Cookie Consent by TermsFeed Internasjonalt samarbeid - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Internasjonalt samarbeid

I Nord-Norge har befolkningen gjennom århundrer vært i kontakt med og i samhandling med Europa og den store verden. Denne kontakten har vært en forutsetning for virke og vekst, og at det i det hele tatt har bodd – og bor – folk her. Tørrfisken har vært grunnlaget for kontakten. Gjennom jektefarten sørover og bytte av fisk mot korn østover under Pomorhandelen. Men i tillegg til handel har det også vært en kulturell utveksling. I sin tid lot storbonden på Tjøtta på Helgeland seg underholde av egen teatertrupp fra et annet land i Europa.

Nordområdene har utvekslet impulser med Europa gjennom handelsvarer, musikk, kunst og design.

Kunst og kunstnere spiller en viktig rolle i utviklingen av et samfunn. Selvsagt har kunsten først og fremst en egenverdi. Samtidig har kunstnere og kunstnerisk virksomhet også en større funksjon sett i et samfunnsutviklingsperspektiv.

Formelle internasjonale kontakter


Nordland fylkeskommune er involvert i flere samarbeidsprosjekter innenfor internasjonalt arbeid på kulturfeltet, og jobber på en bred flate både regionalt og opp mot Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet.

Nordland fylkeskommune deltar i multilateralt samarbeid i Barentsregionen og på Nordkalotten, og det er etablert et bilateralt samarbeid med fem ulike regioner:

  • Leningrad oblast, Russland
  • Arkhangelsk oblast, Russland
  • Marche region, Italia
  • Veneto region, Italia
  • Zhejiang provins, Kina

Barentssamarbeidet er preget av Russlands krigføring i Ukraina. Samarbeidet med Russland er derfor lagt på is.

Samarbeidet med Veneto er profilert i forhold til kulturarvsbasert næringsutvikling, mens samarbeidet med Marche og Zhejiang hittil har hatt en næringsprofil. 

Nordland fylkeskommune er en av de to eierne av Nord-Norges Europakontor i Brussel. Kontoret følger bl.a. med på hva som skjer innen kultur i EU – med relevans for landsdelen, og kan bidra i ulike faser av en prosess. Kontoret har også god kontakt med tilsvarende nord-nordiske land sine Brussel-kontor, formalisert gjennom samarbeidet i NSPA (Northern Sparsely Populated Areas.)

Mot 2024 – Europeisk kulturhovedstad


For kulturinstitusjonene i Nordland er det en del av hverdagen å samarbeide med internasjonale aktører, arbeide i internasjonale prosjekter og det å  ha et utstrakt samarbeid på tvers av landegrensene.

Da Bodø kommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune søkte om at Bodø skulle få status som Europeisk kulturhovedstad lå synliggjøring og videreutvikling av den lange erfaringen med kulturutveksling som en av grunnene for ønsket om å bli kulturhovedstad. Nordland fylkeskommune ønsker å bruke kultur for å gjøre landsdelen mer attraktiv og dermed holde på unge og sikre tilbake-/tilflytting. De unge og unge voksne er prioritert målgruppe for Bodø2024.

Bodø2024 vil bestå av en lang rekke kulturproduksjoner, aktiviteter og opplevelser i Nordland og Nord-Norge, men også med medvirkning fra aktører i Nordområdene i helhet, der Europa og Arktis vil stå i sentrum. Bodø 2024 gir mulighet til å knytte regionen mye nærmere Europa enn hva som har vært tilfellet tidligere.

Bodø2024 er det viktigste og største prosjektet mht internasjonalt kultursamarbeid nå og de neste årene, både for Nordland og hele landsdelen. Særlig for de som jobber innen kulturfeltet vil kulturhovedstadsprosjektet være et sentralt arbeidsfelt daglig.

Prosjektet er en anledning for å satse strategisk og langsiktig, med felles mål for aktører på tvers av sektorer og felter. Regionen opplever allerede betydelig oppmerksomhet fra store internasjonale kulturaktører, som ønsker å knytte bånd til de nordligste områdene av Europa.

Samisk kunst og kultur har i senere tid fått økt oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. Bodø2024 har det samiske perspektivet integrert som en viktig og naturlig del av prosjektet. Det ligger store muligheter i samarbeid og aktiv utøvelse av samiske kunstnere og kulturutøvere både før, under og etter 2024. Samarbeidet vil ha stor betydning for samisk kulturutvikling, og vil løfte samiske kunstnere og kulturutøvere ytterligere internasjonalt.

Bodø2024 vil skape stor aktivitet og engasjement i Nordland og vil ha betydning i landsdelen som helhet. Kulturarrangement og opplevelser vil være kjernen i aktivitetene, men engasjementet og oppmerksomheten som Europeisk kulturhovedstad skaper vil også bidra i et bredere regionalt utviklingsarbeid. Flere besøkende og engasjementet i hele fylket vil forhåpentligvis bidra til ny aktivitet som vil gi et nytt grunnlag for næringsvirksomhet og kunstnerisk aktivitet. Nordland fylkeskommune  forventer at det vil utvikles nye tjenester som vil vare langt ut over tidshorisonten til Bodø2024.

 

NORDISK KULTURFOND

Nordisk kulturfond støtter prosjekter som bidrar til å fornye kunst – og kulturlivet i Norden.  Her kan du lese mer om de ulike støtteordningene

NORDISK KULTURKONTAKT

Kulturkontakt Nord er en av Nordisk ministerråds institusjoner og ble opprettet i 2012. Kulturkontakt Nord har som hovedoppgaver å øke interessen for Norden og nordisk samarbeid i Finland, og å administrere to nordiske støtteordninger: Kultur- og kunstprogrammet og Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for kultur.  Her kan du lese mer om de ulike søknadsmulighetene

KREATIVT EUROPA

Kreativt Europa har to del-program:

Kultur-programmet har som formål å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa, og er åpent for et bredt spekter av aktører innen ulike sjangre. Kulturrådet er kontaktpunkt for Kreativt Europas kulturprogram.  Mer om kulturprogrammet her

MEDIA-programmet har som formål å styrke den audiovisuelle bransjen i Europa, gjennom en rekke ulike støtteordninger. Programmet forvaltes av Norsk Filminstitutt.