Cookie Consent by TermsFeed Delmål 2: Unge i Nordland skal møte helhetlige og samordnede tjenester - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Delmål 2: Unge i Nordland skal møte helhetlige og samordnede tjenester

Tjenester i Nordland for ung inkludering skal kjennetegnes av at alle offentlige etater i Nordland:
 • Anerkjenner at vi har et felles samfunnsoppdrag for ung inkludering.
 • Har en felles struktur for samhandling og kjennskap til hverandres tjenester.
 • Gjennomfører systematisk informasjons-, kunnskaps- og kompetansedeling.
 • Systematisk struktur for veiledning av kommunene i Nordland.
 • Forankrer arbeidet for ung inkludering i ledelsen og evaluerer tiltak for å ha kunnskap om hva som virker.

 

Følgende tiltak skal sikre helhetlige og samordnede tjenester:

Felles veiledere for ung inkludering rettet mot kommunene

 • Fylkeskommunen koordinerer et arbeid for å lage felles veiledere i et regionalt partnerskap med regionale statlige etater og KS for å forebygge ungt utenforskap.
 • Fylkeskommunen tar ansvar for å skape gode arenaer mellom kommunene og regionale statlige etater for å utvikle og implementere veilederne. Det skal skapes faglige nettverk som skal bidra til faglig utvikling for den enkelte, kompensere for små lokale fagmiljø og bidra til mer likeverdige tilbud for barn og unge i Nordland.
 • Fylkeskommunen har sammen med det regionale partnerskapet ansvaret for å evaluere veilederne og videreutvikle disse sammen med kommunene.

Fylkeskommunen som tjenesteyter, virkemiddelaktør og arbeidsgiver

 • Fylkeskommunen har et ansvar for å gi et likt tilbud for ung inkludering til alle i Nordland
 • Nordland fylkeskommune vil sammen med arbeidslivet og Nav ta i bruk alle muligheter for å sikre at unge i Nordland kan fullføre videregående opplæring og styrke unges tilknytting til arbeidslivet.
 • Fylkeskommunen vil ta et særlig ansvar for overgangsarbeidet mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Overgangsarbeidet starter i 8. klasse og skal gi elever og foresatte informasjon om muligheter for å kunne fullføre videregående opplæring, også alternative veier. For at alle elever i Nordland skal få et likeverdig tilbud organiseres overgangsarbeidet etter samme struktur og rutiner i hele fylket.
 • Elev- og lærlingtjenesten er fylkeskommunens viktigste redskap for ung inkludering. For å skape en likeverdig tjeneste for alle unge i Nordland vil fylkeskommunen fortsette arbeidet for å videreutvikle tjenesten som en helhetlig tjeneste i hele fylket.
 • Videreutvikle og styrke arbeidet med helsefremmende barnehager, grunnskoler og videregående skoler sammen med partene.
 • Fylkeskommunen vil fortsette arbeidet med å sikre at tilskudd til kommuner, kultur, frivillighet og andre, der dette er relevant, bidrar til ung inkludering.
 • Fylkeskommunen vil invitere kommunene og lokalt næringsliv til et samarbeid for å utvikle nye mobilitetstilbud på fritiden for barn og unge i spredtbygde områder.
 • Fylkeskommunen vil bruke sin posisjon som stor og kompetent arbeidsgiver til å eksperimentere med tiltak for å inkludere unge som ikke kan arbeide i heltidsstillinger