Cookie Consent by TermsFeed Kulturprosjekter og arrangementer - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Kulturprosjekter og arrangementer

Kulturprosjekter og arrangementer

Tilskuddsordningen er ment å gjøre at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet, innen alle kunstarter og sjangeruttrykk, tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning.  

Hvem kan søke

Arrangører av kulturdager/festivaler, kommuner, profesjonelle utøvere (som definert i senere avsnitt), organisasjoner og enkeltpersoner.

Hva kan støttes

Kulturprosjekter og arrangementer som har interesse utover et lokalmiljø. Det vil bli lagt vekt på prosjektets/arrangementets muligheter for regional oppmerksomhet.

Kulturprosjekter/arrangement som kombinerer bruk av amatører med profesjonelle krefter.

Kulturelle formidlingstiltak med unge voksne (16-30år) som målgruppe, eller med deltakelse av unge kunstnere eller kulturarbeidere i en etableringsfase gis særskilt prioritering.

Kulturprosjekter/arrangement/festivaler hvor formidling av kunst og kultur er formålet.

Kulturprosjekter som stimulerer til nyskaping og utvikling.

Hva støttes ikke

Det gis ikke støtte til lokale kulturtiltak, ordinær drift av organisasjoner eller institusjoner. Fylkeskommunen vurderer kun én søknad per aktør, eksempelvis vil ikke søknader på delprosjekter i en festival bli vurdert om festivalen allerede har søkt støtte.

Vurderingsgrunnlag

Det legges vekt på at kulturtiltak som støttes skal være av høy kvalitet, og at det minimum har et regionalt nedslagsfelt. Det innebærer at tiltaket enten må ha deltakere fra flere kommuner eller framføres i flere kommuner. Søkers gjennomføringskraft og evne til å markedsføre kulturprosjektet og dets kunstneriske innhold mot et publikum eller målgruppe vil også vektlegges.

Primært gis det kun støtte til kulturtiltak som gjennomføres og finner sted i Nordland, men det kan unntaksvis gis støtte til kulturprosjekt som arrangeres utenfor fylket. Dette forutsetter at prosjektets involverte har forretnings- eller bostedsadresse i Nordland.

For kunstnere og utøvere anbefales det å vedlegge eksempel på eget kunstnerisk virke ved søknaden, for arrangører eller andre typer søkere bør eksempler på prosjektets kunstneriske innhold ligge ved.

Det vil bli tatt hensyn til gjeldende politiske prioriteringer innenfor kulturområdet, og søknadene gis en skjønnsmessig vurdering i forhold til disse ved behandling.

Nordland fylkeskommune prioriterer kulturarrangementer som forholder seg til Norske Konsertarrangørers retningslinjer for tilgjengelighet.

Krav til søknad

Søker skal ha bosteds- eller forretningsadresse i Nordland. Det skal ligge ved en prosjektbeskrivelse som viser hvilke tiltak som skal gjennomføres, målsettinger og kunstnerisk profil.

Søker skal også beskrive sin formidlings- og markedsføringsplan, denne skal si noe om hvem som er prosjektets målgruppe(er) og hvordan søker planlegger at prosjektet skal nå målgruppen(e). Hvordan dette skal utfylles veiledes søker om i søknadsskjemaet. Om prosjektet innvilges støtte skal det gå frem i all markedsføring at prosjektet er støttet av Nordland fylkeskommune.

Søknaden må inneholde budsjett og finansieringsplan. Om tilskuddsmidler brukes til å betale for varer eller tjenester solgt av enkeltpersonsforetak eller selskaper som tilskuddsmottakeren har medeierskap i, skal dette opplyses om. Dersom lønn eller honorar til involverte parter i prosjektet utbetales, skal dette komme tydelig frem av i søknad og prosjektrapport.

Ved vesentlig endring i prosjektet som ikke er avtalt med fylkeskommunen kan tilskuddet kreves tilbakebetalt, med mindre endringen i bruk er avklart med fylkeskommunen.

Det skal gjøres rede for eventuelle utviklingsplaner, og søknadsbeløpet til Nordland fylkeskommune må spesifiseres.


Om det søkes tilskudd fra andre enn Nordland fylkeskommune, må det framgå hvilke instanser dette er. Dersom det allerede er innvilget andre tilskudd, må det framgå av søknaden.

Hvem vurderes som profesjonelle

For å regnes som profesjonelle utøvere bør kunstnerne enten:

  • Være på et faglig og kvalitativt profesjonelt kunstnerisk nivå innen sitt kunstuttrykk, og kunne vise til dokumenterte kunstneriske resultater.
  • Kunne vise til en kunstfaglig profesjonsutdanning.
  • Ha eller ha hatt kunstnerisk arbeid som erverv, enten helt eller delvis.

Prosjektet må ha medvirkning fra profesjonelle kunstnere.

Støttenivå

Vurderes i hvert enkelt tilfelle.    

Vi gjør oppmerksom på at søknadsordningen generelt mottar mange søknader, og at den totale summen for omsøkte midler som regel er langt høyere enn disponibel ramme for tildelinger. Dette medfører at mange prosjekter som i utgangspunktet innfrir vilkårene for ordningen, likevel ikke kan innvilges støtte som følge av manglende midler.

Søknadsfrister

Innen 1. mars og 1. september (ved midnatt) Søknadskjema vil være tilgjengelig ca 2 måneder før søknadsfrist. 

Søk her

Rapportering

Rapportskjema

Søknader innvilget i 2021, 2023 og 2024 må rapporteres link over. 

Søknader innvilget før 2020 og i 2022 må rapportere i link .  Rapportering tilskudd kultur, miljø og folkehelse (nfk.no)

Rapportering:

Søknader innvilget i 2022 må rapportere i https://skjema.nfk.no/skjema/NFK035/

Søknader innvilget i 2021, 2023 og 2024 må rapporteres i link nedenfor.

Rapportskjema

1. mars og 1. september (ved midnatt)