Cookie Consent by TermsFeed Hva betyr helhetlig vannforvaltning for kommunal planlegging og saksbehandling? - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Hva betyr helhetlig vannforvaltning for kommunal planlegging og saksbehandling?

Regional plan for vannforvaltning
Regional plan for vannforvaltning i Nordland og Jan Mayen vannregion 2022-2027 legger føringer for forvaltningen av vannforekomstene i fylket. Vannforskriftens §§ 4-7 definerer miljømål for vannforekomstene, og vannforvaltningsplanen har fastsatt de konkrete miljømålene. Av vannforskriftens § 4 fremgår det at det ikke er tillatt å forringe miljøtilstanden i vannforekomstene, og dersom tilstanden er dårligere enn god tilstand skal det gjøres tiltak for å forbedre tilstanden.
Kapittel 2 i vannforvaltningsplanen beskriver virkning av planen for planlegging og virksomhet i vannregionen. Kapitlet redegjør også kort for gjennomføringen av planen, samt hvilke verktøy som er tilgjengelig i vannforvaltningsarbeidet.
Kapittel 2 Hvordan virker planen? (DOCX, 31 kB)

Vannmiljø i arealplanleggingen
Vannmiljøet kan på mange ulike måter inngå som tema i arealplanlegging. Det kan være i forbindelse med direkte inngrep som utfyllingsprosjekter i sjø, men også ved tilrettelegging for nye boligområder, hvor avløpsforhold og overvannshåndtering kan utgjøre aktuelle temaer. Utgangspunktet i all planlegging må være å sikre at hensynet til vannmiljøet er tilstrekkelig vurdert og ivaretatt.

Virkning for kommunal planlegging
Overordnet arealplanlegging i kommunen skal sikre at ulike hensyn belyses og veies mot hverandre. Vannmiljø er et av flere slike hensyn. Der vannmiljøet blir berørt, direkte eller indirekte, må kommunen sørge for at det tas nødvendig hensyn til miljømålene som er fastsatt for disse. I planprosesser må mao samfunnsnytten av tiltak og inngrep veies mot virkninger på vannmiljøet.
I planarbeidet må det utredes hvilken effekt planen vil ha på miljøtilstanden i berørte vannforekomster, og om det vil ha konsekvenser for oppnåelsen av miljømålene. Dersom planforslaget vil kunne påvirke måloppnåelsen må det gjøres en egen vurdering etter vannforskriftens § 12 om ny aktivitet eller nye inngrep.  

Krav til konsekvensutredning
Jamfør KU forskriften skal vannmiljø, jf vannforskriften i planområdet utredes. Bakgrunnen for at dette skal tas inn som et eget tema i konsekvensutredningen, er å sørge for at vannmiljø blir vurdert og utredet i planarbeidet, samt at føringer i regional plan for vannforvaltning og vannforskriften blir ivaretatt på en tilstrekkelig måte.

Regionale anbefalinger og retningslinjer
Nordland fylkeskommune er på generelt grunnlag opptatt av at kommunene i Nordland skal legge opp til en arealforvaltning med tanke på å sikre god miljøtilstand i sjøer, elver, grunnvann og kystvann. Nordland fylkeskommune anbefaler derfor at kommunen innarbeider en egen planbestemmelse eller retningslinje for vannmiljøet. For eksempel en generell bestemmelse/retningslinje knyttet til at Vannmiljø og vedtatte miljømål skal vurderes og hensyntas i alt planarbeid som kan påvirke vannforekomstene innenfor dette gitte planområde. Innarbeiding av slike bestemmelser/retningslinjene vil bidra til å se vannforvaltning og kommunal planlegging i sammenheng. 

Vi viser for øvrig til våre regionale retningslinjer i kapittel 2.3 i vannforvaltningsplanen. Disse retningslinjer legger føringer for arealplanlegging i fylket vårt. Det er utarbeidet retningslinjer knyttet til følgende temaer: vannmiljø generelt, naturfare og klimatilpasning, overvannshåndtering, deponering av masser, grøntdrag og kantsoner, og kystsonen. Retningslinjene skal bidra til å sikre at vannmiljø ikke påvirkes/påvirkes i minst mulig grad. Det vises også til bestemmelser og hensynssoner som kan anvendes for å sikre vannmiljø i arealplaner. Regional plan for vannforvaltning kan lastes ned her: Plandokumenter vannregion Nordland planperiode 2022-2027 

Veilednings dokumenter
Hva betyr vannforskriften for kommunal planlegging og saksbehandling?
Helhetlig vannforvaltning i kommunene (PDF, 727 kB)

Henvisning til veiledning på Miljødirektoratets sine sider om vannmiljø i arealplanlegging.