Cookie Consent by TermsFeed 6,3 millioner til vernede og fredete fartøy - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

6,3 millioner til vernede og fredete fartøy

-De fredete og vernede fartøyene våre representerer både fiskeri- og samferdselshistorie i Nordland, som er viktig å sikre for fremtiden sier Arne Ivar Mikalsen, fylkesråd for samfunn, kultur og miljø.

TRebåt med navnet Faxen. Foto - Klikk for stort bilde

 

Og trekker frem at istandsettingen av fartøyene også er med til å opprettholde håndverkskunnskapen knyttet til bygging og vedlikehold av tre- og stålbåter. 

Viktig historie 

Smilende mann foran offentlig bygg - Klikk for stort bilde

For å sikre strategisk og langsiktig arbeid med fartøyvern valgte fylkesrådet å vedta en egen fartøyvernstrategi før jul, som legger føringer for hvordan tilskuddene skal  fordeles. 

-Vi mener det er viktig å følge store prosjekter frem til ferdigstillelse, slik at det skapes forutsigbarhet både for eierne og verft sier Mikalsen. 

Her kan du lese fartøyvernstrategien (PDF, 5 MB)

 

Under kan du lese hele saken

Fordeling av tilskudd til kulturminner - Post 74 fartøyvern - 2024

Sammendrag

Fylkesrådet i Nordland tildeler 5 463 700 kroner i tilskudd til restaurering og vedlikehold av fredete og vernede fartøy i Nordland fylke. Midlene er en del av det ordinære rammetilskuddet fra Riksantikvaren over statsbudsjettet kap. 1429, post 74 fartøyvern. Fylkesrådet fordeler også i denne saken innestående renteinntekter pr. 1.1.2024. Det fordeles også tilsagn for 2025 på 800 000 kroner. 

De fredete og vernede fartøyene i verneflåten representerer både fiskeri- og samferdselshistorie i Nordland. Gjennom tilskuddsordningen er fylkeskommunen med på å sikre denne, samtidig som vi støtter opp om den store dugnadsinnsatsen som legges ned i fartøyvernet. Istandsettingen av fartøyene bidrar også til å opprettholde håndverkskunnskapen knyttet til bygging og vedlikehold av tre- og stålbåter.

 

Tilskuddet på 5 463 700 kroner for 2024 fordeles på følgende prosjekter:

 • 1 980 000 kroner til MS Salten, Stiftelsen MS Salten
 • 750 000 kroner til Gamle Helgeland, Stiftelsen Gamle Helgeland
 • 133 700 kroner til Skogøy, Skogøys venner
 • 1 600 000 kroner til Faxsen, Stiftelsen Faxsen
 • 500 000 kroner til MK Roald, Skandferlaget MK Roald
 • 250 000 kroner til Blomøy, Salten Veteranbåtlag
 • 200 000 kroner til Gamle Lofotferga, Johnny Storvik
 • 50 000 kroner til Anne Bro, Vågan Kystlag

Tilsagnet for 2025 på 800 000 kroner tildeles følgende prosjekt:

 • 300 000 kroner til MS Salten, Stiftelsen MS Salten
 • 200 000 kroner til Gamle Helgeland, Stiftelsen Gamle Helgeland
 • 300 000 kroner til Faxsen, Stiftelsen Faxen

Bakgrunn

Nordland fylkeskommune har ansvaret for fordeling av tilskudd på Statsbudsjettets kapittel 1429, post 74 - fartøyvern. Tilskuddsordningen ble lyst ut i begynnelsen av oktober 2023 på fylkeskommunens nettsider, sosiale media og avisene i fylket, med søknadsfrist 1. november. Det kom inn til sammen åtte søknader. 

Formålet med tilskuddsordningen for fartøyvern er å medvirke til at vernede og fredete fartøy blir vedlikeholdt og satt i stand etter antikvariske retningslinjer, slik at de blir de en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling. Det er også et mål å opprettholde kunnskapen om eldre håndverk og teknikker knyttet til tre- og stålfartøy, både blant den frivillige og den profesjonelle delen av fartøyvernet. 

