Cookie Consent by TermsFeed Tilskudd samiske tiltak - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Tilskudd samiske tiltak

Retningslinjer for aktivitetstilskudd samisk satsing

Vedtatt av fylkesrådet i sak 048/2022 den 01.03.2022.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til bevaring og videreutvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv i Nordland.

Hvem kan søke    

Samiske lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner i Nordland. 

Hva kan støttes  

Det kan søkes om aktivitetstilskudd til enkeltstående prosjekter som hovedsakelig skal gjennomføres i søknadsåret. Prosjektene må være tidsavgrenset.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde generelle opplysninger om søker og sendes inn via regionalforvaltning.no:

  • Søkers navn, adresse, kontaktperson, organisasjonsnummer, e-post adresse m.m.
  • Målsettinger for tiltaket det søkes om midler til.
  • Beskrivelse av hvilke(n) målgruppe(r) tiltaket retter seg mot.
  • Konkret beskrivelse av hvilke aktiviteter som skal gjennomføres.
  • Tidsplan for når tiltakene skal gjennomføres.
  • Detaljert budsjett for tiltaket.
  • Detaljert finansieringsplan, herunder hvem andre det ev. søkes tilskudd fra.

Saksbehandling

Søknad må fremmes i regionalforvaltning.no. Fylkesrådet foretar en samordnet behandling av søknadene. Søknadsfristene er 15. mars og 15. september.

Søknader med mangelfulle opplysninger og/eller mangelfull dokumentasjon kan ikke påregne saksbehandling og blir returnert.

Fylkesrådet er tillagt avgjørelsesmyndighet i alle saker som omfattes av ordningen. Avgjørelsene kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra mottakelsen av vedtaket. En ev. klage stiles til Nordland fylkeskommune, samfunnsavdelingen, og vil bli behandlet av en klagenemnd nedsatt av Fylkestinget.

Vilkår for tilskuddet

Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram. Det skal føres eget regnskap for prosjektet. Regnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet. Dersom arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert. Fylkeskommunen har til enhver tid adgang til å kontrollere at vilkårene for tilskuddet overholdes. Søkeren plikter å gi de opplysninger som fylkeskommunen anmoder om. Tilsagnet må benyttes innenfor en nærmere angitt frist som oppgis i tilsagnsbrevet. Dersom tilsagnet innen denne dato ikke er kommet til sluttutbetaling, vil det bli trukket tilbake uten varsel. Fylkeskommunen kan i spesielle tilfeller – og etter konkret søknad – forlenge fristen. Det tas forbehold om adgang for Fylkesrevisjonen til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene. Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Nordland fylkeskommune har støttet prosjektet. Fylkeskommunens logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriale som utarbeides for prosjektet.

Utbetaling av tilskuddet

Utbetalingsanmodning, rapport og regnskap for prosjektet skal leveres i regionalforvaltning.no. Tilskudd kan søkes utbetalt med inntil 75% ved innvilgelsen av tilskuddet. Resterende 25% utbetales ved fremleggelse av rapport og regnskap for prosjektet.

Ikrafttredelse

Disse retningslinjer tredde i kraft 1. januar 2022. Fylkeskommunen kan endre eller supplere retningslinjene uten nærmere varsel.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, (konkret hvilket/hvilke). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

For generelle tips til søknadsskriving, se Veileder for søkere til tilskuddsmidler ved næring og regional utvikling.

Prioriterte tiltak i 2024

  • Språkprosjekter for de minste samiske språkene (sør, - lule, - pite og umesamisk)
  • Arrangementer rundt 6. februar
  • Tiltak for samiske barn og unge.

Søknadsfrist: 

Søknadsfristene er 15. mars og 15. september.

Søknadskjema

15. mars og 15. september