Cookie Consent by TermsFeed Nordisk samarbeid - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nordisk samarbeid

Nordland fylkeskommune er med i tre av de ti nordiske grenseregionale samarbeidsorganisasjoner knyttet til Nordisk Ministerråd: NORA, Nordkalottrådet og MidtSkandia. Nordland er også med i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). NSPA er et regionalpolitisk samarbeid mellom 14 fylker i Nord- og Øst-Finland, Nord- og Midt-Sverige og Nord-Norge.

Nordisk Atlantsamarbeid (NORA)

Kart over NORA-regionen - Klikk for stort bildeNordatlantisk samarbeid

Nordisk Atlantsamarbeid (NORA) er et regionalpolitisk samarbeidsprogram under Nordisk Ministerråd. Medlemslandene i NORA er Island, Færøyene, Grønland og Kyst-Norge (fylkene som grenser til Nord-Atlanteren fra Rogaland i sør til Troms og Finnmark i nord). NORAs formål er å bidra til å gjøre Nord-Atlanteren til et bedre sted å leve i, samt å bidra til en bærekraftig utvikling av regionen. NORA har et særlig fokus på regionens ungdom. 

NORA-landene er forbundet med geografisk plassering, felles kjennetegn, felles utfordringer og historiske, institusjonelle og kulturelle bånd. I tillegg har NORA-landene en strategisk viktig beliggenhet som inngangsport til Arktis. NORA ønsker å a) støtte prosjekter, b) bidra til å sette den Nordiske agendaen og c) bygge nettverk og samarbeid i regionen.

Samlet sett skal NORAs tverrfaglige prioriteringer i perioden fokusere på grønn innovasjon, digitalisering av samfunnet og en reduksjon av fraflytning og økt tilflytning til regionen, som danner grunnlag for en fremtidsrettet og likestilt region.

I NORAs strategi 2021-2024 er følgende innsatsområder prioritert:

 • Bioøkonomi
 • Bærekraftig turisme
 • Sirkulærøkonomi
 • Transport
 • Energi
 • Lokalsamfunn

NORA kan samfinansiere prosjekter, men også støtte selvstendige prosjekter i regionen. Max støtte er 500 000 DKK pr år i opptil 3 år, og inntil 50% av totalkostnadene. NORA støtter ikke ren forskning, og partnerskapet må ha partnere fra minst to NORA-land.

Det er to søknadsrunder i året, vanligvis i starten av mars og i starten av oktober.

Les mer om NORA her

 

Nordkalottrådet

Nordkalottrådet logo - Klikk for stort bildeNordkalottrådet

        

Nordkalottrådet er det eldste grenseregionale samarbeidsorganisasjoner, initiert av Nordisk ministerråd i 1967. Medlemmer er fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark i Norge, Landskapet Lappland i Finland og Norrbottens län i Sverige.

Formål:
Å inspirere til økt samhandling over grensene på Nordkalotten, blant annet gjennom å bygge ned grensehindringer som kan vanskeliggjøre samarbeidet over landegrensene.
Nordkalottrådet prioriterer multilaterale prosjekter som gjennomføres i Nordkalottområdet. Aktivitetene drives i prosjektform. For miljøspørsmål har Nordkalottrådet satt ned en nettverksgruppe:

 • Nordkalottens Miljøråd - Nordland er representert ved miljøavdelingen til Statsforvalteren i Nordlands 
 • Nordkalottrådet utgir Nordkalottens nyhetsbrev fem ganger i året, med nytt fra medlemsregionene. Ledelsen av Nordkalottrådet sirkulerer hvert annet år blant medlemsregionene

Det daglige sekretariatsansvaret ivaretas av Paula Mikkola, Rovaniemi.

Les mer om Nordkalottrådet her

 

MidtSkandia

MidtSkandia logo - Klikk for stort bildeMidtSkandia

     

 MidtSkandia – er en  ideell, grenseregional samarbeidsorganisasjon som jobber for å minske grensehinder og bidra til videre utvikling av samarbeidet mellom Helgeland og Västerbotten.Formålet er å utvikle MidtSkandiaregionen som en funksjonell, konkurransekraftig og integrert grenseregion – også med samarbeid over Kvarken til Finland. Samarbeidet ser på Interreg Aurora og NPA, som et viktig verktøy for utvikling av nye samarbeidsprosjekter i MidtSkandia-Kvarken området.

Hovedsamarbeidet er knyttet til E12 med tilførselsveier, fergestrekningen Umea-Vaasa og transportkorridorer mot det Europeiske fastlandet.  Smart turisme og andre grønne næringsutviklingstema er også aktuelt. MidtSkandia arbeidere for å forbedre korridor, infrastruktur og løse logistikkproblemer.