Verneflåten i Nordland består av ca. 30 fartøy. For å bli en del av denne listen må fartøyene enten vernes, ved at eieren inngår en verneavtale med Riksantikvaren, eller at fartøyet er fredet etter kulturminneloven § 14a. I Nordland er Gamle Lofotferga fredet. Det er igangsatt fredning av MS Salten, tidligere Gamle Salten. Det er bare fredete eller vernede fartøy som kan søke om midler på denne tilskuddsordningen.

Den 13.08.2021 ble Forskrift om tilskudd til fartøyvern vedtatt. Forskriften fastsetter formål (§1) og hva det kan gis tilskudd til (§3):

§ 1. Formål 

Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke til at vernete og fredete fartøy kan bli vedlikeholdt og satt i stand etter antikvariske retningslinjer og bli benyttet som ressurser i en bærekraftig samfunnsutvikling. Tilskuddsordningen skal bidra til å stimulere frivilliges kompetanse og innsats i verdiskaping lokalt og regionalt, og til å opprettholde kunnskapen om eldre håndverk og teknikker knyttet til tre- og stålfartøy og fagmiljøer med slik kunnskap.

§ 3. Hva det kan gis tilskudd til 

Det kan gis tilskudd til sikring, vedlikehold, istandsetting og restaurering av fredete og vernete fartøy. Eiere og forvaltere av fredete eller vernete fartøy kan få tilskudd. Det samme gjelder organisasjoner, foreninger og prosjekter som opererer innenfor tilskuddsordningens formål. (….)

Videre legger forskriftens §7 Hvordan tilskudd fastsettes, noen rammer til prioriteringen som fylkeskommunen skal legge til grunn ved fordeling av tilskudd: 

§ 7. Hvordan tilskudd fastsettes 

Fylkeskommunen avgjør om det skal gis tilskudd og fastsetter tilskuddsbeløpets størrelse, etter en skjønnsmessig vurdering av fartøyets kulturminneverdi og tiltakets virkning på dette, for ett år av gangen. For samiske fartøy avgjør Sametinget om det skal gis tilskudd og fastsetter tilskuddsbeløpet tilsvarende. 

Tilskudd skal fordeles etter følgende prioritering: 

 • prosjekter som er igangsatt, eller opptar slipp eller dokk, som følge av kulturmiljøforvaltningen 
 • fartøy som har pålegg som må gjennomføres for å beholde sertifikater 
 • fartøy som er fredet
 • fartøy og prosjekter med stor frivillig innsats 

Riksantikvaren fordeler hvert år et rammetilskudd til fylkeskommunene. I de årlige tildelingene fra Riksantikvaren får Nordland fylkeskommune et ordinært tilskudd for inneværende år og et tilsagn for neste budsjettår. 

Tilskuddet for inneværende år og tilsagn for neste år (2025) skal fordeles til søkere som oppfyller kravene i forskriften til tilskuddsposten.

Ved starten av året overføres tilskuddet til fylkeskommunen, hvor pengene står på konto frem til tilskuddsmottakerne ber om å få dem utbetalt. Alle renter som opparbeides i perioden fylkeskommunen har pengene, skal fordeles videre som tilskudd innenfor samme ordning og etter samme forskrift.

 

Problemstilling

Samlet søknadssum fra fartøyeierne til fylkeskommunen høsten 2023 var på 26 450 731 kroner. En del av denne summen er det allerede gitt tilskudd til gjennom tilskuddene som ble fordelt i 2023. Den reelle summen det er behov for er derfor i overkant av 22 000 000 kroner. Fylkeskommunens rammesøknad til Riksantikvaren for 2024 var på 8 000 000 kroner. Søknadssummen ble redusert på bakgrunn av en helhetlig vurdering av kapasitet og muligheter for gjennomføring av prosjektene. Dette er i tråd med Riksantikvarens føringer og forventninger.

Nordland fylkeskommune har i brev av 31.01.2024 fra Riksantikvaren mottatt et rammetilskudd til fartøyvernet over post 74 på 5 080 000 kroner for 2024. Fylkeskommunen mottok også i samme brev et tilsagn for 2025 på 800 000 kroner.

Ved årsskiftet 2023/24 stod det 383 829 kroner i renteinntekter på fylkeskommunens konto for tilskudd på post 74 fartøyvern. Hele tilskuddssummen og tilsagnssummen, samt 383 700 kroner av renteinntektene fordeles i denne saken. 

