Cookie Consent by TermsFeed Grønn luftfart i Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nordland som ledestjerne på grønn luftfart i nord

Nordland skal være et foregangsfylke på grønn luftfart i nord, mener Nordland fylkesting. I en uttalelse blir fylkesrådet bedt om å sikre at Nordland styrker sin posisjon i utviklingen av fremtidens luftfart.

Profilbilde av  kvinne blond i rød jakke gruppeleder for Arbeiderpartiet - Klikk for stort bildeGruppeleder for Arbeiderpartiet, Elin Dahlseng Eide. nfk

Der blir fylkesrådet også utfordret på mulig finansiering og annen støtte fra fylkeskommunen, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget, Elin Dahlseng Eide. 
–Allerede i vår hadde vi et enstemmig vedtak i fylkestinget som sa at vi skulle følge opp den nasjonale luftfartsstrategien, sier hun. Det innebærer blant annet å starte innfasing av null- og lavutslippsfly på FOT-rutene så snart teknologien er på plass, så her må fylkesrådet handle raskt.

Nei lengst nord

For få dager siden vedtok fylkesrådet i Troms og Finnmark å si nei til en søknad fra et nordnorsk fellesskap av bedrifter, selskaper og kommuner, om at kortbanenettet i Nord-Norge skal være ledende innen internasjonal, klimanøytral luftfart. 
–Det til tross for at søknaden og prosjektet har samlet hele landsdelen i et ledende og banebrytende samarbeid, sier fylkestingsrepresentant og medlem i samferdselskomiteen Odd Arnold Skogsholm (Ap), og påpeker at når nabofylket lenger nord ikke ønsker å satse på dette, så må Nordland ta løftet alene. I Nordland fylkesting stemte bare Frp og INP imot.  

Må ha bistand fra fylkeskommunen

–Utfordringene som norsk luftfart står overfor i dag krever at fylkestinget aktivt må delta i utformingen av de fremtidige løsningene, konstaterer Eide, og viser til at vi har et stort fortrinn med tanke på at kortbanenettet vårt kan brukes som utviklingsarena.  
–Vi har i tillegg mye ledig luftrom, samtidig som kortbaneflyplassene våre er tett koblet til større flyplasser. Dette er en av de viktigste oppgavene for vårt fylke, som skal være ledende i regional luftfart. Næringslivet kan ikke klare den store jobben alene, uten hjelp fra oss i det offentlige, sier hun.    

Har kommet langt

Energiklyngen BLU Avi som består av aktører fra hele Nord-Norge står bak et samlet prosjekt for grønn luftfart, og har kommet langt. Den har allerede blitt internasjonalt ledende i omstillingen til klimanøytral luftfart.  

–Dette er seriøse aktører som allerede har skaffet avtaler med verdensledende flyprodusenter som Airbus, Deutsche Aircraft og ATR. Landsdelens totale utvikling, samfunnsaktiviteter, helsetilbud og næringsliv er helt avhengig av at prosjektet bygges ut med regional luftfart som hovedfokus. Dette er en gylden anledning til å legge til rette for å øke verdiskapningen, legge til rette for å produsere mer bærekraftig drivstoff og skape nye arbeidsplasser, avslutter Skogsholm.    

 

Under følger hele uttalelsen som fikk flertall i Nordland fylkesting:

 Klimanøytral grønn luftfart – økt strategisk satsning for Nordland Fylkeskommune          
 
Utfordringene som norsk luftfart står overfor i dag krever at Nordland fylkesting aktivt må delta i utformingen av de fremtidige løsninger, både om drift av regionale flyplasser og det eksisterende rutenett. Dette er en av de viktigste oppgaver for Nordland fylke, som er ledende i regional luftfart i Nord-Norge. Nordland Fylkesting viser derfor til de politiske vedtatt enstemmige ambisjonene fra februar i 2023 om Norge som ledende luftfartsnasjon innen klimanøytral luftfart.   

Fredag 01. desember vedtok Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune å si nei til søknad fra et nordnorsk konsortium til virkemiddelprogrammet Arktis2030, om at kortbanenettet i Nord Norge skal være ledende innen internasjonal klimanøytral luftfart. Nordland Fylkeskommune er også en del av virkemiddelprogrammet til Arktis 2030. Nordland Fylkesting viser til, at til tross for at søknaden og prosjektet har samlet hele landsdelen, næringsliv & industri, samt offentlige aktører og kommuner i et ledende og banebrytende konsortium ble søknaden avvist.   

