Cookie Consent by TermsFeed Opplæring for minoritetsspråklige - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Opplæring for minoritetsspråklige

Med minoritetsspråklige forstår vi barn, unge og voksne som har et annet morsmål enn norsk eller samisk. Minoritetsspråklige med lovlig oppholdstillatelse i Norge har rett til videregående opplæring på lik linje med de som har norsk som morsmål.

For å søke inntak til videregående opplæring må du ha lovlig opphold i Norge. I tillegg må ett av disse vilkårene være oppfylt:

  • Fullført grunnskole i Norge (enten ordinær grunnskole eller grunnskoleopplæring for voksne)
  • Skrevet ut av norsk grunnskole
  • Gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år
  • Ha tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne.

 

Asylsøkere

Hvis du er asylsøker og ikke har fått endelig avslag, kan du søke videregående skole hvis du er under 18 år.

Det stilles ingen spesielle krav til norskkunnskaper ved inntak til videregående skole. Vi vil likevel anbefale et visst nivå med norskkunnskaper før du søker, helst B1-nivå.

 

Særskilt språkopplæring

Nordland Fylkeskommune tilbyr særskilt språkopplæring til minoritetsspråklege. 

Barn, unge og voksne som har et annet morsmål enn norsk eller samisk kan ha rett til særskilt språkopplæring. Særskilt språkopplæring inkluderer forsterket opplæring i norsk. Formålet er at eleven etter hvert opparbeider seg tilstrekkelig med norskferdigheter til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Ved språklige utfordringer kan eleven ha rett til å bruke mer enn tre år på opplæringen.

Det er skolen som kartlegger elevens norskkunnskaper før et eventuelt vedtak fattes om særskilt språkopplæring. Kartleggingen gjennomføres også underveis i tiltaket slik at det avklares når overgangen til den vanlige opplæringen kan gjennomføres.

Les mer om regelverket for minoritetsspråklige hos Utdanningsdirektoratet

 

Innføringsklasser

Du kan få tilbud om et innføringsår i en av våre innføringsklasser. Innføringsklassene er for minoritetsspråklige søkere og er en form for forberedende Vg1 før inntak til ordinær vg1. I en slik klasse får du grunnskoleopplæring i fem kjernefag på 10.trinn med særlig vekt på norskopplæring. Tar du et slikt innføringsår, bruker du ikke av den treårige opplæringsretten. Husk at den treårige retten likevel må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år. Vi har tilbud om innføringsklasser i alle regioner i Nordland.

 

Søknad til videregående opplæring

Ordinær søknadsfrist for deg som skal søke videregående skole er 1. mars.

Dersom du har spesielle behov, er søknadsfristen 1.februar.

Du skal søke innen 1. februar hvis du

  • har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
  • søker om fortrinnsrett eller individuell behandling
  • nylig har kommet til Norge

 Les mer om dette hos vilbli.no.

 

Voksne

Hvis du er over 25 år, har du voksenrett og kan søke videregående skole for voksne. Det er ingen søknadsfrist på voksenopplæring. Du kan kontakte et karrieresenter for å få hjelp til å søke.

Nordland fylkeskommune deltar i kombinasjonsforsøket. Forsøket er for voksne over 20 år som har som mål å ta fag- eller svennebrev, men som samtidig har behov for opplæring i fag på grunnskolenivå. Kombinasjonsforsøket søkes inn på via voksenopplæringen.

Les mer om kombinasjonsforsøket hos Kompetanse Norge