Cookie Consent by TermsFeed Vannforvaltning - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Utdanningsdirektoratet melder at elever får mulighet til annullering av eksamen

Utdanningsdirektoratet har kunngjort at elevene i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene under eksamen i norsk hovedmål på mandag 22. mai 2023, får mulighet til å annullere eksamen. 

Hver skole informerer egne elever om hvordan dette praktisk skal gjøres.

Du er her:

Vannforvaltning

Vannregion Nordland følger i hovedsak fylkesgrensene mot Trøndelag i sør og Troms Finnmark i nord, og fra svenskegrensen i øst til 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen. Vannregionen omfatter også Jan Mayen. Informasjon om vannforvaltning i Nordland finnes på nettsiden "Vannportalen" for Nordland og Jan Mayen vannregion.

Kort om vannforvaltningen

Vannforvaltningen bygger på en økosystembasert tilnærming til forvaltning av vann. Det er derfor nedbørsfelt og vannets vei fra fjell til fjord som avgrenser vannregioner og vannområder, ikke kommune- eller fylkesgrenser. Videre er prinsipper som helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning, integrering og koordinering på tvers av ulike sektorer, samt åpenhet og bred offentlig medvirkning viktige.

For å skape en helhetlig og kunnskapsbasertforvaltning av vannressursene i Norge er at det utarbeidet regionale forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram. Den regionale vannforvaltningsplanen setter miljømål for alt vann i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann og  gir informasjon om når miljømålene etter plan skal nås. Med planen følger et tiltaksprogram som inneholder tiltak for å beskytte vannmiljøet og for å oppnå miljømålene i vannregionen. For mer informasjon se https://www.vannportalen.no/.

Nordland vannregion

Vannmiljøet i regionen har i stor grad en god miljøtilstand, men både industri, havner, gruver, landbruk, avløp og oppdrettsanlegget påvirker vannforekomster.

Vannregionen har en del grenseoverskridende vannområder mot Sverige. Disse grenser i hovedsak til Bottenvikens vattendistrikt, men en liten del grenser også til Bottenhavets og Torneås vattendistrikt. For mer informasjon om samarbeidet over grensen til Sverige les kapittel 3.3 og vedlegg 6 i Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen som finnes på vannportalen.no

Vannregionen har også felles grensekryssende vannforekomster med vannregion Troms i nord, og vannregion Trøndelag i sør.

Det regionale tiltaksprogrammet for vannregion Nordland omfatter også Jan Mayen. Jan Mayen hører med til kongeriket Norge, og er dermed omfattet av EØS‐avtalen. Dette medfører at arbeidet med vannforskriften også omfatter øya.

Kart over Nordland og Jan Mayen vannregion med vannområder

Kart over Nordland og Jan Mayen vannregion med vannområder - Klikk for stort bildeKart over Nordland og Jan Mayen vannregion med vannområder. Miljødirektoratet

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort om regional plan for vannforvaltning

Hovedmålsettingen med Regional plan for vannforvaltning i Nordland og Jan Mayen vannregion er å gi en oversiktlig framstilling av hvordan vannmiljøet og vannressursene i vannregionen skal forvaltes i et langsiktig perspektiv. Planen skal rulleres hvert 6. år og danner grunnlag for en systematisk og helhetlig vannforvaltning. Planen setter miljømål for alle vannforekomstene i fylket. Målene vil være styrende for videre forvaltning. 

For mer informasjon se https://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/plandokumenter-vannregion-nordland/planperiode-2022---2027/

Virkning for kommunal, regional og statlig planlegging og virksomhet

Den vedtatte og godkjente regionale vannforvaltningsplaner betyr først og fremst at regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen, jfr. Plan –og bygningslovens § 8-2. Det betyr at planene retter seg mot offentlige myndigheter:

  • Kommuner
  • Fylkeskommuner
  • Statlige organer

Det skal som hovedregel ikke gis tillatelse til nye inngrep eller ny aktivitet som vil medføre at miljømålet ikke nås eller at tilstanden forringes. Foreslåtte tiltak skal følges opp og gjennomføres slik at fastsatte miljømål kan nås innen den fristen som er satt i planen.

Aktuelt: Vannfaglig nettseminar

Vannfaglig råd og veiledning i arealplanlegging

Ved spørsmål, kontakt en av våre rådgivere som er listet opp under.