Cookie Consent by TermsFeed Referat Jernbaneforum Nord - 10. og 11. oktober 2022 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Referat Jernbaneforum Nord - 10. og 11. oktober 2022

Sted:  Bodø, Radisson Blu Hotel
Tid:  10. oktober kl. 12:00 – Slutt 11. oktober kl. 11:30
Møte nr. 2 - 2022
Møteleder: Monika Sande/Ellen Schjølberg
Referent: Stian Jensen

Deltakere:

Monika Sande, Ellen Schjølberg, Per Kristian Arntzen, Rune Berg, Allan Ellingsen, Robert 
Isaksen, Kjell-Idar Juvik, Karin Bjørkhaug, Aase Refsnes, Britt Helen Kristoffersen Løksa, Per-Gunnar Skotåm, Marlen Rendall Berg, Britt Helstad, Magnus Myrvoll, Ann Kristin Torgersen,
Thor Brækkan, Robert Jakobsen, Per Gaute Pettersen, Jan Kristian Tangstad, Stian Jensen, 
Odd Inge Bardal, Henning Aandal, Snorre Lund, Kurt Jessen Johannsson.

Innledere:

Johan Vasara, statssekretær, Samferdselsdepartementet, Mona Fagerås, medlem 
Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, Tor Nicolaisen, Jernbanedirektoratet, Kai 
Just Olsen, Asko Maritime AS, Oskar Stenström, Bane NOR, Erlend Willumsen, Bodø havn, 
Paul Agnar Røvik, Bane NOR, Konstantinos Tsesmetsis, Scanmed, Fredrik Barthel, 
Trafikverket, Børge Edvardsen Klingan, Narvik havn, Børge Lien, SJ Norge AS

Møteagenda

Mandag 10. oktober

12:00  Åpning v/Monika Sande 

Saker til eventuelt v/Monika Sande 

Godkjenning av møtereferat v/Monika Sande 

Sak nr 1: 12:05 Jernbanesatsing i nord  

Johan Vasara (Ap), statssekretær, Samferdselsdepartementet og Mona Fagerås (SV), medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen 

13:00 Lunsj 

Sak nr 2: 14:00  KVU Nord-Norgebanen - Status  v/ Tor Nicolaisen, sjefingeniør, Jernbanedirektoratet 

Sak nr 3: 14:20 Bærekraftige og innovative logistikkløsninger - Sjøtransporter v/Kai Just Olsen, daglig leder, ASKO Maritime AS 

Sak nr 4: 14:50 Godsterminaler – Er vi klare for videre vekst på baner i nord? v/ Oskar Stenström, Godsdirektør, Bane NOR 

15:20 Pause 

Sak nr 5 15:35 Orientering om utviklingsplaner for Bodø havn  v/Erlend Willumsen, Markeds- og utviklingssjef, Bodø havn 

Sak nr 6 16:05 Befaring: Bodø havn Bodø godsterminal  v/Erlend Willumsen, Markeds- og utviklingssjef, Bodø havn og
Paul Agnar Røvik, Regional Terminalleder region Nord, Bane NOR 

Ca. kl. 17:30 Slutt 

19:00 Middag

Godkjenning av innkalling og saksliste

 • Ingen kommentar til innkalling og saksliste

Godkjenning av referat fra forrige møte

 • Ingen kommentar til referat fra forrige møte
   

Saker til eventuelt

 • Kjell-Idar Juvik fremmet sak om fullføring av viltgjerder på Nordlandsbanen.

Sak 1 Jernbanesatsing i nord

Johan Vasara:

 • Viste til ekstraordinær situasjon, med redusert økonomisk handlingsrom, virkninger av pandemi, krig i Europa, energikrise og prisvekst.
 • Regjering ønsker støtte videreføring av støtteordning for godsoverføring fra veg til bane.
 • Viste til flere krysningsspor og utvidelse av godsterminaler på Ofotbanen og Nordlandsbanen.
 • Utbygging av ERTMS er blitt utsatt på grunn av leveranseutfordringer av komponenter/utstyr.
 • Diesel tog driftes i dag på Nordlandsbanen. Viste til arbeidet med KVU Green og ferdigstilles høsten 2023.
 • Om lag to år er Trondheim- Stjørdal og Meråker banen elektrifisert.
 • KVU Nord-Norgebanen og KVU Transportløsninger Nord-Norge vil være sentralt i kommende NTP.
 • Forbedring av persontogtilbudet og anskaffelser av nye fjerntog på Nordlandsbanen.
 • Arbeider for å redusere dyrepåkjørsler og iverksettes flere tiltak, bl.a. viltgjerder.
   