 

Drøfting

Forskriften for tilskuddsordningen setter rammene for tildeling av tilskudd og tilsagn. Innenfor denne rammen kan fylkeskommunen gjøre egne prioriteringer og utvise politisk skjønn, så lenge søknadene oppfyller kravene i forskriften. I år tilfredsstilte alle søknadene kravene i forskriften og alle innkomne søknader blir behandlet i saken.

Til grunn for årets prioriteringer ligger også Nordland fylkeskommunes fartøyvernstrategi som ble vedtatt av fylkesrådet i desember 2023. Strategien sier blant annet hvordan fylkeskommunen innenfor forskriften skal bruke sitt skjønn for å fastsette tilskuddene og på den måten oppnå formålet med i forskriften. I fartøyvernstrategien er verneflåten i Nordland delt inn i to kategorier, stålskip og andre (trebåter). Det står blant annet at begge kategoriene skal motta midler og at det skal være ett hovedprosjekt i hver kategori.

I tildelingen for 2023 var det Gamle Salten, nå MS Salten, og Faxsen som var hovedprosjektene. Disse vil være hovedprosjekt også i år. Dette gjøres på bakgrunn av strategien som sier at igangsatte hovedprosjekt skal følges opp frem til ferdigstillelse slik at det skapes forutsigbarhet for både eiere og verft. 

I Nordland er det i dag tre stålskip i verneflåten: MS Salten, Gamle Helgeland og Skogøy. I tråd med strategien vil disse bli prioritert i denne rekkefølgen. 

 • MS Salten har vært under arbeid i hele høst og det er blant annet skiftet ut store deler av båtdekket. Fartøyet er nå i Svolvær hvor det pågår stålarbeid og 5-års klassing. MS Salten vil i løpet av våren få tilbake passasjersertifikatene og vil være operativ til seilingsesongen 2024. 
 • Gamle Helgeland i Sandnessjøen er i gang med en større saneringsjobb etter at det i fjor ble oppdaget asbest om bord. Det foreslås å gi noe midler til dette prosjektet slik at de kommer videre med asbestsaneringen og kan fortsette dugnadsarbeidet på fartøyet. 
 • Skogøy i Narvik, har søkt om en mindre sum til tømming av forurenset diesel i tankene. Det foreslås at også dette innvilges, slik at det ikke oppstår lekkasjer og eventuelle forurensning til omkringliggende miljø.

Blant trebåtene vil hovedprosjektet Faxsen følges opp i tråd med strategien. Faxsen står på verksted på Rognan og er i gang med en større restaurering av skrog og styrehus.  Det er også foreslått midler til MK Roald i Mosjøen. Dette er et prosjekt med stor frivillig innsats og stort potensiale for opplæring av håndverkere. Gamle Lofotferga som er Nordlands eneste fredete fartøy, har også i år søkt om midler til restaurering. Dette er et viktig prosjekt som fylkeskommunen på sikt må prioritere tyngre enn i dag. Bedriften som eide fartøyet er konkurs og det er i dag DNB, som panthaver, som forvalter fartøyet. I påvente av nye eiere foreslås det å gi noe midler til eventuelle sikringstiltak mens det arbeides med å få på plass nye eiere som vil drive fartøyet videre.

I tråd med fylkeskommunens prioriteringer for fartøyvernet og forskriften for tilskuddsordningen, fordeles hele tilskuddet på 5 080 000 kroner samt renteinntekter på 383 700 kroner og tilsagnet på 800 000 kroner for 2025 i denne saken. Det forslås å gi tilskudd til åtte prosjekter i 2024. Det foreslås å tildele tilsagn til tre prosjekt i 2025. Totalt fordeles det dermed tilskudd og tilsagn til åtte prosjekter.

