Cookie Consent by TermsFeed Tilskudd til regional tilrettelegging, RT-midler - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Tilskudd til regional tilrettelegging, RT-midler

Tilskuddsordningen skal bidra til et bærekraftig og nyskapende landbruk i Nordland. Målet er å styrke verdiskapingen i landbruket gjennom å bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, samt utvikling av andre landbruksrelaterte næringer.

 Hvem kan søke

 • Organisasjoner, kommuner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret kan søke støtte.

Hva kan støttes

Midlene skal primært brukes til:

 • Å støtte opp om innledende faser, og arbeid knyttet til landbruksbasert verdiskaping regionalt. 
 • Prosjekter som bidrar til økt produksjon og nyskaping i primærjordbruket.
 • Prosjekter som bygger opp under eller legger til rette for satsinger på bygdenæringer.
 • Fellesprosjekter med andre aktører (partnerskap) og andre næringer som bidrar til verdiskaping, nyskaping og/eller bærekraft i landbruket.
 • Kompetanseutvikling, med formål om å legge til rette for næring, fagmiljø eller klynger (ikke gjennomføring av enkeltkurs).

Forøvrig vil tiltak i tråd med Regional plan for landbruk i Nordland, Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland og nasjonale føringer prioriteres.

Vurderingsgrunnlag

 • Prosjektene må bidra til å øke og/eller sikre sysselsettingen og/eller verdiskapingen i landbruk med konvensjonell eller økologisk drift.
 • Prosjekter i næringer tilknyttet landbruket. 
 • Prosjekter som støtter opp om prioriterte satsinger regionalt og nasjonalt prioriteres.
 • Prosjekter som bidrar til nyskaping, markedsorientering, samarbeid på tvers av næringer prioriteres.
 • Prosjekter som har gårdbrukeren, gårdsdriften og gårdens samlede ressurser i fokus, prioriteres.
 • Prosjekter som synliggjør de ulike bærekraftsperspektivene prioriteres.
 • Tiltak med fokus på sirkulær økonomi og ny teknologi prioriteres.
 • Prosjekt som bidrar til å utløse andre ressurser og virkemidler prioriteres.
 • Støtte kan gis til igangsetting/initiering av aktiviteter/tiltak, men ikke til drift eller gjentatt gjennomføring.
 • Bedriftsutvikling på enkeltbruk eller grupper av enkeltbruk (som naturlig faller inn under Innovasjon Norges virkemiddelbruk) støttes ikke.
 • Studieturer vil kun kunne støttes når de inngår som en naturlig del av et større prosjekt.
 • Arrangement av typen «publikumsfestivaler», støttes ikke.
 • Prosjekter der målsettingen kun er å øke bolysten støttes ikke.
 • Det gis ikke tilskudd til film og/eller bok-prosjekter.

Søknad

Søker av tilskudd skal benytte Nordland fylkeskommunes søknadsskjema i regionalforvaltning.no (se egen lenke nederst på sida). Søknaden må skissere bakgrunn for prosjektet og synliggjøre behovet for satsingen. Søknaden må inneholde følgende elementer; innledning, bakgrunn, målsetting, strategier, planlagte aktiviteter/program, organisering, arrangører og formaliserte samarbeidspartnere, kursavgift, fremdriftsplan, kostnadsoverslag og finansieringsplan

Har du spørsmål om tilskuddsordningen, kontakt Håkon Renolen, 75 65 05 46 - hakren@nfk.no

Søknadsfristen for 2021 var: 15. april