Cookie Consent by TermsFeed Kommuner som er med - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Kommuner som er med

Deltakelse i «Kilder til livskvalitet» skal bygge på forståelsen av at tiltak for å fremme barn og unges psykiske helse og rusforebyggende innsats skal være en integrert del av folkehelsearbeidet i kommunene. Tiltakene skal ta utgangspunkt i den enkelte kommunes eget utfordringsbilde, planer og mål, og skal ha et universelt tilsnitt som kan bidra til å redusere sosial ulikhet.

Bindal kommune – «Bindalsbarn- og ungdom- med vind i seglan»

Bindal kommune har en målsetning om at barn og unge skal ha et oppvekstmiljø som er trygt og som gir gode utviklingsmuligheter slik at de blir rustet til å møte samfunnets utfordringer. Lange avstander, små barnekull og spredt bosetning er en del av utfordringsbildet, og diskvalifiserende faktorer med tanke på opplevelsen av samhold blant barn og unge Gjennom deltagelsen i folkehelseprogrammet ønsker kommunen å styrke samholdet mellom barna fra de er små, og bidra til at barna har venner gjennom oppveksten. Prosjektet skal legge til rette for å knytte vennskapsbånd på tvers av bosted, gjennom felles treff i barnehage- og skoletid, samt oppmuntre til felles aktiviteter på ettermiddag/kveld/helg.

Bindal kommunes prosjekt

Bodø kommune – «Trygge, tydelige og mestrende foreldre i Bodø kommune»

Bodø kommune ønsker å bygge opp et kunnskapsbasert foreldrestøttende tiltak som strekker seg gjennom hele oppveksten, fra før fødsel (svangerskapsomsorgen), gjennom oppvekst og utdanning. Tiltaket vil ta for seg både grunnleggende foreldreferdigheter og alders- og temaspesifikk kunnskap. Det vil bestå av kunnskapsformidling, refleksjon og drøfting mellom foreldre. Tiltaket vil i hovedsak være et supplement til og justering av etablerte tiltak i helsestasjonen/familiesenter, og til ordinære foreldremøter i barnehage og skole.

Bodø kommune har hentet inspirasjon fra og etablert samarbeid med Fredrikstad kommune sitt prosjekt «Trygge, tydelige og mestrende foreldre».

Bodø kommunes prosjekt

Brønnøy kommune – «Barnas plattform Brønnøy»

Brønnøy kommune har en målsetning om å øke foreldrekompetansen gjennom å gi gode verktøy for å håndtere rollen som foreldre. Brønnøy kommune ønsker derfor over tre år å gjennomføre et universelt foreldrestøttende tiltak gjennom implementering av et nettbasert foreldrekurs i familier med barn i barnehage og i skole (1.-7. klasse). Prosjektet er unikt i nasjonal sammenheng, i den forstand at det har et mål om å nå alle foreldre innen en gitt målgruppe.

Hovedvekten av kurset er formidling av praktiske verktøy som tar maksimalt 10 minutter å bruke i hverdagen, og anses som et lavterskeltilbud som vil kunne styrke alle foreldre.

På denne måten skal familiene i kommunen blant annet legge til rette for at barn og unge i Brønnøy styrker sin selvfølelse og selvtillit, bygger indre styrke og trygghet til å ta gode valg.

Brønnøy kommunes prosjekt

Bø kommune - "Bli med - skolen som nærmiljøarena"

Kommunen skal utvikle et inkluderende felleskap for barn og unge gjennom møteplasser og aktiviteter som legger til rette for mestring, trivsel og trygghet. Målgruppen er unge fra 4.-10 trinn som er i risiko for å falle utenfor, basert på sosiale, familiære, økonomiske og andre forhold som øker risikoen for utenforskap. Det skal etableres to 50%- stillinger som skal jobbe med utvikling av møteplasser og tilbud til ungdommer i samarbeid med relevante aktører i kommunen. I tillegg skal kommunen gjennomføre årlig kurs i nettvett og rusforebyggende foredrag. Ungdommer skal også involveres i evaluering av tiltaket.

Dønna kommune –  "Folkehelse - sunnhet i hver innbygger"

Dønna kommune ønsker et sterkere og mer helhetlig fokus på sammenhengen mellom kosthold, aktivitet og helse, og planlegger blant annet å bruke skolelunsjen som utgangspunkt for å utvikle og distribuere kunnskap tilknyttet dette. Gjennom aktiv oppfølging og tilrettelegging søker kommunen å integrere folkehelsearbeidet i kommunens daglige drift, og tar mål av seg å skape holdningsendringer blant befolkningen for å redusere utfordringer i kommunen på folkehelseområdet.

Dønna kommunes prosjekt

Hadsel kommune - "Bli med"

Kommunen vil i samarbeid med videregående skole for å skape et trygt og godt miljø for elevene i målgruppen 16-24 år. Tiltaket skal forhindre frafall, gi økt gjennomføring av videregående skole, samt styrke overgangen mellom grunnskole til videregående skole. Prosjektet skal bidra til at ungdommene opplever en meningsfull hverdag, at flere fullfører, at Hadsel oppleves som en trygg kommune å flytte til, og at det også føles trygt for foresatte at deres ungdom bor i Hadsel (hybelboerne). Målet er at alle ungdommene skal oppleve fritiden som meningsfull, at flere elever kan benytte seg av åpen helsestasjon, redusere ensomhet, øke livskvalitet og deltakelse i fritidstilbud, samt øke fritidstilbudets tilgjengelighet. Kommunen skal ansatte prosjektleder som er motivert for å drifte og utvikle prosjektet i 5 år.
 