Tabell 1. oversikt over tilskuddssøknadene for 2023

Tabell 1. oversikt over tilskuddssøknadene for 2023
Prosjekt Ansvarlig søker Kommune Totalsum i prosjektet Søknadssum Innstilling tilskudd
MS Salten Stiftelsen MS Salten Bodø 6 395 311 5 451 311 1 980 000
Gamle Helgeland Stiftelsen Gamle Helgeland Sandnessjøen 1 656 000 1 600 000 750 000
Skogøy Skogøys venner Narvik 151 180 133 680 133 700
Faxen Stiftelsen Faxen Bodø 4 653 200 4 089 000 1 600 000
MK Roald Skandferlaget MK Roald Mosjøen 4 992 000 4 644 100 500 000
Blomøy Salten Veteranskipslag Sørfold 500 000 250 000 250 000
Gamle Lofotferga Johnny Storvik Vågan  9 902 640 9 902 640 200 000
Anne Bro Vågan Kystlag Vågan 580 000 380 000 50 000
Sum     28 830 331 26 450 731 5 463 700

 

Tabell 2. forslag til innstilling og avslag 2024

Tabell 2. forslag til innstilling og avslag 2024
Prosjekt Innstilling tilskudd for 2024 Begrunnelse
MS Salten 1 980 000 MS Salten er hovedprosjektet i kategorien stålbåter og følges opp med tilskudd og tilsagn i tråd med fartøyvernstrategien for Nordland. Tilskuddet i år går til 5 års klassing slik at MS Salten kan få tilbake sertifikatene og komme i drift til seilingsesongen 2024. Det gis også tilskudd til å fortsette reparasjonene av dekk, både hoveddekk og brodekk samt å utbedre skader på styrehuset.
Gamle Helgeland 750 000 Gamle Helgeland er i gang med en større jobb for å sanere asbest. Dette er et arbeid som må gjennomføres snarest mulig. Uten at asbesten fjernes, kan ikke de frivillige oppholde seg om bord. Det er avgjørende at dette arbeidet kommer i gang slik at dugnadsgjengen kan fortsette arbeidet om bord.
Skogøy 133 700 Skogøy har søkt om en mindre sum til tømming av forurenset diesel i tankene. Det er viktig å fjerne den forurensede dieselen slik at denne ikke lekker ut og forurenser omkringliggende miljø. Å tømme tankene vil og gjøre det mulig å fortsette tilstandsanalysen som pågår om bord.
Faxen 1 600 000 Faksen er hovedprosjektet blant trebåtene. Faxsen er i gang med en større restaurering av styrehus, skrog og dekk. Faxsen mottok i fjor midler til restaurering og i tråd med strategien følges dette opp også i år med både tilskudd og tilsagn, slik at arbeidet kan fortsette uten opphold.
MK Roald 500 000 MK Roald er en av 4 gjenlevende fartøy etter den kjente båtbyggeren Nils Skandfer. Skandferlaget som eier båten har utført en del av restaureringen på dugnad. Det er nå behov for mer profesjonell hjelp i prosjektet og laget har inngått avtale med Nordnorsk fartøyvernsenter om dette. Prosjektet blir et samarbeid mellom fartøyvernsenteret og de frivillige i Skandferlaget. Prosjekter organisert på denne måten er både spennende og annerledes. Fylkeskommunen håper en tung deltakelse fra vennelaget vil gjøre dem bedre i stand til å ta vare på båten i fremtiden.
Blomøy 250 000 Blomøy står på slipp på Saltdalsverftet på Rognan og er i gang med en større restaurering. Blomøy har opptatt slippen her i flere år uten at det har vært den store fremgangen i prosjektet. Det er viktig at Blomøy nå ferdigstilles og kommer tilbake i drift.
Gamle Lofotferga 200 000 Gamle Lofotferga, Nordlands eneste fredete fartøy er uten en reell eier etter at Lødingen Skyssbåtservise gikk konkurs. Får å kunne sikre fergen i påvente av nye eiere ønsker fylkeskommunen å sette av noe midler til løpende behov og sikringstiltak.
Anne Bro 50 000 Anne Bro har søkt om midler til vedlikehold av dekket. Det gis bare en mindre sum til materialutgifter siden resten av prosjektet dekkes av midler Nordnorsk Fartøyvernsenter har motatt over Post 75 Fagutvikling i fartøyvernet.
Sum 5 463 700  

