Om prosjektet

Nordland fylkeskommune har gjennom mange år bygd opp kunnskap og kompetanse på opplevelsesbasert reiseliv. Et avgjørende grep i satsingen er å skifte fokus fra volum til verdiskaping. Det er ikke antall besøkende i seg selv som er avgjørende, men den verdien besøkende skaper lokalt. Reiselivsnæringen kan bidra til å skape bærekraftige lokalsamfunn dersom den utvikles på en måte som tar hensyn til tålegrensene for lokalsamfunn, natur, landskap, kultur og lokal verdiskaping. Besøksforvaltning omhandler tema som hjelper til å sikre at opplevelsen blir god både for besøkende og fastboende, samtidig som den lokale verdiskapingen blir størst mulig. 

Nordland fylkeskommune startet i 2018 et 3-5 årig pilotprosjekt på besøksforvaltning i Nordland. Prosjektet skal bidra til utviklingen av et bærekraftig og opplevelsesbasert reiseliv som gir lokal verdiskaping i fylket. Målet er å utvikle en metodikk som kan brukes som verktøy i kommuner som ønsker å satse på besøksnæringer.