Cookie Consent by TermsFeed Evaluering av regional politikk for Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Evaluering av regional politikk for Nordland

Nordland fylkeskommune er i gang med utforming av regionale planer for arealforvaltning og livskraftige lokalsamfunn. Dette er bakgrunnen for at det er gjennomført evaluering av gjeldende arealpolitikk i fylkesplanens kapittel 7 og kapittel 8, samt regional plan for by- og regionsenterpolitikk. 

Evalueringene bygger på gjennomgang av dokumenter,  spørreundersøkelser, innspillsmøter, samt intervjuer med kommuner, statlige aktører og ansatte i fylkeskommunen.   

havnefront  - Klikk for stort bildeSvolvær havn Susanne Forsland

Evaluering av regional planbestemmelse for etablering av kjøpesentre 

NORCE, Holth og Winge, og TØI fikk i oppdrag av å gjennomføre evalueringen av kapittel 7 i gjeldende fylkesplan for Nordland 2013-2025, som omhandler regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter jf. Pbl § 8 - 5. Bestemmelsen hadde en varighet på ti år frem til februar 2023. Formålet med evalueringen var å se på effekten av den regionale planbestemmelsen, om den har bidratt til å oppfylle nasjonale og regionale mål, og i hvilken grad bestemmelsene har gitt retningslinjer, føringer og struktur for kommunenes planprosesser og planer. 

Evalueringen er sett i sammenheng med nasjonal utredningen Lokalisering av handel og service – styring gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven, utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet. Evalueringen sier også noe om bruk av regional planbestemmelse som styringsverktøy på generelt grunnlag, og som et mulig verktøy i fremtidige regionale planer. 

Evalueringen av den regionale planbestemmelsen finner du her.  (PDF, 2 MB)

Evaluering av arealpolitiske retningslinjer 

Norconsult, NMBU og LOS Analytics fikk i oppdrag å gjennomføre evalueringen av arealpolitiske retningslinjer i fylkesplanens kapittel 8. Evalueringen svarer ut spørsmål om hvordan retningslinjene har bidratt til 

  • å nå fylkesplanens overordnede mål for arealforvaltningen i Nordland
  • fungert som prosessuelt verktøy for regional utvikling, 
  • oppfylle nasjonal og regional arealpolitikk,
  • fungert som rammer for kommunenes planarbeid. 

Evalueringen gir også grunnlag for å fremme anbefalinger om hvordan fylkeskommunen 

  • kan sette rammer for arealpolitikk på tvers av tema og interesser i planleggingen
  • sette krav til kommunenes planlegging i tråd med nasjonale forventninger,
  • være til nytte for kommunene i deres planarbeid
  • i hvilken grad retningslinjene bør tilpasses kommunenes strukturelle forutsetninger.

Evalueringen av de arealpolitiske retningslinjene finner du her (PDF, 3 MB) 

Evaluering av regional plan for by- og regionsenterpolitikk 

Asplan Viak fikk i oppdrag å gjennomføre evalueringen av regional plan for by- og regionsenterpolitikk vedtatt desember 2016. Planens overordnede mål er å utvikle kompakte, bærekraftige og innovative byer gjennom å utvikle den enkelte bys muligheter for utvikling i næringslivet, skape kompakte byer å bo og besøke, med effektive og bærekraftige løsninger. 

Evalueringen svarer ut spørsmål om måloppnåelse på bakgrunn av handlingsprogrammets tiltak og strategier, og planens mål om vekstkraft, attraktivitet og regionforstørring. Evalueringen gir også grunnlag for anbefalinger om hvilke rammer fylkeskommunen bør sette for å fremme kompakte, bærekraftige og innovative byer og tettsteder, og hvilke virkemidler kommunene har behov for i denne sammenhengen. 

Evalueringen av den regionale planen for by- og regionsenterpolitikk finner du her (PDF, 2 MB)