Cookie Consent by TermsFeed Spiller inn nye togruter - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Spiller inn nye togruter

Årlig ber Jernbanedirektoratets om innspill på hvordan persontogtilbudet kan forbedres. – Kortversjonen er at det er stort behov for å forbedre banekapasiteten. Frekvensen og påliteligheten i togtilbudet må bli bedre. Og ikke minst må togene på både Ofotbanen og Nordlandsbanen fornyes, sier fylkesråd for samferdsel Marianne Dobak Kvensjø.

Kvinne i blå og hvit stripet t-skjorte. - Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø. Nordland fylkeskommune

Fylkesråd Marianne Dobak Kvensjø har i høringssvaret til Jernbanedirektoratet vært svært tydelig, og ber om rask kapasitetsøkning på Nordlandsbanen og Ofotbanen.

– Nordlandsbanen er erklært overbelastet på ubestemt tid og kapasiteten på Ofotbanen er sprengt. Det haster med kapasitetsøkende tiltak. Og det må skje raskt på begge jernbanestrekningene for å kunne forbedre og utvikle persontogtransporten. Dette vil også bidra positivt for utvikling av godstogtransporter og økt overføring av gods fra veg til bane og sjø, underbygger fylkesråd Kvensjø.

 

Krysningsspor må komme raskt

Nordland fylkeskommune ønsker selvsagt en rask utvikling av togtilbudet i Nordland. Og har samkjørt alle innspillene som er kommet fra Hålogalandsrådet, Polarsirkelrådet og Salten Regionråd.

– Problemstillingen er egentlig lik for begge strekningene, både Nordlandsbanen og Ofotbanen. Vi trenger flere krysningsspor på Nordlandsbanen, der bygging av nytt krysningsspor på Saltfjellet må starte opp umiddelbart etter ferdig reguleringsplan for Sukkertoppen i 2025.Og vi trenger flere krysningsspor på Ofotbanen så raskt som praktisk mulig.

 

Dobbeltspor for sikkerhets skyld

Men ikke minst er samferdselsråd Kvensjø klar på at det må på plass dobbeltspor på Ofotbanen innen 2036.

– Det kan virke som sentrale myndigheter ikke ser hvilke verdier som fraktes over Ofotbanen. Eller hvilken betydning banen har i utviklingen av grønn godstransport. Og hvilken betydning banen har fått i et sikkerhetsperspektiv både for Nord-Norge og for Norge som nasjon, argumenterer Kvensjø.

 

Reiseliv i vekst

Med betydelig vekst i reiselivet og et kommende VM i alpint i Narvik forventer Marianne Dobak Kvensjø at persontogtrafikken på Ofotbanen skal sikres bedre forutsigbarhet når ny avtale kommer på plass i desember.

– I dag har man ikke et tilfredsstillende tilbud ved avvik og innstilte tog. I likhet med andre strekninger må det sikres buss for tog dersom toget ikke går. Samtidig må man få på plass et lokalt persontogtilbud på Ofotbanen når togtrafikken er innstilt på svensk side. Det handler om å gi forutsigbarhet for alle store og små aktører innen reiselivet, underbygger Kvensjø.

 

Saltenpendel

Kvensjø ønsker økt rutefrekvens, og gjerne med faste timesavganger, på pendelen Bodø-Fauske-Saltdal.

– Dette gir større fleksibilitet og forutsigbarhet, og gjøre togtilbudet mer attraktivt for reisende. Saltenpendelen er en stor suksess, har en viktig funksjon for samfunns- og næringsutvikling, men har fortsatt stort potensiale for videre trafikkvekst.

Fylkesråden mener det er stort behov for bedre tilpassede ruter for arbeidspendling innenfor normale arbeidstider mellom Bodø-Fauske-Saltdal.

– Men også for dette tilbudet er det avgjørende med flere krysningsspor - også på denne strekningen, understreker Kvensjø.

 

Helgelandspendel

Fylkesråden er i tillegg opptatt av at krysningsspor på Nordlandsbanen vil kunne utvikle togtilbudet på Helgeland betydelig.

– Det er behov for en dobling av dagens rutefrekvens mellom Mosjøen og Mo i Rana. Noen av disse rutene bør også utvides til Trofors, for å få et helhetlig togtilbud for hele Helgelandsregionen. Dette vil være avgjørende for å knytte regionen tettere sammen som en bo-, arbeids- og serviceregion. Ved at noen av avgangene også får videre forbindelser til Bodø, kan dette gi et godt rutetilbud som er tilpasset dagsreiser. Ikke minst må man se dette i ly av at det kommer en ny flyplass i Mo i Rana, der togtrafikken vil kunne være en viktig brikke i det helhetlige transportmønsteret, underbygger Kvensjø.

 

Trenger nye tog på Nordlandsbanen

Togmateriellet på Nordlandsbanen er svært gamle, udaterte, lite miljøvennlig og har passert sin tekniske levetid.

– Dette svekker togenes driftsstabilitet. Komforten er langt fra hva de reisende forventer i 2024. Attraktiviteten er rett og slett svekket. Både fjerntogene og lokal- og regiontogene bør fornyes. Det er helt uakseptabelt med hyppige innstillinger av fjerntog på landets lengste togstrekning Bodø -Trondheim, som følge av gamle lokomotiver og manglende reservemateriell. Dette gir lite forutsigbarhet for reisende og det er ei svært dårlig løsning med buss for tog på ei vegstrekning på over 70 mil, sier fylkesråd Marianne Dobak Kvensjø, og spiller ballen over til Jernbanedirektoratet.

– Vi forventer at Nordlandsbanen, som landets lengste banestrekning og med landets laveste standard på togmateriell, prioriteres først når de første nye fjerntogene settes i drift.

 

Les hele høringsinnspillet til Jernbanedirektoratet her: (PDF, 134 kB)