MidtSkandia ledes av et styre som består av representanter for medlemmene. Medlemmer er Regionforbundet i Västerbotten, Nordland fylkeskommune, kommuner, organisasjoner og bedrifter i MidtSkandia regionen. Fra 1. januar 2011 er MidtSkandia opptatt som offisielt grenseorgan av Nordisk Ministerråd. Rana Utviklingsselskap er norsk sekretær for organisasjonen, med hovedsekretær i Storuman kommune.

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland sitter i styret, med internasjonalt kontor som bisitter/vara.

Les mer om MidtSkandia her

 

Northern Sparsely Populated Areas (NSPA)

NSPA logo - Klikk for stort bildeNorthern Sparsely Populated Areas

   

NSPA er et regionalpolitisk samarbeid mellom 14 fylker i Nord- og Øst-Finland, Nord- og Midt-Sverige og Nord-Norge. 

Den europeiske dimensjonen er viktig i Nordlands fylkeskommunes internasjonale arbeid. Sentralt i arbeidet står samarbeid med regionale partnere i Europa, målrettet innsats for å påvirke politiske prosesser innen EU med betydning for Nordland og deltakelse i Interreg og EU/EØS-programmer, blant annet ved hjelp av Nord-Norges Europakontor. 

Bakgrunnen for samarbeidet er de mange felles utfordringene som regionene deler; spredt befolkning, hardt klima og lange avstander. Denne delen av Europa er også spesielt påvirket av globalisering, energiforsyning, klimaendringer og demografisk endring. Regionen har en befolkningstetthet på bare 4,9 innbyggere per kvadratkilometer, et tall som er unikt innad i den europeiske union. NSPA er stadig i dialog med EU-kommisjonen, og bidrar gjennom sitt arbeid til den pågående debatt og EUs fremtidige regionalpolitikk, særlig den Arktiske politikken.

Nettverkets målsetning er å synliggjøre, og etablere forståelse i EU for, utviklingsmuligheter og utfordringer som er karakteristiske for Europas nordligste regioner. Ved å sikre at EU tilrettelegger for videre utvikling i regionen, ønsker NSPA å yte merverdi for hele Europa. NSPA har en rolle i Arctic Stakholders forum.

S3 (Smart spesialiseringsplatteformen) har vært et av hovedtemaene for de siste årlige NSPA-forumene i 2017 og 2018. S3-plattformen har følgende  NSPA-prioriteringer:

 • Industrier innen bioøkonomi og sirkulærøkonomi (med utgangspunkt i skog, jordbruk og marine ressurser) – som de mest fremtredende sektorene i NSPA.
 • Turisme: Felles produktutvikling, bedret pakketering for kundene og bedre grensekryssende samarbeid.
 • IKT: Digitalisering, inkludert helse, velferd og alderdom, robotisering og automatisering. 
 • Energiindustrien: I hovedsak fornybare energikilder (bioenergi, vannkraft, vindkraft, tidevannskraft, overskudd-/avfallsvarme) og energiteknologi.
 • Gruvedrift, mineraler og kjemikalier: Forskning og investeringer i hele verdikjeden for å gjøre den mer miljømessig bærekraftig, inkludert forvaltning av vann fra minene. NSPA vil samarbeide med Nordkalottrådet som skal utarbeide en mineralstrategi.
 • Service- og leverandørindustrien, inkludert underleverandører som lever varer og tjenester til nøkkelindustrier i regionen.
 • Maskinteknologi- og industri
 • Søk og redning og beredskap, inklusive kommersiell utvikling, forskning og innovasjon innen jordobservasjon.
 • Kreative industrier
 • Arktisk testmiljø (teknologirelatert)

NSPA fikk i 2016 utarbeidet en OECD analyse for NSPA-området, hvor disse anbefalingene i rapporten kan poengteres:

 • At en måtte diversifisere våre industrier, fra fokus på utvinning, til service / tjenester.
 • Et skifte til mer bærekraftige / verdiskapende industrier
 • Kunnskapsgapet: gjøre tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet mer tilpasset, spesielt ved å få yngre mennesker til regionen, samt å holde på utdannede folk fra området.
 • Tilgang på / mangel på kapital, gjennom utvikling av investeringsinstrumenter sammen med den Europeiske Investeringsbanken.
 • Bygge en kritisk masse mht. for FOU-samarbeid i NSPA-området
 • Tilpasning / skadebegrensning mht. klimaendringer i Arktis.
 • Synlighet / strategisk markedsføring overfor investorer, EU, nasjonalt politisk nivå, turister og andre arktiske og ‘’fjerntliggende’’ områder.

Fylkesrådsleder representerer Nordland i NSPA. 

Les mer om NSPA her