Cookie Consent by TermsFeed Tilskuddsklage - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Veiledning til klage

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

1.1 Virkeområde

Denne veiledningen gjelder klagerett til forvaltning av fyleskommunens virkemidler til regional utvikling.

1.2 Bakgrunn for klagerett

Klageretten er en rett søker har etter Lov av 12. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Etter kapittel VI er det forvaltningens enkeltvedtak som kan påklages.

Definisjon av vedtak og enkeltvedtak er beskrevet i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a, jamfør b. Disse er som følger:

  1. vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller private rettssubjekter
  2. enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer

Utgangspunktet er at mange avgjørelser om disponering av offentlige midler blir sett på som enkeltvedtak. Dette gjelder også tilskudd og lån.

Forvaltningsorgan (f. eks kommuner) likestilles med private rettssubjekt ved anvendelse av første ledd dersom organet har interesse eller stilling i saken som private parter kan ha (Fvl § 2 fjerde ledd).
 

1.3 Hva kan påklages?

Private rettssubjekter og forvaltningsorgan har anledning til å klage på saksgangen i de enkeltvedtak som fattes i forbindelse med:

  1. Avslag på søknad om tilskudd
  2. Tilskuddets størrelse (fylkeskommunens andel av delfinansiering)
  3. Delutbetaling: beløpets størrelse
  4. Sluttutbetaling: beløpets størrelse ev avkortning
     

2.1 Klageadgang

I henhold til Forvaltningslovens § 28 kan et enkeltvedtak påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse. Part er den som direkte berøres av vedtaket. Mens andre som vedtaket har betydning for, eller som har en viss tilknytning til saken , vil ha rettslig klageinteresse.

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part (Fvl § 29 første ledd).
 

2.2 Saksgang i klagesaker

En klage fremmes med konkret begrunnelse på hva som påklages og hvorfor det påklages.

Dersom klageren mener det er dokumenter som har betydning for saken, og som ikke er registrert på saken, skal disse vedlegges klagen.

Klagen med ev dokumentasjon sendes til:  

Nordland fylkeskommune
Postboks 1485
8048 BODØ     

Klagen vil bli behandlet av den instans som har gjort vedtaket, som vil gjøre en fornyet vurdering av saken. Dersom ikke vedtaket omgjøres, oversendes klagesaken til Nordland fylkeskommunes klagenemnd for behandling. Det må påregnes noe saksbehandlingstid.