Tabell 3. oversikt over forslag til tilsagn for 2025

Tabell 3. oversikt over forslag til tilsagn for 2025
Prosjekt Innstilling tilskudd for 2024 Begrunnelse
MS Salten 1 980 000 MS Salten er hovedprosjektet i kategorien stålbåter og følges opp med tilskudd og tilsagn i tråd med fartøyvernstrategien for Nordland. Tilskuddet i år går til 5 års klassing slik at MS Salten kan få tilbake sertifikatene og komme i drift til seilingsesongen 2024. Det gis også tilskudd til å fortsette reparasjonene av dekk, både hoveddekk og brodekk samt å utbedre skader på styrehuset.
Gamle Helgeland 750 000 Gamle Helgeland er i gang med en større jobb for å sanere asbest. Dette er et arbeid som må gjennomføres snarest mulig. Uten at asbesten fjernes, kan ikke de frivillige oppholde seg om bord. Det er avgjørende at dette arbeidet kommer i gang slik at dugnadsgjengen kan fortsette arbeidet om bord.
Skogøy 133 700 Skogøy har søkt om en mindre sum til tømming av forurenset diesel i tankene. Det er viktig å fjerne den forurensede dieselen slik at denne ikke lekker ut og forurenser omkringliggende miljø. Å tømme tankene vil og gjøre det mulig å fortsette tilstandsanalysen som pågår om bord.
Faxen 1 600 000 Faksen er hovedprosjektet blant trebåtene. Faxsen er i gang med en større restaurering av styrehus, skrog og dekk. Faxsen mottok i fjor midler til restaurering og i tråd med strategien følges dette opp også i år med både tilskudd og tilsagn, slik at arbeidet kan fortsette uten opphold.
MK Roald 500 000 MK Roald er en av 4 gjenlevende fartøy etter den kjente båtbyggeren Nils Skandfer. Skandferlaget som eier båten har utført en del av restaureringen på dugnad. Det er nå behov for mer profesjonell hjelp i prosjektet og laget har inngått avtale med Nordnorsk fartøyvernsenter om dette. Prosjektet blir et samarbeid mellom fartøyvernsenteret og de frivillige i Skandferlaget. Prosjekter organisert på denne måten er både spennende og annerledes. Fylkeskommunen håper en tung deltakelse fra vennelaget vil gjøre dem bedre i stand til å ta vare på båten i fremtiden.
Blomøy 250 000 Blomøy står på slipp på Saltdalsverftet på Rognan og er i gang med en større restaurering. Blomøy har opptatt slippen her i flere år uten at det har vært den store fremgangen i prosjektet. Det er viktig at Blomøy nå ferdigstilles og kommer tilbake i drift.
Gamle Lofotferga 200 000 Gamle Lofotferga, Nordlands eneste fredete fartøy er uten en reell eier etter at Lødingen Skyssbåtservise gikk konkurs. Får å kunne sikre fergen i påvente av nye eiere ønsker fylkeskommunen å sette av noe midler til løpende behov og sikringstiltak.
Anne Bro 50 000 Anne Bro har søkt om midler til vedlikehold av dekket. Det gis bare en mindre sum til materialutgifter siden resten av prosjektet dekkes av midler Nordnorsk Fartøyvernsenter har motatt over Post 75 Fagutvikling i fartøyvernet.
Sum 5 463 700  

 

Fylkesrådens vurdering

Fylkesråden mener det er positivt at det er en tilskuddsordning for fartøyvern. Verneflåten i Nordland består av både små og store fartøy som hver på sin måte representerer en del av fiskeri- og samferdsel historien til Nordland. Tilskuddsordningen er med å sikre at de vernede og fredete fartøyene blir ivaretatt på en god måte og i et langt perspektiv. Samtidig er ordningen med på å stimulere de frivillige og den store innsatsen som legges ned i fartøyvernet. Tilskuddene er også med på å til å opprettholde fagkunnskapen for flere av de små håndverksfagene.

For at fylkeskommunen skal kunne arbeide strategisk og langsiktig med fartøyvern, vedtok fylkesrådet i desember 2023 en fartøyvernstrategi for Nordland. Denne legger føringer for hvordan fylkeskommunen skal arbeide med fartøyvern og hvordan tilskuddene skal fordeles innenfor forskriften. Fylkesråden ser at takket være den nye fartøyvernstrategien har fordelingen av tilskuddene i år vært enklere å gjennomføre enn tidligere. Dette er med på å understreke betydningen av å ha en strategi som skaper forutsigbarhet og setter retning.

Fylkesråden er fornøyd med at årets rammetildeling fra Riksantikvaren er høyere enn fjorårets. Allikevel er det ikke nok til å imøtekomme alle søknadene, noe fylkesråden vurderer som beklagelig.

