Cookie Consent by TermsFeed Hvordan forme gode byrom i Nordland? - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Hvordan forme gode byrom i Nordland?

Seminar og workshop med Bodø som case

31. mai - 1. juni 2010

Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø 

I 2010 ble det for første gang invitert til seminar og workshop med fokus på utforming av offentlige uterom i byer og tettsteder i Nordland. Byromseminaret hadde som mål både å legge grunnlag for en formingsveileder for Bodø sentrum, og fremme seminar/workshop som metode i forbindelse med kommunale planleggingsoppgaver.

Seminarrapport

Asplan Viak stod bak det faglige opplegget for workshopen, og har oppsummert seminaret i en seminarrapport. Målet er at deltakerne gjennom å arbeide med situasjonen i Bodø, kan ta med seg erfaringer og metoder tilbake til sitt arbeid i eget kommune.

Les seminarrapporten her (PDF, 6 MB)

Dette la grunnlaget for Bodø kommunes videre arbeid med utarbeiding av en formingsveileder. Formveileder for byrom i Bodø sentrum ble endelig vedtatt i bystyret 24. oktober 2012.

Se formveilederen her (PDF, 21 MB)

Seminardag 31. mai

På seminardagen ble det tatt opp overordnede problemstillinger knyttet til utvikling av offentlige uterom i Nordlands byer og tettsteder, forstått som "byrom" i stor og liten skala. Målgruppen var ansatte og politikere i kommunene, men også andre interesserte kunne melde seg på dersom det er plass. Tema for seminaret var:

  • Byrom i Nord-Norge - et kritisk blikk fra verden utenfor
  • Erfaringer fra uteroms-/byromsprosjekter i Nord-Norge
  • Byromsutvikling i Nord-Norge - det historiske perspektivet
  • Barn og unges perspektiv på utforming av våre byrom
  • Bodøs historie - utfordringer og fremtidsscenarier

Program seminar og workshop (PDF, 93 kB)

Workshop 1. juni

På workshopen skulle fire arbeidsgrupper jobbe med konkrete problemstillinger knyttet til utvikling av byrom, eksempelvis klima, materialvalg og møtet mellom byen og vannet. Workshopen ble organisert og ledet av konsulenter med kompetanse på både prosessledelse og faglig veiledning. Arbeidet er oppsummert i et dokument som skal fungere som grunnlag for planverktøy for utforming av offentlige uterom. Workshopen hadde Bodø sentrum som case. Av praktiske hensyn var det satt en grense på 40 deltakere i workshopen.

Målsetting med byromseminaret

Opplevelsen av byen og tettstedet er nært knyttet til de offentlige uterommenes materielle og romlige kvaliteter, tilgjengelighet og utforming. Gode uterom handler om å tilrettelegge for "livet mellom husene" for alle som bor og besøker byen eller tettstedet - døgnet rundt og året rundt. Seminar og workshop rettet søkelyset på viktigheten av gode planverktøy og de strategiske valg som må på plass for at byen eller tettstedet skal være tilgjengelig og attraktiv for alle, uavhengig av alder, funksjonsnivå eller kulturell tilhørighet. Nordland byr dessuten på geografiske og klimatiske forhold som legger særlige premisser for fysiske tiltak i de offentlige uterommene. Disse byrommene er imidlertid resultat av prinsipielle valg tatt av politikere, næringsliv og fagfolk. Planlegging og gjennomføring av fysiske tiltak er i den sammenhengen avhengig av gode og forutsigbare planer og et næringsliv som i samarbeid med kommunen ønsker å investere.

Fylkeskommunen ønsket med dette seminaret og workshopen også å tilby en innføring i en metode for å utvikle planverktøy. Dette var særlig aktuelt i og med plan- og bygningslovens krav om at det skulle foreligge en planstrategi innen 2012.