Mona Fagerås:

 • Viste til arbeidet med nye ferjer på ytre Vestfjordsambandet som skal driftes med hydrogen. Som følge av dette opparbeides nye næringer innen hydrogenproduksjon. Dette har stort potensiale for drift av tog på Nordlandsbanen. Dette vil være kortreist energitilgang. 
 • Behov for kapasitetsøkning på jernbanene i nord med flere krysningsspor og dobbeltspor på Ofotbanen.
 • SV er i forhandlinger med regjeringen om statsbudsjett for 2023.
 • Viser til «gigant» prosjekter på flere hundre milliarder kroner som nye motorveier, E39 Hordfast med bygging av nye motorveier og ferjefrie løsninger m.m. vil SV ikke støtte. Det finnens mange andre gode prosjekter som gir stor samfunnsnytte til helt andre kostnadsnivåer.
 • Understreker viktigheten av E6 Sørfoldtunnelene og som haster å få ferdigstilt.
 • Viktig å fornye og øke kapasitet på jernbanene, og økt overføring av gods fra veg til jernbane.

Sak 2 KVU Nord-Norgebanen - Status

 • 2020: SVV får oppdrag om å gjennomføre KVU for transportløsninger i Nord-Norge (KVU NN).
 • 2021: Eget punkt i «Hurdalsplattformen» om gjennomføring av KVU med mål om å realisere Nord-Norgebanen.
 • 2022: Jernbanedirektoratet får oppdrag om å gjennomføre KVU for Nord-Norgebanen (KVU NNB).
 • Forholdet mellom de to KVUene:
  • KVU for transportløsninger i Nord-Norge vil være grunnlag for konseptvalg for overordnede transportløsninger i regionen.
  • KVU Nord-Norgebanen skal utarbeide en grundigere analyse av hvilke jernbanekonsept mellom Fauske og Tromsø som er mest aktuelt å gjennomføre.
 • Viste til flere tidligere utredninger av en Nord-Norgebanen. Både i 1992, 2011, 2019 og nå KVU-Norgebane som planlegges ferdigstilles våren 2023.
 • Viste til KVU metodikk, vurdere ulike konsepter og skal anbefale rangering av ulike alternative traseer og muligheter for trinnvis gjennomføring.

Sak 3 Bærekraftige og innovative logistikkløsninger - Sjøtransporter

 • Viste til Asko sine to nybygde elektriske autonome fartøy på sambandet mellom Moss og Horten havn. Dette vil være hel-elektriske transportkjede, kobling mellom fartøy og elektriske biler, autonome terminaltraktorer. Dette reduserer operasjonskostnader, øker sikkerhet, effektiviserer logistikk og systemstyrte prosesser og sømløs transportkjede.
 • Asko Maritime planlegger etablering av ny sjøtransportrute mellom Bodø og Tromsø, og skal basere seg på hybrid batteri- og biodiesel fartøy. Sjøruten kobler seg til Nordlandsbanen og vil være en grønn arktisk korridor Tromsø-Bodø-Oslo og ut til Europa.
 • Tas sikte på beslutning av å gå videre med prosjektet høsten 2023.

Sak 4 Godsterminaler – Er vi klare for videre vekst på baner i nord?

 • Nordlandsbanen hadde en vekst på 91 % i perioden 2018-2022, Ofotbanen 0 % vekst, og totalt for banene i Norge på 18 % vekst. 
 • Potensial for volumvekst på jernbane ligger i økte energipriser, sjåførmangel, klima og miljø, kapasitetsforbedringer, Forsvarets behov for å bruke bane, grensekryssende trafikk, effektivere terminalhåndtering og store satsinger innen grønn industri, sjømatvekst og øvrig utvikling i industri i nord.
 • Forhold som kan redusere godsvolum på jernbanene er fraktvolumer som kan reduseres, kraftig økning i energipriser for jernbane, retningsbalanse, lavere jernbanebudsjetter, begrensinger i godstogtilbudet på Dovrebanen, Nordlandsbanen og Ofotbanen.
 • Utvidelser av terminaler på Ofotbanen og langs Nordlandsbanen og iverksetting av ERTMS (øker kapasitet med om lag 1 tog) er alle forhold som har betydning for å bygge opp kapasitet. I tillegg til flere kryssingsspor.
 • Det er ikke bare fysiske infrastrukturtiltak som avgjør kapasitet på banene. Det handler også om hvordan man utnytter kapasitet på selve togene, og det ligger potensiale for videre volumvekst ved å utnytte hele kapasiteten på togene.