Aktørene bak et samlet prosjekt for grønn luftfart ved energiklyngen BLU Avi, Bodøregionens Utviklingsselskap, Bodø Kommune, Lofotkraft, Destination Lofoten, Lofoten DGØ, UiT Norges Arktiske Universitet -, Østfinnmark-Rådet, Norsk e-fuel og GreenH og Energi i Nord har kommet langt Nordland fylkeskommune ser det derfor som viktig og avgjørende å, ikke bare støtte dette prosjektet, «Klimanøytral Regional Luftfart Nord-Norge». Men at Nordland aktivt skal være, samt bli en ledende region innen utvikling av, og tilrettelegging for grønn luftfart.    

Konsortiumet har allerede blitt internasjonalt ledende i omstillingen til klimanøytral luftfart. Vi viser til avtaler med verdensledende flyprodusenter som Airbus, Deutsche Aircraft og ATR m.fl. I tillegg til at de samarbeider med industri og næringsliv i Nord Norge. Landsdelens totale utvikling, samfunnsaktiviteter, helsetilbud og næringsliv er helt avhengig av prosjektet bygges ut etter en strategi der regional luftfart er hovedfokus.    

Parallelt med at Nordland via prosjektets fortrinn kan bidra til å innfri våre klimaforpliktelser, er det et mål at vi må legge til rette for å øke verdiskapingen, skape nye arbeidsplasser innen både næringsliv, industri og offentlig sektor. Vi må legge til rette for å produsere mer bærekraftig drivstoff fra både elektrisitet i form av hydrogen, batteriteknologi og bærekraftig flydrivstoff.   

I Nordland har vi komparative fortrinn med å kunne benytte kortbanenettet som en utviklingsarena for uttesting og utvikling av nye bærekraftige luftfartsteknologier. Med våre klimatiske, arktiske forhold, med ledig luftrom og kobling mellom større flyplasser koblet til kortbaneflyplasser i hele fylket, har vi internasjonale øyne rettet mot oss som en utviklingsarena for grønn luftfart. Vi mener at dette arbeidet må styrkes fra Nordland. Nordland skal være ledende nasjonalt innen klimanøytral luftfart.    

Samtidig har vi verdensledende kompetanse på etablering av ny nødvendig infrastruktur, relevant til en luftfartssektor som er i stor endring. Målene er å bidra til å redusere luftfartens fotavtrykk med å redusere klimautslipp, og legge til rette for utvikling og uttesting av grønn luftfart på kortbanenettet i Nordland og Nord Norge hvor vi samtidig kan skape flere arbeidsplasser.  Nordland Fylkeskommune er også gjort kjent med at næringskonsortiet vurderer, og er i dialog med internasjonale aktører om ulike test- og utviklingsprogram innen klimanøytral luftfart. Dette anser vi som positivt. Dette arbeidet mener fylkestinget, Nordland Fylkeskommune aktivt bør tilrettelegge mer for.    

Avslutningsvis vil Nordland Fylkesting vise til et enstemmig vedtak fra våren 2023 til regjeringens arbeid.    

Nordland fylkesting viser til regjeringens nye luftfartsstrategi, samt et bredt flertall i Stortinget som sier:    

• Starte en innfasing av null- og lavutslippsfly på FOT-rutene senest i forbindelse med FOTanskaffelsene med forventet avtaleoppstart 1. april 2028/2029, dersom teknologiutviklingen åpner for det.    

• Se på mulige tiltak for tilrettelegging for innfasing av null- og lavutslippsfly i den førstkommende FOT-anskaffelsen som skal lyses ut i 2023, med avtaleoppstart 1. april 2024.  • Vurdere en mulig pilot/utviklingskontrakt for en egnet rute eller ruter for å forsere innfasingen av null- og lavutslippsfly i Norge   

Fylkestinget i Nordland ber derfor fylkesrådet om å sikre at Nordland styrker sin posisjon, og ber fylkesrådet komme tilbake til Fylkestinget med sak om hvordan prosjektet til «Klimanøytral Regional Luftfart Nord-Norge» sikres løftekraft, med mulig finansiering og support fra Nordland Fylkeskommune. Dette for at de mål og ambisjoner Nordland har kan nås.    

Nordland Fylkeskommune tar til etterretning at slik finansiering ikke kunne oppnås gjennom programmet Arktis 2030 som forvaltes av Troms og Finnmark fylkeskommune. Dette bør ikke hindre at Nordland fylkeskommune trer inn som finansiell støttespiller for et arbeid som har vital verdi for Nordland.    

Det er også naturlig at Nordland er ledende i landsdelen på luftfartsutviklingen aktivt støtter et prosjekt som har sitt sentrum i Nordland, men som også vil komme tilstøtende regioner til stor nytte.   
 

I et fly som flyr over en øy. Foto. - Klikk for stort bilde Susanne Forsland