Cookie Consent by TermsFeed Fysiske tiltak i vassdrag - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fysiske tiltak i vassdrag

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag skal sørge for at vassdragstiltak foregår i forsvarlige former med hensyn til naturverdier. Formålet er å sikre at naturlige bestander av fisk og deres leveområder, samt andre ferskvannsorganismer, forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares.  Klikk her for lese forskriften.

Her søker du om tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag 
Fylkeskommunen har ansvar for tiltak i vassdrag eller deler av vassdrag som ikke fører anadrom laksefisk eller kreps. Her finner du skjema for søknad om tillatelse i vassdrag som ikke fører anadrom laksefisk eller kreps: Klikk her for å åpne søknad om tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag (PDF, 48 kB)

Statsforvalteren har ansvar på strekninger som fører anadrom laksefisk eller kreps. Her finner du kontaktinformasjon og informasjon for søknad om tillatelse i vassdrag med anadrom fisk eller kreps: Klikk her for lese om regler for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye | Statsforvalteren i Nordland 

Om lovverket rundt tiltak i vassdrag
Her er en liten innføring i lovverket, og hva du som søker på ha med av informasjon for at vi skal kunne behandle saken. 

Det er vannressursloven som er det overordnede lovverket når det gjelder vassdragstiltak. Det vil si at alle vassdragstiltak i utgangspunktet skal forelegges  Norges vassdrags– og energidirektorat (NVE) som førsteinstans. NVE vil da vurdere om tiltaket krever konsesjonsbehandling, jf. § 8. Dette er primært aktuelt for større tiltak, slik som flomtiltak, erosjonssikringer eller andre tiltak som kan påvirke vannføring. Her kan du lese om NVEs behandling av tiltak i vassdrag

Mange mindre vassdragstiltak faller ikke inn under denne kategorien, og det er praksis at slike søknader sendes rett til statsforvalteren eller fylkeskommunen for behandling etter lakse– og innlandsfiskloven med forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 

Det må foreligge tillatelse før det kan gjennomføres fysiske tiltak i og langs vassdrag som kan påvirke produksjonsmulighetene for fisk. Dette reguleres av forskrift om fysiske tiltak i vassdrag som er gitt med hjemmel i lakse- og innlandsfiskeloven. 

I henhold til forskriften om fysiske tiltakt i vassdrag er det forbudt å sette i verk følgende uten tillatelse: 

  • fysiske tiltak som medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer. 
  • fysiske tiltak i og langs vassdrag, herunder bygging av terskler, graving av fiskehøler og utlegging av større steiner, som kan øke fangsten av fisk på stedet eller forskyve fangsten av fisk i vassdraget, og 
  • fysiske tiltak for anadrome laksefisk eller innlandsfisk som har til hensikt å forandre en eller flere arters produksjon, bestandsstørrelse eller utbredelse. 

Forbudet gjelder ikke dersom tiltaket krever konsesjon etter vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven. 

 

Foto av skummende vassdrag på berg med furuskog og fjell i bakgrunnen - Klikk for stort bilde Susanne Forsland