Cookie Consent by TermsFeed Tilskudd til regional tilrettelegging, RT-midler - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Tilskudd til regional tilrettelegging, RT-midler

Tilskuddsordningen skal bidra til et bærekraftig og nyskapende landbruk i Nordland. Målet er å styrke verdiskapingen i landbruket gjennom å bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, samt utvikling av andre landbruksrelaterte næringer.

 Hvem kan søke

 • Organisasjoner, kommuner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret kan søke støtte.

Hva kan støttes

Midlene skal primært brukes til:

 • Å støtte opp om innledende faser, og arbeid knyttet til landbruksbasert verdiskaping regionalt. 
 • Prosjekter som bidrar til økt produksjon og nyskaping i primærjordbruket.
 • Prosjekter som bygger opp under eller legger til rette for satsinger på bygdenæringer.
 • Fellesprosjekter med andre aktører (partnerskap) og andre næringer som bidrar til verdiskaping, nyskaping og/eller bærekraft i landbruket.
 • Kompetanseutvikling, med formål om å legge til rette for næring, fagmiljø eller klynger (ikke gjennomføring av enkeltkurs).

Forøvrig vil tiltak i tråd med Regional plan for landbruk i Nordland, Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland og nasjonale føringer prioriteres.

Vurderingsgrunnlag

 • Prosjektene må bidra til å øke og/eller sikre sysselsettingen og/eller verdiskapingen i landbruk med konvensjonell eller økologisk drift.
 • Prosjekter i næringer tilknyttet landbruket. 
 • Prosjekter som støtter opp om prioriterte satsinger regionalt og nasjonalt prioriteres.
 • Prosjekter som bidrar til nyskaping, markedsorientering, samarbeid på tvers av næringer prioriteres.
 • Prosjekter som har gårdbrukeren, gårdsdriften og gårdens samlede ressurser i fokus, prioriteres.
 • Prosjekter som synliggjør de ulike bærekraftsperspektivene prioriteres.
 • Tiltak med fokus på sirkulær økonomi og ny teknologi prioriteres.
 • Prosjekt som bidrar til å utløse andre ressurser og virkemidler prioriteres.
 • Støtte kan gis til igangsetting/initiering av aktiviteter/tiltak, men ikke til drift eller gjentatt gjennomføring.
 • Bedriftsutvikling på enkeltbruk eller grupper av enkeltbruk (som naturlig faller inn under Innovasjon Norges virkemiddelbruk) støttes ikke.
 • Studieturer vil kun kunne støttes når de inngår som en naturlig del av et større prosjekt.
 • Arrangement av typen «publikumsfestivaler», støttes ikke.
 • Prosjekter der målsettingen kun er å øke bolysten støttes ikke.
 • Det gis ikke tilskudd til film og/eller bok-prosjekter.

Søknad

Søker av tilskudd skal benytte Nordland fylkeskommunes søknadsskjema i regionalforvaltning.no (se egen lenke nederst på sida). Søknaden må skissere bakgrunn for prosjektet og synliggjøre behovet for satsingen. Søknaden må inneholde følgende elementer; innledning, bakgrunn, målsetting, strategier, planlagte aktiviteter/program, organisering, arrangører og formaliserte samarbeidspartnere, kursavgift, fremdriftsplan, kostnadsoverslag og finansieringsplan

Det kan gis tilskudd med inn til 75 % av godkjente kostnader.

Har du spørsmål om tilskuddsordningen, kontakt Håkon Renolen, 911 93 162 - hakren@nfk.no

Søknadsfristen for 2023 var 15. mars og det forventes ny søknadsfrist 15,. mars 2024

 

Årets søknader

Fylkesrådet vedtok i møte 6/6-2023 følgende tildelinger innenfor ordningen Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket, RT-midlene – totalt 4 678 325 kroner inkludert årets tildeling på 2,9 mill. kroner

RT-midler 2023
Tittel Søker Søkt Tilrådd
Utvikling og vekst i landbruket i Øksnes Øksnes kommune 600 000 600 000
Biogass og energipotensiale i husdyrgjødsel Norsk landbruks- rådgiving Nord- Norge 230 000 230 000
Modernisering av strikkeproduksjon Lofoten Wool & Arts AS 262 581 250 000
Aktivt landbruk i Sømna og Brønnøy Sømna kommune 300 000 300 000
Skogsatsing Trøndelag inkl Bindal Statsforvalteren i Trøndelag 300 000 300 000
Flerårig raigras for å unngå beiteskader fra grågås Nibio 40 000 40 000
Arktisk landbruksseminar 2023 Nibio 100 000 0
Med Fjellkultur som kunnskapsnav Fjellfolket Helgeland 176 000 176 000
Biogass Sandnessjøen Helgelandsbase Holding AS 837 582 0
Utprøving av nye grønnsakssorter for Nord-Norge 2023-2025 Norsk landbruks- rådgiving Nord- Norge 507 939 508 000
Arktisk bær og frukt Norsk landbruks- rådgiving Nord- Norge 360 000 360 000
Gårds- og håndverksysteri fra Nordland på World Cheese Awards Norsk Gardsost 100 000 100 000
Velferd for folk og fe Nortura SA 200 000 200 000
Oppstartsprogram for markedshager - pilotprosjekt Bodø kommune 595 000 595 000
Økouka Nordland 2023 Nordland bonde- og småbrukarlag 202 500 120 500
3B Bærekraftig bedriftsledelse for bønder Futurum Narvik 398 825 398 825
Kjøttkongress 2023 Nortura SA 650 000 500 000
SUM 5 860 427 4 678 325