Cookie Consent by TermsFeed 14.02.2024 sak 1 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

14.02.2024 sak 1

Regionalt planforum 14.02.2024 sak 1
Opplysning om; Utfyllende
Hvem skal delta fra kommunen? Legg inn navn og e-postadresse. Gunnar Svalbjørg, gunnar.svalbjorg@steigen.kommune.no Andreas Sletten, andreas.sletten@steigen.kommune.no
Skal andre aktører enn kommunen delta på møtet? Legg inn navn og e-postadresse. Nei
Navn på plan Detaljreguleringsplan - Deler av gnr. 31 bnr. 4 Grøtøya
Formålet med planen Foreløpig: Snøhetta har jobbet grundig med stedet. Det er gjennomført stedsanalyse, workshop, utviklet bærekrafts mål og jobbet med konsept. Eiendommen Grøtøya er på nærmere 800 daa og dekker mesteparten av øya, samt naboøya i sør. Mulighetsstudien søker etter å utvikle eiendommen på en slik måte at aktiviteter og tilbud oppstår og at en større del av øya blir tilgjengelig for publikum. Prosjektet ønsker å løfte frem og forsterke historien i det historiske stedet, men også utfordre arkitektur i en ny definert sone opp imot historisk bebyggelse. Det er definert en sone med overgang mellom fortid og fremtid. I fortiden utfordres arkitekturen minimalt, mens det i fremtidssonen forsøkes å skape nye funksjoner og muligheter som kompletterer det allerede spennende opplevelsesbaserte tilbud på Grøtøya.
Planstatus Oppstart
Hvilken overordnet plan gjelder for området (samfunnsdel og arealdel)? Kommuneplanens arealdel for Steigen fra 2016.
Er planforslaget i samsvar med gjeldende overordnet plan? Nei
Kan forslaget være i konflikt med nasjonale eller regionale interesser? Konflikt
Hvilke nasjonale eller regionale interesser kan plansaken eventuelt være i konflikt med? Strandsone Kulturmiljø Etc.
Hvilke konkrete problemstillinger knyttet til saken ønsker kommunen/annen aktør å ta opp i planforum? Konsekvensutredning/planprogram Avgrensning av planområdet Avklaringer kulturminneloven Strandsone Trafikkforhold Nordskot Etc.
Hvilke regionale aktører ønsker kommunen/annen aktør skal delta på dette planforumsmøtet? NFK - plan og ressursutvikling, NFK - kulturminner, NFK - transport og infrastruktur, Statsforvalteren i Nordland, Statens vegvesen
Annen relevant informasjon Vil ettersende planinitiativ og referat fra forberedende oppstartsmøte seinere, samt oppdatere informasjon om hvilke temaer/avklaringer vi ønsker drøftet på møtet.
Beskriv hvilke vedlegg som ønskes lagt ut på nettsiden i forbindelse med planforumsmøtet. Vedleggene sendes til ansvarlig for planforum, Tim Christian Tomkins-Moseng: timmos@nfk.no Ettersendes.
Send inn dokumenter Jeg bekrefter at jeg har sendt inn saksdokumentasjon til timmos@nfk.no