Cookie Consent by TermsFeed Evaluering av regional politikk pågår - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Evaluering av regional politikk pågår

Nordland fylkeskommune har innhentet ekstern bistand for å evaluere regional planbestemmelse for kjøpesenter, arealpolitiske retningslinjer og regional by- og regionsenterpolitikk. Evalueringene skal ferdigstilles i løpet av våren 2024 og gi grunnlag for utforming av regional politikk i Nordland. 

Grunnlag for politikkutforming  

foto av sjøside med hurtigruta - Klikk for stort bildeBrønnøysund Eirik Veigård

Evalueringsarbeidet skal sees i sammenheng med det pågående arbeidet med regional planstrategi, regional plan for arealforvaltning og regional plan for livskraftige lokalsamfunn.  

Formålet med evalueringene er å gi fylkeskommunen et godt grunnlag for å utarbeide regional politikk som møter utfordringene i Nordland og som gir grunnlag for bærekraftig utvikling. 

Evaluering av regional planbestemmelse for etablering av kjøpesentre 

NORCE, Holth og Winge, og TØI har fått i oppdrag av å gjennomføre evalueringen av kapittel 7 i gjeldende fylkesplan for Nordland 2013-2025, som omhandler regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter jf. Pbl § 8 - 5. Bestemmelsen hadde en varighet på ti år frem til februar 2023. 

Formålet med evalueringen er å se på effekten av den regionale planbestemmelsen, om den har bidratt til å oppfylle nasjonale og regionale mål, og i hvilken grad bestemmelsene har gitt retningslinjer, føringer og struktur for kommunenes planprosesser og planer. 

Evalueringen sees i sammenheng med nasjonal utredningen Lokalisering av handel og service – styring gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven, utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet. Evalueringen skal også si noe om bruk av regional planbestemmelse som styringsverktøy på generelt grunnlag, og som et mulig verktøy i fremtidige regionale planer.

Evaluering av arealpolitiske retningslinjer 

Norconsult, NMBU og LOS Analytics har fått i oppdrag å gjennomføre evalueringen av arealpolitiske retningslinjer i fylkesplanens kapittel 8. 

Evalueringen skal på den ene siden svare ut spørsmål om hvordan retningslinjene har bidratt til 1) å nå fylkesplanens overordnede mål for arealforvaltningen i Nordland, 2) fungert som prosessuelt verktøy for regional utvikling, 3) oppfylle nasjonal og regional arealpolitikk, og 4) fungert som rammer for kommunenes planarbeid. 

Evalueringen skal også gi grunnlag for å fremme anbefalinger om hvordan fylkeskommunen 1) kan sette rammer for arealpolitikk på tvers av tema og interesser i planleggingen, 2) sette krav til kommunenes planlegging i tråd med nasjonale forventninger, 3) være til nytte for kommunene i deres planarbeid, og 4) i hvilken grad retningslinjene bør tilpasses kommunenes strukturelle forutsetninger. 

Evaluering av regional plan for by- og regionsenterpolitikk 

Asplan Viak har fått i oppdrag å gjennomføre evalueringen av regional plan for by- og regionsenterpolitikk vedtatt desember 2016. 

Planens overordnede mål er å utvikle kompakte, bærekraftige og innovative byer gjennom å utvikle den enkelte bys muligheter for utvikling i næringslivet, skape kompakte byer å bo og besøke, med effektive og bærekraftige løsninger. 

Evalueringen skal svare ut følgende spørsmål om måloppnåelse på bakgrunn av handlingsprogrammets tiltak og strategier, og planens mål om vekstkraft, attraktivitet og regionforstørring. Evalueringen skal også gi grunnlag for anbefalinger om hvilke rammer fylkeskommunen bør sette for å fremme kompakte, bærekraftige og innovative byer og tettsteder, og hvilke virkemidler kommunene har behov for i denne sammenhengen. 

Les mer om Nordland fylkeskommunes planer og strategier 

Les mer om Arealpolitikk i Nordland