Cookie Consent by TermsFeed Tilskudd for kandidater med særskilte behov - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Tilskudd for kandidater med særskilte behov

Fra 1 januar 2020 har fylkene overtatt ansvaret for forvaltning av tilskuddsordningen for lærlinger/lærekandidater og praksisbrevkandidater med særskilte behov.

Hvem kan søke på tilskuddet?

Bedrifter og opplæringskontor (videre vil disse to benevnes som lærebedrift) som tar inn lærlinger, lærekandidater/praksisbrevkandidater kan søke på denne tilskuddsordningen.

Mål for ordningen

Tilskuddsordningen skal stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov muligheten til å oppnå en fagutdanning eller deler av en fagutdanning. For å stimulere lærebedrifter til å tegne flere lærekontrakter/opplæringskontrakter med minoritetsspråklige er lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med svake ferdigheter i norsk og kort botid i Norge også omfattet av tilskuddsordningen.

Målgruppen for tilskuddet er lærlinger/lærekandidater og praksisbrevkandidater som ikke har, eller ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, og/eller som har svake ferdigheter i norsk og har bodd kort tid i Norge.

Med særskilte behov menes her lærlinger/praksisbrevkandidater og lærekandidater som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Med kort botid i landet menes her inntil 6 års botid i Norge i perioden det blir gitt tilskudd for.

Tilskuddsordningen gjelder for lærlinger/lærekandidater og praksisbrevkandidater under 25 år.

Tildelingskriterier

Lærebedrifter kan søke tilskudd etter at lærekontrakt/opplæringskontrakt er signert og godkjent av fylkeskommunen.

Det gis tilskudd for et år av gangen.

Det kan søkes om tilskudd utover gjeldende budsjettår. Dette begrenses til 12 mnd. tilbake i tid eller 12 måneder frem i tid sett i forhold til gjeldende budsjettår.

Lærebedrift kan få tilskudd til ekstra personellressurs inntil 6 klokketimer pr uke i 47 uker pr år (52 uker – 5 uker ferie).

Veiledende tilskuddssats vil være kr. 300, men vil bli endelig fastsatt ut fra antall søknader/timer som blir innvilget totalt. Tilskuddsordningen er budsjettstyrt.

Søknad om tilskudd

Lærebedriften sender søknad til fylkeskommunen, som vurderer og kvalitet sikrer søknaden.

Søknad om tilskudd til lærling/lærekandidat/praksisbrevkandidat med særskilte behov skal inneholde følgende:

 • En detaljert plan for hvordan tilskuddet er tenkt brukt
 • Sakkyndig vurdering av nyere dato fra pedagogisk psykologisk tjeneste. Dokumentasjon må si noe om de særskilte behov kandidaten har, og hvilke tilretteleggingsbehov det vil være ute i lærebedriften. Uttalelsen bør skrives i samarbeid med kandidaten og lærebedriften.
 • Hvilken tilskuddsperiode det søkes tilskudd for
 • Opplysninger om tidligere utbetalt tilskudd

Søknad om tilskudd til lærling/lærekandidat/praksisbrevkandidat med svake norskkunnskaper og kort botid i Norge skal inneholde følgende:

 • En detaljert plan for hvordan tilskuddet er tenkt brukt
 • Bostedsattest fra folkeregisteret i Norge.
 • Dokumentasjon som gjør greie for utfordringene som kandidaten har relatert til norskkunnskaper, og hvilke tilretteleggingsbehov det er. Godkjent dokumentasjon vil være en bekreftelse på at kandidaten har karakteren 2 eller lavere, eller et vedtak om særskilt språkopplæring fra skoledelen av opplæringen.
 • En detaljert plan for den ekstra personellressursen i lærebedriften
 • Hvilken tidsperiode det søkes om tilskudd for
 • Tidligere utbetalt tilskudd

Søknadsfrist

Søknadsfrist for tilskuddet er satt til 1. oktober. Søknader som er kommet inn etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet.

Tilskuddsbrev

Det vil bli sendt ut tilskuddsbrev til lærebedriften når alle søknader er ferdigbehandlet. Utbetaling vil etter det skje fortløpende.

Dersom forutsetningene for tilskudd ikke er oppfylt, for eksempel ved avbrudd eller heving av kontrakt i tilskuddsperioden, vil for mye utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt.

Rapportering.

Lærebedriften skal rapportere til fylkeskommunene innen tre måneder

 • etter et tilskuddsperioden er utløpt
 • etter at fag/svenneprøve/kompetanseprøve er avholdt
1. oktober