Cookie Consent by TermsFeed Nye kommuner i Program for folkehelsearbeid i Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nye kommuner i Program for folkehelsearbeid i Nordland

Skulptur fra Steigen - Klikk for stort bildeIntensjonen med «Program for folkehelsearbeid i kommunene» er å mobilisere kommunene til å systematisere og forsterke sitt arbeid med å fremme livskvalitet og god psykisk helse. Meløy og Steigen er nye kommuner i programmet i 2022.  

«Program for folkehelsearbeid i kommunene» er en tiårig satsning i regi av Helsedirektoratet. Programmet skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsningen skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet, og fremme lokale rusforebyggende tiltak. Barn og unge er en prioritert målgruppe (0-24 år).

Tilskuddsordning
Det er etablert en tilskuddsordning til utvikling og utprøving av metoder og tiltak i kommunene. Prosjektet har i Nordland fått navnet «Kilder til livskvalitet» og til sammen er det nå ni kommuner i programmet

Nye kommuner i programmet i 2022
Meløy og Steigen er nye kommuner i programmet i 2022 da deres søknader tilfredsstilte kriteriene for deltagelse i størst grad, samt at kommunene skal jobbe med rusforebygging, som var prioritert tema i år.

Meløy kommune: «Skole- og fritidskontakt»
Kommunen ønsker å inkludere flere barn, ungdommer og unge voksne i skole, fritid og jobb, og redusere andelen som forblir i utenforskap. Gjennom deltakelse i Folkehelseprogrammet er det mulig for kommunen å få til målrettede tiltak for barn og unges psykiske helse og rusforebygging.

Kommunen ønsker å følge opp ungdomsrådets anbefaling om å få en person i skolen som er lett tilgjengelig for kontakt med elevene. Samtidig ønsker de å legge til rette for lavterskelaktiviteter i kommunesenteret Ørnes, spesielt for ungdom, hvor de skal etablere «steder å henge» og som også kan invitere til aktiviteter, for eksempel ungdomsklubber, mekkeverksteder og uteområder i sentrum. Kommunens tiltak favner både skole og fritid.

Kommunen ønsker å etablere en stilling som jobber både i skole og i fritid med møteplasser og aktiviteter, i samarbeid med kulturkontoret og frivilligheten. Et tilbud som dette er en ny måte å tenke på der kommunen kobler ressurser i skolen med ressurser på fritid. Stillingen vil også jobbe tett opp mot skolehelsetjenesten og det øvrige hjelpeapparatet, da kommunen opplever at ressursene i hjelpeapparatet er for små sett ut fra behovet. En stilling som knytter skole, hjelpeapparatet og fritid tettere sammen, er nytenkende og kreativt. Evaluering av tiltaket skal gjøres i samarbeid med forskningsmiljø.

Steigen kommune: «Rusforebyggende ungdomsarbeid i skolen»
Steigen kommune ønsker å utvikle en kvalitetssikret, kunnskapsbasert og helhetlig metodikk som gir dem en målrettet innsats i det rusforebyggende arbeidet med barn og unge. Spesielt med tanke på innsatsen som gjøres i skolen. Søknaden bygger på et resultat av et toårig arbeid med Ungdataresultater. Hovedmålet med prosjektet er å utsette rusdebut, men også å gi barn og unge verktøy som vil bidra til å styrke og utvikle dem som mennesker på flere plan. Målgruppen vil være ungdomsskoleelevene (8-10 trinn), der man gir elevene verktøy og kunnskap gjennom alle tre årene. Det vil det trolig være behov for opplæring/kursing av lærere og andre hvert år. Gjennom opplæring, gjennomføring og implementering skal de sikre at alle ungdommer i Steigen får samme tilbud og like muligheter. Korus-Nord og Likestillingssenteret KUN veileder underveis i prosjektet.

Ønsker din kommune søke opptak i Program for folkehelsearbeid?
Alt informasjon om programmet i Nordland finnes på Nfk`s nettside.

På nasjonal portal Forebygging.no  finnes beskrivelser av tiltak, og evalueringsopplegg, som er igangsatt i landets kommuner. 

For mer informasjon ta direkte kontakt med rådgiver Malgorzata Dvorakova maldvo@nfk.no eller på tlf 479 43 626.