Cookie Consent by TermsFeed Nye kommuner i Program for folkehelsearbeid i Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nye kommuner i Program for folkehelsearbeid i Nordland

Fire ungdommer som hopper opp i luften - Klikk for stort bilde

«Program for folkehelsearbeid i kommunene» skal mobilisere kommunene til å systematisere og forsterke sitt arbeid med å fremme livskvalitet og god psykisk helse. Bø, Hadsel, Vefsn og Værøy er nye kommuner i programmet i 2023.

«Program for folkehelsearbeid i kommunene» er en tiårig satsning i regi av Helsedirektoratet. Programmet skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsningen skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet, og fremme lokale rusforebyggende tiltak. Barn og unge er en prioritert målgruppe (0-24 år). 


Bø kommune: «Bli med»- skolen som nærmiljøarena

Kommunen skal utvikle et inkluderende felleskap for barn og unge gjennom møteplasser og aktiviteter som legger til rette for mestring, trivsel og trygghet. Målgruppen er unge fra 4.-10 trinn som er i risiko for å falle utenfor, basert på sosiale, familiære, økonomiske og andre forhold som øker risikoen for utenforskap. Det skal etableres to 50%- stillinger som skal jobbe med utvikling av møteplasser og tilbud til ungdommer i samarbeid med relevante aktører i kommunen. I tillegg skal kommunen gjennomføre årlig kurs i nettvett og rusforebyggende foredrag. Ungdommer skal også involveres i evaluering av tiltaket.


Hadsel kommune: «Bli med»

Kommunen vil i samarbeid med videregående skole for å skape et trygt og godt miljø for elevene i målgruppen 16-24 år. Tiltaket skal forhindre frafall, gi økt gjennomføring av videregående skole, samt styrke overgangen mellom grunnskole til videregående skole. Prosjektet skal bidra til at ungdommene opplever en meningsfull hverdag, at flere fullfører, at Hadsel oppleves som en trygg kommune å flytte til, og at det også føles trygt for foresatte at deres ungdom bor i Hadsel (hybelboerne). Målet er at alle ungdommene skal oppleve fritiden som meningsfull, at flere elever kan benytte seg av åpen helsestasjon, redusere ensomhet, øke livskvalitet og deltakelse i fritidstilbud, samt øke fritidstilbudets tilgjengelighet. Kommunen skal ansatte prosjektleder som er motivert for å drifte og utvikle prosjektet i 5 år.
 


Vefsn kommune: «Headspace»

Kommunen vil fremme inkludering ved blant annet å fange opp ungdommer som opplever utfordringer med egen psykiske helse, samt legge til rette for aktivitet/møteplasser som inkluderer tilbud om strukturerte samtaler/samhandlinger mellom ungdom og voksen. Det skal etableres en universell møteplass for å gi unge mellom 12 og 25 år mulighet til å møtes, bli inkludert, samt avdekke de som er i risiko for å utvikle noen psykiske lidelser. Tiltaket skal ha trente frivillige, som er tilgjengelige og har ubegrenset tid når ungdommene trenger det. De skal være der. Ungdom til ungdom – som et medmenneske med tid og forståelse - uten venteliste eller timebestilling. 

Prosjektet skal bidra til at flere ungdommer opplever at de er inkludert i ungdomsmiljø og i samfunnet. Og at det gir flere ungdommer trygge personer å snakke med om sine utfordringer her og nå. Mental helse vil evaluere prosjektet som er en pilot med fokus på nytteverdien i tiltaket, både for det enkelte individ og samfunnsnytten.


Værøy kommune: «Oss sammen»

Kommunen ønsker å skape trivsel, deltakelse og økt felleskap, gjennom felles aktiviteter for å motvirke ensomhet og utenforskap. Det skal etablere stabile møteplasser og varierende fritidstilbud (f.eks. ulike relasjonsbyggende aktiviteter, lavterskel aktiviteter og fysiske aktiviteter i friluft, også i høytidene). Gjennom prosjektet skal kommunen øke innsats på tvers av etater og frivilligheten der er fokus på nettverksbygging på tvers av kommunegrensene, og samarbeid med nabokommune Røst.

Kommunen vil gjennomføre praksisnær evaluering av tiltakene innenfor folkehelsearbeid gjennom å inkludere elevundersøkelser og gjennomføre underveisevaluering. Evaluering vil skje i samarbeid med folkehelsekoordinator, frivilligheten, ungdomsråd, FAU og politisk/administrativt nivå.


Ønsker din kommune å søke opptak i Program for folkehelsearbeid?

Les mer om programmet på nettsidene til Folkehelse og lokal samfunnsutvikling.

På den nasjonale portalen Forebygging.no finnes beskrivelse av tiltak, og evaluering som er igangsatt i landets kommuner. 

For mer informasjon, ta direkte kontakt med rådgiver Malgorzata Dvorakova på 
mail eller tlf 479 43 626.