Cookie Consent by TermsFeed Samiske tilskudd til aktiviteter og språktiltak - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Samiske tilskudd til aktiviteter og språktiltak

Formålet med tilskuddene er å styrke, synliggjøre og utvikle samiske språk, kultur og samfunnsliv i Nordland.

Hvem kan søke    

Samiske lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner i Nordland. Aktører med enkeltpersonforetak kan søke om foretakets virksomhet oppfyller kravene til formålet.

Hva kan støttes  

Aktivitetstilskudd til enkeltstående prosjekter som hovedsakelig skal gjennomføres i søknadsåret. Tilskudd til språktiltak er ment for å stimulere til aktiv bruk av samiske språk. Prosjektene må være tidsavgrenset.

Støttenivået vil blant annet avhenge av hvor stor andel Nordland fylkeskommune må bidra med for at prosjektet skal kunne gjennomføres (utløsende effekt).

Det gis ikke støtte til prosjekter som allerede er gjennomført.

Vilkår    

Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram. Det skal føres eget regnskap, satt opp så det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet.

Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Nordland fylkeskommune har støttet prosjektet. Fylkeskommunens samiske logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriale som utarbeides for prosjektet.

Krav til søknad

Søknaden sendes elektronisk via regionalforvaltning.no

Søknaden må også inneholde beskrivelse av

 • målgrupper
 • målsettinger for tiltaket
 • aktiviteter som skal gjennomføres
 • tidsplan
 • budsjett
 • opplysninger om hvem det eventuelt ellers søkes tilskudd fra.
 • Timeantall og timesatser for eget arbeid i prosjektet skal settes opp i søknaden.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, (konkret hvilket/hvilke). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

For generelle tips til søknadsskriving, se Veileder for søkere til tilskuddsmidler ved næring og regional utvikling.

Prioriterte tiltak i 2020

 • Språkprosjekter
 • Arrangementer rundt 6. februar
 • Festivaler som får festivalstøtte fra Sametinget
 • Samisk institusjonsutvikling
 • Tiltak for samiske barn og unge
 • Steds- og næringsutvikling i samiske områder

Søknadsfrist

Løpende