Cookie Consent by TermsFeed Kulturmiljøarbeid i kommuner – KIK - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Kulturmiljøarbeid i kommuner – KIK

Kommunene har en svært viktig rolle i kulturminneforvaltningen. For å styrke den kommunale kulturminnekompetansen opprettet Riksantikvaren et prosjekt nå kalt «Kulturmiljøarbeid i kommunen» - KIK. Dette prosjektet er fortsatt aktivt.

 

Kulturmiljø på Moen i Vefsn kommune Kari Torp Larsen

 

Hva er KIK?

Det er et nasjonalt mål å redusere det årlige tapet av verneverdige kulturminner. Når kulturminner går tapt er årsaken ofte knyttet til mangel på oversikt på hva kulturminner er og hvor de befinner seg. En økt bevissthet i forhold til kulturminner på forvaltningsnivå er derfor nødvendig for å nå dette målet. Kommunen har en svært viktig rolle i den lokale kulturminneforvaltningen, og for at målet med reduksjon i tap skal kunne nås er det derfor viktig at kommunene får en økt bevissthet og kunnskap omkring kulturminner i sine områder. KIK-prosjektet er altså Riksantikvarens satsing ovenfor kommunene for å få til en mer kunnskapsbasert, målrettet og effektiv kulturminneforvaltning.

Gjennom KIK-prosjektet kan Riksantikvaren, etter søknad, støtte hver enkelt kommune som ønsker å sette i gang, eller nylig har satt i gang arbeid med kulturminneplaner eller rullering av eksisterende planer med inntil kr. 100 000,-. Kommunens søknad sendes til fylkeskommunen som deretter vil sende søknaden til Riksantikvaren. Hittil har 32 kommuner i Nordland fått midler fra Riksantikvaren, og ytterlige 3 kommuner venter på svar fra siste søknadsrunde.

Også Nordland fylkeskommune mener det er svært viktig at kommunene har fokus på sine kulturminner. Nordland fylkeskommune støtter derfor de kommunene i Nordland som ønsker å utarbeide tiltak eller planer med fokus på kulturminner med oppfølging og faglig veiledning. I tillegg til kulturminneplaner er det også mulig å søke Riksantikvaren om midler til kunnskapssenter for kulturmiljø og bygningsvern, eller kompetansetiltak i kommunen.

Vi anbefaler å gå inn på nettsidene til Riksantikvaren for å se veiledere, eksempler på kulturminneplaner og generelt om bakgrunnen for KIK-prosjektet. Trykk her for å besøke nettsidene til Riksantikvaren

 

Hvorfor kulturminneplaner?

Kommunale kulturminneplaner vil gi økt oppmerksomhet og mer kunnskap om kulturminner i kommunene. De er også nyttige verktøy til bruk i forvaltningen av kulturminnene. Kulturminneplaner vil også være betydningsfulle for eiere av verneverdige kulturminner, da Norsk Kulturminnefond i sin søknadsbehandling framover vil legge vekt på om kulturminnene det søkes tilskudd til er prioritert i kommunale kulturminneplaner.

 

Hva er en kulturminneplan?

"En kulturminneplan er kommunen sin oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen gir kunnskap om fortida og avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i framtida."  (Riksantikvaren)

En kulturminneplan er et nyttig verktøy i forvaltningen av kommunens kulturminner. Kulturminneplanens utforming avhenger av kommunens behov og må tilpasses tiltenkt bruk. Det er dermed variasjon i hvilken tilnærming og hvilket omfang hver enkelt kommune velger. Det viktigste er at den inneholder følgende:

  • Oversikt med beskrivelse og kart over de viktigste kulturminnene i kommunen
  • Forslag til forvaltning og skjøtsel av de utvalgte kulturminnene
  • Plan for hvordan hensynet til kulturminnene skal integreres i øvrig kommunal planlegging og virksomhet
  • Handlingsdel med tiltak for gjennomføringen av planens målsetninger

Det finnes tre måter å lage en kulturminneplan:

  • Kulturminner som tema i kommuneplanen (kommuneplanens arealdel)
  • Temaplan
  • Kommunedelplan for kulturminner

Les mer om Riksantikvarens veileder på nettsidene til riksantikvaren ved å trykke her 

 

KIK i Nordland

I Nordland har 32 kommuner mottatt tilskudd gjennom KIK-prosjektet til arbeidet med kulturminneplaner. Av disse sitter 14 kommuner nå med ferdig vedtatte kulturminneplaner, og 18 er fortsatt under utvikling. Nordland fylkeskommune vurderer arbeidet som svært viktig og ønsker å bistå kommunene så godt som mulig med dette. Vi kommer gjerne med råd og veiledning i forbindelse med dette arbeidet, og deltar også på samlinger og seminarer ved behov.

KiK-webinarer 

Her kan du finne opptak, presentasjonsfiler og nyttige lenker knyttet til webseminarene Kulturminner i Nordland arrangerer i forbindelse med Kulturminneplaner i Kommunene. 

Seminarserien ligger også ute som en egen spilleliste å fylkeskommunens youtube-kanal.

Gå til spillelisten