Cookie Consent by TermsFeed Tilskuddsordning - Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Tilskuddsordning - Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for lokale, regionale og nasjonale initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme antirasisme, mangfold og dialog.
Søknadsfrist for 2022: 6. desember 2021

Du kan søke om tilskudd til tiltak og aktiviteter som bidrar til å:

  • forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet,
    religion og livssyn gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen.
  • utvikle metoder og innsatser for å fremme antirasisme, mangfold og dialogarbeid

Hvem kan søke:

  • Frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn samt fylkeskommuner og kommuner kan søke om tilskudd. Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats. Frivillige organisasjoner kan ikke ta ut utbytte. Et eventuelt overskudd kan bare benyttes til det sosiale formålet. Organisasjoner som er aksjeselskaper, må legge ved dokumentasjon som viser at de oppfyller disse vilkårene. Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak og andre virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis.
  • Virksomheten som søker, må ha eksistert i minimum to år før søknadstidspunktet for å kunne få støtte og ha eget organisasjonsnummer. Bufdir kan be om organisasjonens vedtekter, årsmelding og årsregnskap for disse to årene.
  • Aktører oppfordres til å samarbeide om et tiltak, men søknaden må sendes inn av én ansvarlig søker.

Mer informasjon om ordningen og søknadssenter på nettsidene til Bufdir.