Sak 5 Orientering om utviklingsplaner for Bodø havn

 • Bodø havn skal blant annet arbeide for å videreutvikle Bodø som multimodalt knutepunkt. Havnen skal også innpasse samfunnsansvar i drift og utvikling av havnen, og kontinuerlig jobbe med miljøfremmende tiltak og aktiviteter.
 • Det ble vist til utvikling av havnen fra 1970-tallet og til i dag, og videre utviklingsplaner.
 • Det er mulighet for effektiv godsoverføring mellom sjø, bane, bil og fly.
 • Det arbeides/har arbeidet med flere prosjekter tilknyttet Bodø havn, slik som ACE Green, Nord-Norgelinjen, flyfrakt, inntransport fisk/havbruk m.m.
 • Bodø havn arbeider for utvikling av «Nye Bodøterminalen». Det er bl.a. gjennomført kartlegging av markedsbehov i 25 års perspektiv, sjekket ut markedspotensial på Bodø som knutepunkt for gods og logistikk. Det arbeides med reguleringsplan for havneområdet.
 • Det er igangsatt arbeid og innleid et anerkjent rådgivningsselskap som skal bidra til design og utvikling av helhetlig løsning for havnen og terminalområdet. Målsettingen er å «etablere et fremtidsrettet, bærekraftig og moderne knutepunkt for gods og logistikk gjennom å ta i bruk teknologi, samarbeid og smarte løsninger for å oppnå en optimal utnyttelse av området og gode synergier mellom ulike driftsmiljøer».
 • Det er igangsatt reguleringsplan for området og oppstart av forprosjekt som ser på helhetlig utvikling av terminalen, kostnadsvurderinger, driftskonsepter, ny teknologi m.m. Disse arbeidene forventes ferdigstilt i begynnelsen av 2023.
 • Det er en rekke følgeprosjekter som utredning for energisystem for en fremtidsrettet logistikk-hub i Bodø havn og prosjektet ACES som ser på bærekraftig omstilling i havner.

Sak 7 Grenseløse tog – Gods fra Nord på sikker til EU og resten av verden

ScanMed RFC (Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor):

 • En jernbanekorridor som strekker seg fra Norge i Nord til Italia i Sør.
 • Hensikten er å styrke samarbeidet mellom jernbaneinfrastrukturforvaltere om sentrale aspekter som banetildeling, installasjon av systemer og infrastrukturutvikling. Videre finne den rette balansen mellom gods- og persontrafikk langs korridorene, gi tilstrekkelig kapasitet for godstransport i tråd med markedets behov og sikre at felles punktlighetsmål for godstog oppnås. Samt å fremme intermodal transport mellom jernbane og andre transportformer (vei- og sjøtransporter) ved å integrere terminaler i korridorenes styringsprosesser. 
 • ScanMed RFC skal ivareta formålet ved å utføre aktiviteter på tre kjerneområder: Kunde- og markedsstyring, kapasitetsstyring og ytelse, tilgjengelighet og driftsadministrasjon.

Samarbeidet for bærekraftig transport:

 • Skandinavisk prosjekt for grenseoverskridende transport, finansiert via Nordisk Ministerråd. Formålet med prosjektet er å foreslå, teste og analysere alternative forretningsmodeller mellom nordiske aktører. Disse modellene vil både stimulere til økt bruk av alle transportformer i grensekryssende godstransport og øke belastningsgraden i transport innenfor Norden og mellom Norden og det europeiske kontinentet. Dette bidrar til økt effektivitet og konkurransekraft.
 • Prosjektet fokuserer på utfordringene ved langdistanse godstransport og søker å finne løsninger som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftige. Den inkluderer følgende områder:
  • Multimodal transport: Prosjektet fremmer samarbeid mellom ulike transportformer som jernbane- og sjøtransport for å skape et effektivt og konkurransedyktig nettverk.
  • Forretningsmessige forutsetninger: Prosjektet undersøker alternative forretningsmodeller som kan støtte utviklingen av bærekraftige transporttjenester.
  • Beste praksis og demonstrasjon: Implementering av beste praksis og demonstrasjoner for å fremme effektive og effektive transportløsninger. Prosjektet har som mål å skape et klimanøytralt og kontinuerlig utviklende transportsystem som kan inspirere andre regioner og bidra til den internasjonale transformasjonen

Sak 8 Godstransporter i korridoren Nordland – Boulogne Sur Mer

 • Presentasjonen ble gjennomført sammen med sak 7.