Meløy kommune «Skole- og fritidskontakt»

Kommunen ønsker å inkludere flere barn, ungdommer og unge voksne i skole, fritid og jobb, for å redusere andel i utenforskap. Kommunens tiltak favner både skole og fritid. Prosjektet skal jobbe med å utvikle møteplasser og lavterskelaktiviteter i kommunesenteret Ørnes, hvor de skal etablere «steder å henge» i samarbeid med kulturkontoret og frivilligheten.

Meløy kommunes prosjekt

Steigen kommune «Skal, skal ikke- rusforebyggendearbeid i skolen»

Hovedmålet er å utsette rusdebut, men også å gi barn og unge verktøy som vil bidra til å styrke og utvikle dem som mennesker. Kommunen ønsker å ha en mer kvalitetssikret, kunnskapsbasert og helhetlig metodikk som de kan bruke, og som gir dem en mer målrettet innsats i det rusforebyggende arbeidet.

Steigen kommunes prosjekt

Sømna kommune – «Robust oppvekst?»

Sømna kommune påpeker at kommunen har mange program knyttet til psykisk helse, men at det ikke er gjennomført noen evaluering av tiltakene, verken fra barn/ungdom eller ansatte. Den helhetlige satsningen blir derfor skadelidende, og potensialet og behovet for systematisering, tverrfaglig samarbeid og effektivt og målrettet arbeid for å nå barn og unge best mulig fremstår derfor som stort. For å ivareta folkehelsen i befolkningen søker derfor kommunen støtte til å tilrettelegge for et mer helhetlig og tverrsektorielt arbeid på området.

Sømna kommunes prosjekt

Sørfold kommune – «Heilt innafor»

Sørfold kommune ønsker å forebygge utenforskap og rus blant ungdom i Sørfold gjennom å ta i bruk skolen som arena for aktivitet og fellesskap.

Prosjektet tar mål av seg til å bidra til å skape trygge og sammenhengende rammer for oppvekst gjennom økt samhandling og relasjonsbyggende aktivitet og kommunikasjon mellom arenaene skole, hjem og fritid.

Rent konkret skal skolen fremmes som en nærmiljøarena for «alle» innbyggerne i kommunen. Den skal være en møteplass hvor det er trivelig å være, samtidig som man får anledning til å være en ressurs. Gjennom aktivitet på kveldstid og helger skal lag og foreninger, bedrifter, ungdom og andre privatpersoner oppleve medvirkning og deltakelse på en arena der alle får delta og hvor aktiviteter i utgangspunktet er gratis.

Sørfold kommunes prosjekt

Vefsn kommune - "Headspace"

Kommunen vil fremme inkludering ved blant annet å fange opp ungdommer som opplever utfordringer med egen psykiske helse, samt legge til rette for aktivitet/møteplasser som inkluderer tilbud om strukturerte samtaler/samhandlinger mellom ungdom og voksen. Det skal etableres en universell møteplass for å gi unge mellom 12 og 25 år mulighet til å møtes, bli inkludert, samt avdekke de som er i risiko for å utvikle noen psykiske lidelser. Tiltaket skal ha trente frivillige, som er tilgjengelige og har ubegrenset tid når ungdommene trenger det. De skal være der. Ungdom til ungdom – som et medmenneske med tid og forståelse - uten venteliste eller timebestilling. 

Prosjektet skal bidra til at flere ungdommer opplever at de er inkludert i ungdomsmiljø og i samfunnet. Og at det gir flere ungdommer trygge personer å snakke med om sine utfordringer her og nå. Mental helse vil evaluere prosjektet som er en pilot med fokus på nytteverdien i tiltaket, både for det enkelte individ og samfunnsnytten.

Vestvågøy kommune – «En god ungdomstid skaper vi sammen»

Vestvågøy kommune ønsker gjennom deltakelse i prosjektet å nå «ungdom som bruker offentlige rom som sin hovedfritidsarena» i større grad. Kommunen scorer lavt på Ungdata tilknyttet spørsmål om deltakelse i organisert aktivitet, i tillegg til at ungdommer i samme undersøkelse rapporterer lav tilfredshet med skole og nærmiljø. Målgruppen for søknaden er interessant, og er i tillegg en gruppe vi har liten kunnskap om.

Kommunen er opptatt av å utforske hvordan ulike aktører i fellesskap kan skape møteplasser som fremmer god helse og der trygge voksne er tilgjengelige for målgruppa. Det legges vekt på å nå også de unge voksne, og det er en målsetning å få ungdomsarbeidet i kommunen til å bli mer definert, tilgjengelig og helsefremmende.

Vestvågøy kommunes prosjekt

Værøy kommune - "Oss sammen"

Kommunen ønsker å skape trivsel, deltakelse og økt felleskap, gjennom felles aktiviteter for å motvirke ensomhet og utenforskap. Det skal etablere stabile møteplasser og varierende fritidstilbud (f.eks. ulike relasjonsbyggende aktiviteter, lavterskel aktiviteter og fysiske aktiviteter i friluft, også i høytidene). Gjennom prosjektet skal kommunen øke innsats på tvers av etater og frivilligheten der er fokus på nettverksbygging på tvers av kommunegrensene, og samarbeid med nabokommune Røst.

Kommunen vil gjennomføre praksisnær evaluering av tiltakene innenfor folkehelsearbeid gjennom å inkludere elevundersøkelser og gjennomføre underveisevaluering. Evaluering vil skje i samarbeid med folkehelsekoordinator, frivilligheten, ungdomsråd, FAU og politisk/administrativt nivå.