Blant stålskipene er det også i år MS Salten som foreslås som hovedmottaker av midlene. Selv om fartøyet nå kommer i drift, gjenstår det fortsatt en del arbeid på dekk og i forbindelse med styrehuset. Fylkesråden ser det derfor som viktig at dette arbeidet ferdigstilles slik at lekkasjer og forfallet stopper, og venneforeningen nå fremover kan konsentrere seg mer om driften av MS Salten.

Fylkesråden ønsker også å prioritere midler til de to andre stålbåtene i fylket. Gamle Helgeland får tilskudd og tilsagn slik at arbeidet med den pågående asbestsaneringen kan fortsette. Skogøy får midler slik at de kan tømme dieseltankene. Både for å hindre forurensning og sikre at den pågående tilstandsvurderingen kan fortsette.

Blant trebåtene er det fortsatt Faxsen som er hovedprosjekt. Faxsen står på slipp på Rognan og er i gang med en større restaurering. Det er vesentlig at dette arbeidet fortsetter uten opphold. Fylkesråden ønsker å følge opp fartøyvernstrategien, og prosjektet får derfor både tilskudd og tilsagn.

Skandferlaget MK Roald i Mosjøen har satt på land den gamle Skandferkutteren MK Roald og startet restaureringen som et dugnadsprosjekt. Prosjektet har nå nådd ett punkt der det er behov for å trekke inn fagkompetanse for å komme videre med restaureringen. Skandferlaget har alliert seg med Nordnorsk fartøyvernsenter. Fylkesråden ser det som hensiktsmessig at Nordnorsk fartøyvernsenter kobles på den frivillige delen av fartøyvernet på en slik måte som det her legges opp til.

Blomøy, som har stått på Saltdalsverftet i flere år, blir prioritert med midler slik at prosjektet kan ferdigstilles. Fylkesråden mener det er viktig at Blomøy nå blir ferdig og at Salten Veteranbåtlag kan ha begge sine vernede båter i drift.

Gamle Lofotfergen er i en veldig spesiell situasjon etter at eier av fartøyet gikk konkurs. Fylkesråden ser at i påvente av nye eiere trengs det midler til sikring, og foreslår derfor at det gis penger til dette.

Anne Bro i Svolvær har søkt om midler til å drive og vedlikeholde dekket. Vågan kystlag har foreslått å gjøre dette som et kurs i samarbeid med et verft. Fylkesråden er positiv til en slik løsning og ser at dette vil gjøre medlemmene i Vågan Kystlag bedre i stand til å ta vare på fartøyet i fremtiden. Nordnorsk fartøyvernsenter i Gratangen har mottatt midler fra Riksantikvaren på Post 75 Fagutvikling i fartøyvernet. Fartøyvernsenteret vil stå for selve kurset og utgifter i den forbindelse, men ikke materialutgiftene til selve vedlikeholdet. Fylkesråden foreslår derfor at det innvilges en mindre sum til materialutgifter. På den måten vil man med en liten sum kunne utrette mye vedlikehold av en av Lofotens tradisjonsrike fartøy.

Medvirkning

Saken har verken direkte eller indirekte konsekvenser for barn og unge, eldre eller personer med funksjonsnedsettelser. Tilskuddsordningen går til istandsetting og restaurering av kulturminner, og det er ikke anledning til å gi tilskudd til ombygging/tilpassing for universell utforming. Det er derfor ikke mulig å stille krav om, eller forventninger til, universell utforming.

Konsekvenser

Økonomiske og personellmessige konsekvenser
Saken har ingen personellmessige konsekvenser for Nordland fylkeskommune. Økonomiske konsekvenser framgår av saksframlegget. Saken har heller ingen konsekvenser for likestilling, miljø/klima, folkehelse, universell utforming, bygningsmessige forhold, samfunnsansvar ved anskaffelser eller andre relevante forhold.

Vedtakskompetanse

Det vises til Fylkesting-sak 31/2020 – Reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget, hvor det i pkt. 6.1 fremkommer at: 
«dersom det foreslås tilskudd til en enkelt søker på inntil 50.000 kr behandles saken av fylkesdirektøren, inntil 300.000 kr behandles saken av fylkesråden, over 300.000 kr behandles saken av fylkesrådet.»