ikke-veigående maskiner i andre næringer er nullutslipp i 2030
 • Raskere utskifting av vedovner
 • Utfasing av bruk av fossil gass til oppvarming av bygninger og byggeplasser

Rapporten trekker frem tiltak som er aktuelle for både fylkeskommuner, kommuner, næringer og virksomheter og enkeltpersoner. For å nå målene om utslippskutt, må alle bidra.