Sak 9 Narvik – Haparanda/Torneå - Status

 • Malmindustrien har vært ryggraden i Narvik sin vekst innen transport og logistikk, og er et internasjonalt knutepunkt mellom sjø og jernbane, og kobling til E6/E10.
 • Arbeider for å videreutvikle logistikkløsninger mellom øst-vest, og det er stort potensial for økt containertrafikk mellom bane og sjø.
 • Narvik er en isfri dypvannshavn, og er inngangsport til Atlanterhavet og videre til USA og Canada. Effektiv omlasting med store lossekraner, roll-on/roll-off kai for effektiv omlasting m.m.
 • Det er stort behov for raskt å få på plass dobbeltspor på Ofotbanen og det er vekst i godstransporter, noe som vil forsterke seg fremover med økt malmtransporter, vekst i sjømatsektoren m.m. Narvik havn og Ofotbanen er strategisk viktig for Forsvarets logistikkløsninger med tanke på materielt utstyr, forsyning og troppeforflytninger. Dette får særlig betydning for Svensk og Finsk medlemskap i NATO. Det er to strategiske regioner, Arktisk og Baltisk med sjøtilknytning.
 • Det er flere store prosjekter for grønn industriutvikling som gir vekstmuligheter i regionen. Vises til Akers industrisatsing (hydrogen, ammoniakk, batterifabrikk m.m.) Teco2030 (brensellcellefabrikk), eksport av grønne industriprodukter til Asia, Baltikum og Europa. Det er betydelig økning i industriell utvikling og aktivitet på Nordkalotten.
 • Det ble gjennomført en vellykket test for transport av containere i 2020 mellom Hefei i Kina og Narvik, med transporttid på 15 dager.
 • Det planlegges et pilotprosjekt som utreder muligheten for permanent godstogtransport mellom Narvik og Haparanda/Tornio. Narvik havn eier prosjektet og fylkeskommunen støtter prosjektet økonomisk, og varer i 18 mnd.
 • Det er stort potensiale for å utvikle store logistikk-knutepunkter langs aksen Narvik, Sverige, Finland, og videre ned til Europa og Asia.

Sak 10 Jernbanedirektoratets analyse om regiontog Trofors - Bodø

 • Jernbanedirektoratet følger opp tildelingsbrev for 2019 der det bla. skal fokusere på tilbudet for pendlere på Nordlandsbanen. Det gjennomføres markedsanalyse, kapasitetsanalyse og utvikle og anbefalte tilbudskonsept.
 • Det er besluttet at utredningen inngår som del av arbeidet med «Helhetlig strategi» inn mot NTP 2025-2036. Leveranse er satt til 31. mars 2023.
 • Det viser til fjerntogutredningen av 2019, hvor det på strekningen Trondheim-Bodø anbefales styrking av tilbudet mellom Mosjø-Bodø, samt utvikling av nattogets ruteopplegg og servicetilbud. Det er en oppfatning av at konkurransesituasjonen for tog er relativt god for strekningen Mo i Rana – Bodø.
 • Ny flyplass for Mo i Rana vil bedre flyets konkurransekraft.
 • Det ble vist til Tre pågående KVUer av betydning for Nordland. Dette er KVU Transportløsninger i Nord-Norge, KVU Nord-Norgebanen og KVU Green.
 • Det er gjennomført en revidert trafikkavtale med SJ Norge i 2022. Dette gjelder

Sak 11 Dagens persontogtilbud, planer for persontogtilbudet fremover og utfordringer

 • Det vises til flere fornøyde kunder og kundefokus. Det er godt tilrettelagt for ombordprodukter slik som lekeområde/familievogn, kafévogn, produktutvikling som Premium/Premium pluss.
 • SJ Norge ligger godt på kundetilfredshetsmåling, og både Nordlandsbanen og Saltenpendelen har måler på over 80 % tilfredshet.
 • Kjøretøysflåte gammel og utdatert, og som SJ Norge leier av Norske Tog. Togmateriellet er fra 80-tallet (Di4 diesellokomotiv fjerntog) og 2000-tallet (regiontog) Nordlandsbanen er ikke elektrifisert.
 • Ifølge informasjon i anskaffelsen (konkurransegrunnlag) vil Di4 bli erstattet tidlig i kontraktsperioden, men dette har blitt utsatt en rekke ganger. Dagens togmateriell har passert tekniske levetid
 • Det er en del driftsbrudd som følge av teknisk vekst og innstilte avganger mens togene er på verksted for utbedring.
 • Det er ønskelig med fornyelse av togene så snart som mulig.
 • Elektrifisering av deler av Trønderbanen (Trondheim Stjørdal) og Meråkerbanen pågår.
 • Viktig at alle jobber for å få nye tog på Nordlandsbanen.

Sak 12 Opptak av nye faste medlemmer i Jernbaneforum Nord

 • Opptak av Hamarøy og Steigen kommuner i Jernbaneforum Nord med akklamasjon.

Eventuelt

 • Sak om viltgjerder ble drøftet, også i statssekretærens innlegg, men ikke konkludert.
 • NFK og kommuner har stort fokus på deltakelse i prosessen med KVU transportløsninger Nord-Norge, KVU Nord-Norgebanen og Nasjonal transportplan.

Neste møte i Jernbaneforum Nord

 • Kommer tilbake til tidspunkt og sted for neste møte og aktuelle saker.