Cookie Consent by TermsFeed Bypakke Bodø - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Bypakke Bodø

Bypakke Bodø er et felles løft for å gi Bodø by et mer fremtidsrettet og tryggere samferdselssystem både for de som kjører, tar buss, sykler og går. 

Bypakken er et samarbeid mellom Bodø kommuneNordland fylkeskommune og Statens vegvesen. Pakken har mer enn hundre  prosjekter og inneholder blant annet ny riksvei 80, bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier. Dette løftet er et spleiselag mellom det offentlige og bilistene. 

Bypakke Bodø fase 2 ble vedtatt av Stortinget i mai 2022. Det ble lokalpolitisk vedtatt i 2019.  

Vegprosjekt

Fv. 834 Nordstrandveien er et prosjekt i Bypakke Bodø fase 2. Byggestart i 2024. 

Bypakkeprosjektet fv. 834 Mælen ble bygd om i 2021–2022, med rundkjøring, ny bussholdeplass og bedre kryssinger for myke trafikanter. Les om prosjektet fv. 834 Mælen.

Satser kollektivt

Etter omleggingen av kollektivsystemet i Bodø, høsten 2012, har antall bussreiser mer enn doblet seg på bybusslinjene. Forenkling av tilbudet, økt frekvens bedre tilgjengelig reiseinformasjon har gjort kollektivtilbudet mer attraktivt og forutsigbart. 

Utviklingen fortsetter

Vi jobber fortsatt med mål om at stadig flere skal velge å reise kollektivt,  og at det å reise kollektivt skal være et alternativ til bilen. Det gjør vi blant annet ved å øke frekvensen ytterligere, forenkle billetteringen, videreutvikle reiseinformasjonen, og felles app for billett og ruteinformasjon.  

Elektriske busser

I forbindelse med oppstart av nytt bussanbud 1. juli 2021 tok vi i bruk elektriske busser på bybusslinjene (linje 1, 2,3 og 4). I alt er linjene operert med i alt 31 el-busser, herav 14 leddbusser som for første gang tas i bruk Nordland. De nye bussene høyner kvaliteten på kollektivtilbudet, ikke minst med hensyn til støy og utslipp, men også forbedret universell utforming og kapasitet ved holdeplass. 

Veien videre

I forbindelse med oppstart av nytt bussanbud 1. juli 2021 ble det endringer av kjøreveier for de enkelte busslinjene som følger:

  • Linje 1 Bodø lufthavn–sentrum–Bjørndalslia (leddbuss) 10 minutters rute
  • Linje 2 Bodø lufthavn–sentrum–Bodøsjøen–Universitetet 10 minutters rute
  • Linje 3 Vollen–sentrum–Stordalen 30 minutters rute
  • Linje 4 Løpsmark–sentrum–Tverlandet skole

Ambisiøse mål

Bypakke Bodøs mål for kollektivtrafikken er ambisiøse. Opprinnelig er målet at andelen av de som går, sykler eller benytter kollektivtransport skal være 21% innen 2020. Som det kommer frem ovenfor har antall reiser mer enn fordoblet seg etter omleggingen 2012. Det meste av passasjerøkningen har kommet i løpet av de tre siste årene. Målene for antall økte kollektivreiser er gledelig nok mer enn oppfylt. 

Det har vist seg vanskelig å gi oversiktlige tall på reisemiddelfordelingen mellom de forskjellige transportformene grunnet pandemien. Dette vil bli gjort nye analyser på.      

Økonomi

Opprinnelig var det satt av 230 millioner kroner til utbyggingstiltak for kollektivtrafikk i bypakken. Nordland fylkeskommune har i egen regi økt tilskuddet til bussdriften i Bodø med over 12 mill. kr. pr. år knyttet til økt frekvens. 

Kart over Bodø by og Tverlandet, viser hvor de ulike busslinjene skal gå - Klikk for stort bildeBusslinjer fra juli 2021

 

 

Et av de viktigste momentene med det nye driftsopplegget er at dette er designet for å imøtekomme fremtidige behov blant annet til Ny by - Ny flyplass-prosjektet. Løsningen innebærer også at linje 1 og 2  «taktes» på fellestrekningen mellom City Nord og Bodø lufthavn, noe som gir 5 minutters frekvens i begge retninger store deler av døgnet. I tillegg vil frekvensøkning på linje 2 øke kollektivtilbudet i Bodøsjøområdet, der det for tiden pågår flere større utbyggingsprosjekter, som øker potensialet for flere kollektivbrukere.

Også på Tverlandet er tilbudet lagt om. Bypakke Bodø har bygd ny kollektivtrasé mellom Høgåsen og Oddan, inkludert ny holde- og snuplass ved Tverlandet skole. Dette gir bedre kollektivtilbud for området og vil stimulere til økt kollektivbruk. 

Reise med buss?

Planlegg reisen, se priser og hvordan du kjøper billett på Reis Nordland